Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 12 maja 2023 roku w sprawie wsparcia finansowego dla polskich uczelni uczestniczących w Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich

W styczniu 2023 roku zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie działalności sojuszy Uniwersytetów Europejskich, ogłoszony przez Komisję Europejską, który zostanie rozstrzygnięty w lipcu 2023 roku.

Spodziewane jest, że wzorem lat poprzednich także i tym razem następne polski uczelnie dołączą do istniejących sojuszy lub będą założycielami nowych sojuszy. Aktywny udział polskich instytucji w Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich jest działaniem strategicznym ważnym dla rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, wizerunku międzynarodowego naszego kraju, a sama Inicjatywa wpisuje się bezpośrednio w politykę naukową Polski.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoją na stanowisku, że wypełnienie warunków konkursu przez uczelnie publiczne i niepubliczne jest niezbędne i otwiera drogę do pozyskania znacznie większych środków z budżetu europejskiego, jednak wymaga wsparcia finansowego Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie realizacji projektów.

Uczestnictwo w Inicjatywie wymaga posiadania wkładu własnego w wysokości 20% kosztów projektu, co w obecnej trudnej sytuacji finansowej stanowi poważne obciążenie dla wielu polskich uczelni.

KRASP oraz RGNiSW, doceniając dotychczasowe wsparcie finansowe MEiN dla polskich uczelni, które staja się, w ramach sojuszy beneficjentami kolejnych edycji konkursów KE, wnoszą o jego kontynuację w kolejnych latach realizacji projektów.

Podpisano:
dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz.
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 12 maja 2023 roku w sprawie wsparcia finansowego dla polskich uczelni uczestniczących w Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich