Zmarł prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej

mężczyzna w płaszczu rektorskim oraz z insygniami

22 marca br. w Krakowie w wieku 68 lat zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. Ze swoją uczelnią był związany przez blisko 50 lat.

W osobie Profesora tracimy Przyjaciela oraz naukowca otwartego na szeroką współpracę akademicką.

Rodzinie i bliskim prof. Andrzeja Białkiewicza władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z rektorem Piotrem Wachowiakiem i cała społeczność akademicka składają wyrazy głębokiego współczucia.

Funkcję rektora Politechniki Krakowskiej prof. Białkiewicz sprawował od września 2020 r. Wcześniej był prorektorem Politechniki dwóch kadencji (2012–2020) i wieloletnim kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z bogatą praktyką architektoniczną.

Andrzej Białkiewicz studia na Wydziale Architektury ukończył w 1978 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kierował od 2011 do 2020 roku. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 2005 r. – stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, a w czerwcu 2018 r. – tytuł profesora nauk technicznych.

Zasiadał w Radzie do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy prezydencie RP oraz Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków, a także członkiem zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Główne obszary zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Był autorem lub współautorem 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, a także trzech monografii.

Źródło: Politechnika Krakowska