Inicjatywa ESG – spotkanie inauguracyjne

ESG – spotkanie inauguracyjne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu – zainaugurowały w środę 22 czerwca Inicjatywę ESG. Spotkanie poświęcone tej inicjatywie odbyło się w Sali Senatu z udziałem rektora SGH, dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, oraz przewodniczącego rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego.

Inicjatywa ESG (Environmental, Social, and Governance) ma skupiać osoby, dla których wartości związane ze społeczną odpowiedzialnością, ochroną środowiska i zarządzaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element prowadzenia działalności oraz zaangażowania na rzecz społeczności. Wolą SGH i Fundacji jest powołanie rady promującej prowadzenie biznesu w oparciu o zasady ESG.

Niefinansowe czynniki działalności firm obejmują dbałość o środowisko, kwestie społeczne i zrównoważony sposób prowadzenia biznesu. W oparciu o te kryteria tworzone są rankingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw oraz innych organizacji. Są one coraz istotniejszym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych i wraz z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą zrównoważonego rozwoju będą odgrywać coraz większą rolę. Również w zakresie wyborów konsumenckich.

ESG - spotkanie inauguracyjne

Inicjatywa ESG ma pełnić rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i przedstawicieli świata nauki, dla których wartości ESG stanowią kluczową oś prowadzenia biznesu. Chodzi o stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego z zasadami ESG. Ma ona służyć również edukacji i promocji najlepszych praktyk w obszarze ESG oraz podejmowaniu rzetelnej dyskusji na temat kierunków zmian i prezentacji optymalnych rozwiązań, zwiększających efektywność przedsiębiorstw oraz jakość życia społecznego.

Uruchomienie przez SGH oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich Inicjatywy ESG wiąże się z poważnym wyzwaniem, jakie stoi przed polskim biznesem. Z jednej strony coraz więcej podmiotów zaczyna postrzegać zrównoważony rozwój i działania ESG nie jako koszt, lecz drogę do zmniejszenia ryzyka operacyjnego, poprawy efektowności kosztowej, a w rezultacie zwiększenia swojej konkurencyjności. Z drugiej strony, przyjęta 21 kwietnia 2021 r. przez Komisję Europejską dyrektywa CSRD przedstawia nowe wytyczne Komisji Europejskiej (KE) w sprawie przyszłego raportowania niefinansowego w zakresie ESG.

ESG - spotkanie inauguracyjne

KE planuje wprowadzić jednolite standardy raportowania środowiskowego (E), społecznego (S) i ładu korporacyjnego (G) dla firm, a będą do niego zobowiązane wszystkie spółki giełdowe oraz inne duże podmioty nienotowane na GPW. Ta rewolucyjna zmiana w zakresie zrównoważonego rozwoju w polskim biznesie będzie wymagała szeregu działań edukacyjnych, zmian na poziomie zarządczym oraz nowej jakości w strategicznym planowaniu biznesu. Bezpośrednim efektem rewizji w kwietniu ub.r. wcześniej obowiązującej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) przez Komisję Europejską będzie oparcie corocznych raportów firm na dwóch równorzędnych filarach: sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach na temat zrównoważonego rozwoju. Raporty tworzone według nowej dyrektywy będą musiały zawierać bardziej szczegółowe informacje o tym, jak spółki korzystają ze wszystkich rodzajów kapitału – nie tylko finansowego i wytwórczego, ale też naturalnego, ludzkiego, relacyjnego i społecznego oraz intelektualnego.

Warto podkreślić, że kryteria ESG mają coraz większe znaczenie na rynku finansowym. Spółki, które chcą pozyskiwać długoterminowych inwestorów powinny postawić na zrównoważony rozwój i rzetelne informowanie o danych pozafinansowych. Raporty ESG stanowią bowiem dla interesariuszy firmy ważne źródło informacji o jej kondycji, planie rozwoju i wpływie na kwestie pracownicze. Dlatego też uwzględnienie czynników ESG docelowo znacząco zmniejsza ryzyko inwestycji. Inwestorzy, by móc podejmować racjonalne decyzje, muszą dysponować porównywalnymi informacjami najwyższej jakości. Te dwie cechy można uzyskać wyłącznie poprzez wprowadzenie jednolitego unijnego zestawu standardów raportowania.

ESG - spotkanie inauguracyjne

Jednym z efektów działalności Inicjatywy ESG będzie wydanie Raportu ESG, którego premiera będzie miała miejsce podczas XXXII Forum Ekonomicznego we wrześniu 2023 roku. To opracowanie naukowe zawierać będzie kluczowe informacje na temat raportowania ESG oraz studia przypadków na podstawie doświadczeń podmiotów skupionych wokół Inicjatywy ESG.