IRG SGH: Pogorszenie koniunktury w dwóch makroregionach

Po raz trzeci wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym wzrosła. Mimo poprawy poziom aktywności przedsiębiorstw jest niski. Nastroje producentów uległy niewielkiej poprawie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH.

Ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRG IND) zwiększył swoją wartość o 2,9 pkt w ciągu miesiąca. Obecnie wynosi ona -2,8 pkt i jest wyższa od wartości sprzed roku o 7,8 pkt. Zmniejszyły się wielkości produkcji i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa producentów. Odnotowano niewielki wzrost poziomu zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowych. W dalszym ciągu rosną ceny, ale tempo ich wzrostu zmalało. Obniżył się poziom zapasów. W skali kwartału odnotowano spadek wielkości eksportu i pogorszenie się konkurencyjności naszych towarów na rynkach zagranicznych. Mimo to opinii przedsiębiorstw produkcja na eksport jest bardziej opłacalna niż na rynek krajowy. Nieznacznie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw – wartość salda odpowiedzi na pytanie o ogólną kondycję gospodarki polskiej zwiększyła się o 12,8 pkt (zpoziomu -69,6 pkt do wysokości -56,8 pkt). Utrzymują się umiarkowanie optymistyczne przewidywania co do rozwoju sytuacji zarówno przedsiębiorstw jak i w gospodarce w najbliższych miesiącach.

W przekroju według głównych grup produktowych wzrostodnotowano w produkcji półproduktów i dóbr inwestycyjnych. Najwyższą wartość, 7,2 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw wytwarzających półprodukty, a najniższą, 22,1 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Z kolei wprzekroju wg wielkości przedsiębiorstwa spadki wartości wskaźnika odnotowano dla dwóch grup zatrudnienia: 251-500 i ponad 500 pracowników. Najwyższą wartość, 2,0 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników, a najniższą, -8,2 pkt, odnotowano dla firm ozatrudnieniu do 50 pracowników. Pogorszenie się koniunktury w skali miesiąca odnotowano w dwóch makroregionach: północnym i województwie mazowieckim. Najwyższą wartość, 5,3 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu wschodniego, a najniższą, -16,1 pkt, dla województwa mazowieckiego.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Luty 2021 (Badanie okresowe nr 389)

Badanie przeprowadzone w lutym na próbie 367 przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego