Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni kadencji 2021-2024

18 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni kadencji 2021-2024.

Zgodnie z porządkiem obrad rektor SGH prof. Piotr Wachowiak odczytał nominacje członkom Rady Uczelni, przedstawił władze akademickie uczelni oraz program działań na lata 2020-2024. Przewodniczący Rady, dr Jacek Bartkiewicz, przedstawił jej najważniejsze zadania oraz terminy posiedzeń w letnim semestrze roku akademickiego 2020/2021.

Rada Uczelni SGH kadencji 2021-2024 w działa w składzie powołanym zgodnie z § 54 ust. 1 statutu SGH W jej skład wchodzą osoby powołane na posiedzeniu Senatu SGH w listopadzie oraz w grudniu 2020 r.

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • prof. dr hab. Anna Karmańska powołana uchwałą nr 53 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
  • dr Stanisław Kluza powołany uchwałą nr 55 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
  • Mateusz Wantuła przewodniczący Samorządu Studentów SGH na kadencję 2020/2021;

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • dr Jacek Bartkiewicz powołany uchwałą nr 52 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
  • prof. Marcin Kacperczyk powołany uchwałą nr 54 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
  • Ewa Malinowska-Grupińska powołana uchwałą nr 50 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
  • Małgorzata Mejer powołana uchwałą nr 39 Senatu SGH z dnia 25 listopada 2020 r.
  • Izabela Olszewska powołana uchwałą nr 40 Senatu SGH z dnia 25 listopada 2020 r.
  • Anna Potocka-Domin powołana uchwałą nr 51 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.

Senat powierzył funkcję przewodniczącego Rady Uczelni SGH dr. Jackowi Bartkiewiczowi – uchwałą nr 56 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.

Do zadań Rady Uczelni należą, między innymi, opiniowanie projektu strategii Uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania Uczelnią, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni oraz na wniosek Rektora opiniowanie programów studiów o profilu praktycznym.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni, między innymi, opiniuje plan rzeczowo-finansowy, zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.