Forum Dziekanatów International 2019

Forum Dziekanatów International 2019

Trzecie Ogólnopolskie Forum Dziekanatów: International, organizowane wspólnie przez Dziekanat Studium Magisterskiego, Centrum Programów Międzynarodowych oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, odbyło się 9-10 grudnia 2019 r. w murach SGH. Na wydarzenie przybyło około pół tysiąca uczestników. Konferencja odbywała się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przez dwa dni pracownicy uczelni – dziekanatów, biur ds. współpracy międzynarodowej, biur promocji i rekrutacji – dyskutowali o ważnych sprawach związanych z praktycznym funkcjonowaniem szkół wyższych. Ważną częścią wydarzenia były również praktyczne szkolenia i warsztaty, które miały na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników.

W ramach trzeciej edycji forum po raz pierwszy poruszono kwestie dotyczące umiędzynarodowienia uczelni, obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz komunikacji międzykulturowej. Kwestie umiędzynarodowienia w polskich uczelniach bardzo często łączone są jedynie z działaniami biur zajmujących się współpracą międzynarodową. Tymczasem w rozbudowanych i wielopłaszczyznowych procesach związanych z internacjonalizacją uczestniczą również pracownicy wielu innych jednostek organizacyjnych/administracyjnych istniejących w uczelni. Dużą rolę w kształtowaniu tych procesów mają również pracownicy dziekanatów. Co więcej, w kontekście obsługi studenta z zagranicy szczególnie istotna jest również sprawna współpraca między poszczególnymi jednostkami administracyjnymi, zwłaszcza między dziekanatami i biurami ds. współpracy zagranicznej. W tym kontekście III Ogólnopolskie Forum Dziekanatów: International stało się doskonałą okazją do przedyskutowania synergii celów, zadań i praktycznych działań.

Zorganizowanie rozbudowanego i atrakcyjnego komponentu międzynarodowego w ramach Forum Dziekanatów było możliwe dzięki udziałowi SGH w projekcie „Welcome to Poland”, finansowanym ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Część międzynarodową forum koordynowało Centrum Programów Międzynarodowych SGH.

Podczas pierwszego dnia, który został oficjalnie otwarty przez rektora SGH prof. Marka Rockiego oraz podsekretarza stanu w MNiSW prof. Sebastiana Skuzę, odbył się panel dyskusyjny moderowany przez dyrektor CPM SGH Katarzynę Kacperczyk z udziałem gości z zagranicznych oraz polskich uczelni.

Panel dotyczył doświadczeń międzynarodowych, w tym w zakresie obsługi studentów zagranicznych i wielokulturowości, wypracowanych na uczelni polskiej (Uniwersytet Łódzki) oraz na uczelniach w USA i w Kanadzie. Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli: prof. Yvan Petit (UQAM, Kanada), który podzielił się doświadczeniami związanymi z internacjonalizacją ESG UQAM (École des Sciences de la Gestion de l’UQAM); prof. Cris Toffolo (NEIU, USA), która przedstawiała najlepsze praktyki stosowane przez Northeastern Illinois University w kontekście studentów zagranicznych i pracy w środowisku wielokulturowym; oraz mgr Mieczysław Pakosz (UŁ), który opowiedział o roli biur współpracy z zagranicą w strukturze uczelni.

Drugi dzień Forum miał charakter warsztatowy. W ramach komponentu dotyczącego umiędzynarodowienia CPM SGH zorganizowało trzy szkolenia poświęcone szeroko rozumianemu umiędzynarodowieniu uczelni. Warsztaty poprowadziły przedstawicielki uczelni stowarzyszonych w IROs Forum (International Relations Offices Forum), którego SGH jest jednym ze współzałożycieli.

Pierwszy z warsztatów, pt. „Obsługa studenta zagranicznego – różnice międzykulturowe”, prowadzony był przez mgr Lilianę Lato (kierownika Biura Współpracy z Zagranicą UŁ). Celem warsztatu była analiza profesjonalnej obsługi studentów zagranicznych, również w procesie ich rekrutowania, z uwzględnieniem różnic kulturowych. Na przykładzie konkretnych przypadków, doświadczeń i dobrych praktyk pokazana została specyfika poszczególnych kultur, znaczenie komunikacji ze studentami zagranicznymi, sposób radzenia sobie w sytuacji konfliktów międzykulturowych.

Magister Dorota Maciejowska (kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ) i Hanna Gemza (koordynatorka aliansu UNA EUROPA, UJ) przeprowadziły szkolenie pt. „Nowe obszary współpracy – uniwersytety europejskie”. Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z nową inicjatywą w ramach programu Erasmus+, polegającą na wsparciu tworzenia międzynarodowych partnerstw uczelni, tzw. uniwersytetów europejskich. Podczas warsztatu omówione zostały podstawowe założenia uniwersytetów europejskich, warunki uczestnictwa oraz praktyczne doświadczenia w zakresie skutecznego aplikowania o wsparcie i pierwsze doświadczenia w realizowaniu konkretnych projektów. Prowadzące warsztat opowiedziały, jak dobrze przygotować się do składania wniosku, jak znaleźć partnerów do konsorcjum oraz jak przygotować uczelnię na nowe wyzwania i szanse związane z programem. Kwestia uniwersytetów europejskich jest szczególnie ważna w kontekście zbliżającego się naboru do programu.

Magister Małgorzata Chromy (zastępca dyrektora CPM SGH) przeprowadziła warsztat pt. „Podwójne dyplomy i wspólne programy kształcenia”. Celem warsztatu była analiza różnych rozwiązań, w ramach których prowadzone są programy podwójnego dyplomu. Tematyka obejmowała następujące obszary: ramy prawne funkcjonowania programów wspólnego i podwójnego dyplomu w Polsce, zasady tworzenia i realizacji programów na przykładzie SGH, dobór uczelni partnerskich, współpraca wewnątrzuczelniana, problemy i wyzwania związane z prowadzeniem programów podwójnego dyplomu. Warsztat miał również za zadanie wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane zarówno przy tworzeniu nowych programów, jak i realizacji już istniejących.

Ankieta oceny wydarzenia przeprowadzona przez organizatorów wśród uczestników świadczy, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne społeczności akademickiej. Rosnąca liczba zadań i obszarów, w których działają polskie uczelnie, generuje konieczność udziału w szkoleniach, warsztatach i wydarzeniach, w ramach których możliwa jest praktyczna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów w przyszłości ułatwiających rozwiązywanie problemów, z jakimi spotykamy się w naszej codziennej pracy. III Ogólnopolskie Forum Dziekanatów: International było niewątpliwie wydarzeniem, które stanowi wartościową płaszczyznę współpracy dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli uczelni.

Konferencja była jednym z zadań realizowanych w projekcie #SGH4U, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” zrealizowano w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.