Prof. dr hab. Piotr Błędowski powołany na cztery lata do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

grafika obrazująca zdjęcie portretowe mężczyzny w okręgu na tle jednej z uczelnianych auli; podpis: prof. dr hab. piotr Błędowski

Prof. dr hab. Piotr Błędowski, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został powołany przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023-2026.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym marszałka województwa mazowieckiego w sprawach dotyczących polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Rady należy m.in.:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
  5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
  6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek województwa mazowieckiego. Marszałek ma prawo wskazać do tej Rady trzy osoby spośród samorządowców i pracowników nauki.

W skład Rady wchodzą osoby spośród działających na terenie województwa:

  • wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
  • marszałek może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.