Główne działania w SGH w obszarze spraw dotyczących nauki

zdjecie usmiechniętej kobiety w okularach

W upływającym roku akademickim 2022/2023 wiele działo się w obszarze dotyczącym nauki. Przygotowany został projekt polityki naukowej, który określa główne kierunki rozwoju naukowego SGH, a także cele, jakie chcemy osiągnąć w obszarze jakości naukowej. Wskazuje on również na to, jakie są priorytetowe obszary badań realizowanych na naszej uczelni.

Kolejną ważną kwestią jest przygotowanie do kolejnej ewaluacji, gdyż zbliżamy się do połowy okresu za który będzie dokonywana ocena jakości naukowej. Przygotowujemy się do wdrożenia nowego systemu monitorowania efektów działalności naukowej, który pozwoli na lepsze monitorowanie dotychczasowych osiągnięć i określanie kierunków dalszych działań zarówno na poziomie uczelni, poszczególnych Kolegiów, a także instytutów i katedr.

Wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie oceny nauczycieli akademickich. W tym roku pierwsze osoby skorzystały z tych rozwiązań i uzyskały ocenę wyróżniającą.

Badacze z SGH brali udział w opracowaniu dwóch wskaźników, które były prezentowane na Forum Ekonomicznym w Karpaczu – wskaźnika „Catch-up”, który pozwala ocenić, jak doganiamy kraje europejskie w zakresie jakości życia, a także indeksu „Zdrowe Miasta”, który wskazuje, jak miasta na prawach powiatu w Polsce tworzą warunki dla zdrowego życia swoich mieszkańców. W tym roku akademickim trwały prace nad kolejną rundą obu tych wskaźników.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, kontynuowane były działania wspierające rozwój współpracy naukowej – uruchomione były kolejne edycje Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat, oraz Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH-UEW. Również przyznane zostały międzykolegialne granty rektorskie.

Wspieramy również młodych naukowców, kontynuując program „Młody Naukowiec”, a także przez działania w zakresie partnerstwa CIVICA. Niedługo nasi młodzi pracownicy nauki będą mogli zaprezentować swoje badania na dorocznej konferencji naukowej CIVICA.

Kontynuowane były prace związane z uczestnictwem naszych zespołów badawczych w międzynarodowych infrastrukturach badawczych: SHARE – Badania Zdrowia, Starzenia się i Procesów Przechodzenia na Emeryturę w Europie, a także badania GGS – Generations and Gender Survey. Działania te wpisane są do krajowej mapy infrastruktur badawczych opracowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Ważnym działaniem było również powołanie Międzykolegialnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych AI Lab, a także uruchomienie serii webinariów IntoDigital, które pozwalają na umocnienie aktywności badaczy z SGH w obszarze sztucznej inteligencji i jej zastosowań w ekonomii, zarządzaniu i procesach społecznych.

Inwestujemy w rozwój naukowy naszych pracowników. Organizowane były cykliczne webinaria (online) skierowane do pracowników prowadzących badania naukowe, redakcji czasopism wydawanych w SGH, a także wszystkich zainteresowanych wsparciem w zakresie dobrych praktyk publikacyjnych: „Jak publikować w wysoko punktowanych czasopismach? Wspierając umiędzynarodowienie naszej Szkoły Doktorskiej, w lipcu zorganizowana była Szkoła Letnia  SGH Doctoral Summer School of International Business, a we wrześniu odbędzie się Summer School of Demography. Również we wrześniu odbędzie się szkoła letnia w ramach projektu EUSOCIALCIT, w trakcie której słuchacze będą mogli szkolić swoje umiejętności analizy  danych społecznych pochodzących z badań panelowych.

Dla doktorantów z SGH oraz innych uczelni ekonomicznych zorganizowane były webinaria, które pozwoliły im spotkać się z absolwentami z Polski, którzy zrobili kariery na uczelniach zagranicznych. Gośćmi tych webinariów byli m.in. prof. Andrzej Skrzypacz ze Standford School of Business, prof. Max Kwiek i prof. Jakub Bijak z Uniwersytetu w Southampton oraz prof. Marek Kowalkiewicz z Queensland University of Technology.

Nasza uczelnia gościła również szereg ważnych konferencji i spotkań naukowych. W lipcu odbyła się konferencja AIB 2023 Warsaw, współorganizowana przez międzynarodową organizację Academy of International Business (AIB) i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W konferencji wzięło udział niemal 1200 profesorów i doktorantów z całego świata, zajmujących się różnymi aspektami biznesu międzynarodowego. W czerwcu odbyły się 11. już (a drugie organizowane w SGH) warsztaty letnie  „Summer Workshop on Macroeconomics and Finance”. Również w tym samym miesiącu odbyła się konferencja podsumowująca wyniki 8. Rundy badania SHARE, a także badania SHARE Corona 2, realizowanego w 2021 r. w okresie pandemii COVID-19. W maju odbyła się VII edycja Edward Altman Lecture Series z udziałem prof. Sanjiva Dasa z Santa Clara University, który wygłosił wykład pt. „Multimodalne AI/ML w FinTech”. We wrześniu na SGH odbędzie się również międzynarodowa konferencja 7th GGP User Conference.

Badacze SGH pozyskali szereg grantów badawczych krajowych i międzynarodowych. W tym roku akademickim uruchomione zostały m.in. pięć grantów międzynarodowych z programów „Horyzont Europa”, Erasmus+ i Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskaliśmy również cztery projekty z NCN, dwa projekty z NCBiR, dwa projekty z NAWA, oraz jeden projekt z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogółem w 2022 r. SGH realizowała budżet na działalność naukową ze środków pozyskanych zewnętrznie, w tym niemal 4,5 mln zł pochodzących ze środków międzynarodowych i niemal 10 mln zł pochodzących ze środków krajowych.

W tym roku pozyskane zostały również środki na realizację projektu Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH). Uczelnia otrzymała finansowanie w ramach programu Uczelnia dostępna III realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem zaplanowanych działań jest znaczne zwiększenie dostępności naszej uczelni dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, przez realizację działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjnej, a także zbudowanie kultury otwartości wobec osób o szczególnych potrzebach.

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Prorektorka ds. nauki