Święto SGH 2019. Relacja

Święto SGH 2019

Uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji Święta Uczelni w dniu 8 maja 2019 roku rozpoczęło się przywitaniem gości i odczytaniem listów gratulacyjnych od premiera Rzeczypospolitej Mateusza Morawieckiego i prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego (ten drugi list odczytała wiceprezydent Renata Kaznowska). Następnie przemawiał przedstawiciel Klubu Partnerów – absolwent SGH i partner w EY Paweł Tynel, który zachęcał przedsiębiorców do większej odwagi i ufności w nawiązywaniu bliskich relacji z nauką.

„To jest naprawdę duże wyzwanie, aby przekonać polskiego przedsiębiorcę do sfinansowania prac badawczych bez zapewnienia go, że rezultaty będą takie, jak założone na wstępie (co kłóci się z samą ideą prac badawczych) oraz bez zwrotu z tej inwestycji w krótkim okresie.”

Paweł Tynel podał przykład dobrej współpracy, która ostatecznie przynosi komercyjne efekty:

„(…) jedno z naszych rozwiązań bazuje na badaniach dotyczących zastosowania modeli przepływów międzygałęziowych i ekonometrii przestrzennej, jako narzędzia oceny polityki gospodarczej i efektów działalności przedsiębiorstw. (…) Muszę przyznać, że jest duże zainteresowanie skwantyfikowaniem i przedstawieniem w formie liczbowej tego, co intuicyjnie się wyczuwa. Bez badań naukowych byłoby to niemożliwe (…)”

 

Wystąpienie JM Rektora prof. Marka Rockiego

Po tych zachętach skierowanych do odbierających tego dnia dyplomy naukowców, miejsce za mównicą zajął Jego Magnificencja Rektor SGH prof. Marek Rocki.
W swoim wystąpieniu skoncentrował się na relacji z prac adaptujących SGH do nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Zebranych w Auli Głównej studentów, pracowników i gości poinformował, że finalny projekt nowego statutu będzie przedmiotem obrad najbliższego zebrania Senatu SGH. Rektor podziękował za pracę nad projektem:

„Przede wszystkim chciałbym zaakcentować jak bardzo środowiskowa, uspołeczniona była to praca, szeroko angażująca wszystkie grupy wspólnoty akademickiej.  Dziesiątki spotkań i rozmów z przedstawicielami organów kolegialnych, z senacką komisją statutową, studentami i doktorantami, indywidualnie z pracownikami, jak i zespołowo podczas otwartego spotkania konsultacyjnego.”

Opublikowanie projektu na stronie internetowej przyniosło wiele ważnych głosów uwzględnionych w dokumencie, nad którym będzie obradował Senat.

„Wykorzystujemy szanse, jakie przynoszą nowe regulacje ustawowe, tworząc statut, który daje bardzo solidne podstawy do trwałego rozwoju SGH i realizacji tworzonej obecnie strategii uczelni na lata 2020-2030” – kontynuował prof. Marek Rocki.

Rektor zapowiedział powołanie w nowym statucie rad naukowych dla dyscyplin, w ramach których społeczność prowadzi badania i promuje naukowców. Połączenie w radach specjalistów z pięciu kolegiów wzmocni głos SGH na arenie krajowej i międzynarodowej. Jak do tej pory – kolegiami będą kierowali dziekani. Rektor zaznaczył, że w nowym statucie rezygnuje z części ustawowych uprawnień – kandydaci na dziekanów zostaną poddani opiniowaniu przez wszystkich pracowników kolegium.

Poinformował także o utworzeniu „jednej, mocnej w swoich postawach merytorycznych, szkoły doktorskiej SGH”. Następnie przeszedł do powołania nowego ciała jakim jest rada uczelni:

„W odróżnieniu od wielu innych uczelni projektujemy radę w maksymalnym - przewidzianym ustawą - liczbowo składzie i z większym od wymaganego ustawą udziałem ekspertów zewnętrznych. Przyjmujemy też ważne kryteria jakościowe jej ustanowienia”.
 
W Radzie SGH zasiądą m.in. przedstawiciele Klubu Partnerów SGH, organizacji pracodawców reprezentatywnych w skali kraju i wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego, Rady Warszawy, absolwentów, pracowników (wskazanego w powszechnych wyborach), Senatu SGH i przewodniczący samorządu studentów. W radzie zasiądzie także jeden były rektor, prorektor lub dziekan kolegium.

W końcowej części wystąpienia rektor zapowiedział wznowienie prac nad finalną postacią strategii na lata 2020-2030 zaraz po przyjęciu nowego statutu.

 

Medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”

Wzruszającym punktem tegorocznej uroczystości było wręczenie Medalu „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, nadanego przez kapitułę pośmiertnie prof. Janinie Jóźwiak. Medal odebrała siostra prof. Jóźwiak. Prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. Hanna Godlewska-Majkowska w laudacji mówiła m.in.:

„Fundamentalnym osiągnięciem prof. Janiny Jóźwiak w zakresie działalności na rzecz SGH był Jej zasadniczy i istotny współudział w opracowaniu radykalnej reformy strukturalnej i programowej SGH jako przewodniczącej Komisji Reformy oraz wdrożenie tej reformy jako rektor w latach 1993-1999. Reforma ta spowodowała zdecydowaną przebudowę struktur organizacyjnych uczelni, ale przede wszystkim zdefiniowała w nowym kształcie strategię wszechstronnej edukacji ekonomicznej w uczelni”.

 

Wręczenie dyplomów, nagrody i stypendium
 

Dłuższą część uroczystości wypełniło wręczanie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym, których ślubowaniem przewodził prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak. W ich imieniu przemawiał prof. Michał Jakubczyk. Prof. Wachowiak pokierował też wręczeniem nagród Rektora SGH za najlepszą pracę doktorską. Nagrody otrzymali doktorzy Barbara Jarmulska, Marcin Chomicz, Marcin Kołtuniak, a wyróżnienie dr Patryk Dziurski.

Swoje nagrody w plebiscycie „Inspiracja Roku” wręczyli też studenci. Tegorocznymi laureatami tytułu okazali się prof. Marta Kightley (studia magisterskie) oraz– po raz kolejny – prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski (studia licencjackie). Natomiast stypendium im. Judyty i Bronisława Blassów dla najlepszego studenta, który ukończył II rok na kierunku finanse i rachunkowość, w tej edycji przypadło Patrycji Lasek. Innym miłym zdarzeniem było wręczenie przez prof. Jana Klimka Jego Magnificencji prof. Markowi Rockiemu Szabli Kilińskiego – za szczególne zasługi dla rozwoju polskiego biznesu i rzemiosła.

 

Ostatnim akcentem uroczystego posiedzenia Senatu było wykonanie przez chór dziewięciogłosowego Miserere Gregoria Allegriego, po którym świętowanie przeniosło się do Ogrodów Rektorskich.