Dr Bartoszewicz w odnowionej RNCBiR przewodniczącym Komisji Finansów

grafika z wizerunkiem mężczyzny wpisanym w okrąg i turkusową piramidę - symbolizującą dach budynku głównego SGH; w tle zdjęcie uczelnianej auli

17 stycznia 2023 r. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powołał dr. Artura Bartoszewicza, adiunkta w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kadencję do 16 stycznia 2027 r. Dr Bartoszewicz został przewodniczącym Komisji Finansów.

Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations).

Ekspert w obszarach:
•    Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa;
•    Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie;
•    Europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności;
•    Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE;
•    Analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej;
•    Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami operacyjnymi na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MRR oraz CPPC, NCBiR i PARP.

Ekspert i Członek Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był członkiem społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych.

Był społecznym doradcą Ministrów Zdrowia prof. Zbigniewa Religii oraz prof. Mariana Zembali. Był członkiem Rady Nadzorczej Węglokoks SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PHZ Baltona SA oraz Logis SA. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej PTE PZU.

Przeprowadził ponad 25.000 h wykładowych na rzecz ministerstw, JST, KGP, KGSP, KGSG, NCBR, PARP, Kancelarii Prezydenta RP i innych. Sporządził 100 ekspertyz i ewaluacji z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego, strategii i planów wieloletnich m.in. na rzecz MF, MIiR, MG, MRiRW, MSiT, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Kancelarii Sejmu RP i OECD. Zaprojektował również założenia do trzech ustaw i pełne teksty tych ustaw.

Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz JST. Przygotowywał analizy ryzyka i analizy procesów na zlecenie Archiwum Państwowego, Kancelarii Prezydenta RP oraz CO KPRP.

Przygotowuje i zarządza projektami strategicznymi na rzecz Spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw prywatnych nienotowanych na GPW.