FAQ nt. roku akademickiego 2021/22, czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące zasad funkcjonowania SGH w czasie pandemii

Grafika z napisem rok akademicki 2021/22 w SGH. Na grafice znajdują się piktogramy z podpisami: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, spotkania, obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja, dystans, powiadomienie o zakażeniu, kwarantanna

Przed nami kolejny rok akademicki, w reżimie sanitarnym. Jakie zasady obowiązują w SGH, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2?

ZAJĘCIA, KONSULTACJE I EGZAMINY

 

1. W jakiej formie będą odbywały się zajęcia w semestrze zimowym w nowym roku akademickim?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 13 z dnia 7 lutego 2022 r. w okresie od 19 lutego do 20 marca 2022 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych prowadzone są w formie kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym, zgodnie z przyjętym w programie kształcenia harmonogramem zajęć.

2. Czy egzaminy i kolokwia będą odbywały się stacjonarnie?

Nie, egzaminy i kolokwia będą przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających kontrolę przebiegu procesu przez nauczyciela egzaminującego.

3. Czy nauczyciele akademiccy mają obowiązek archiwizowania prac egzaminacyjnych i protokołów?

Tak, nauczyciele akademiccy zobowiązani są do archiwizowania i przechowywania przez 18 miesięcy od zakończenia semestru pisemnych prac egzaminacyjnych i protokołów z egzaminów ustnych.

Wzór protokołu określa załącznik do Zarządzenia nr 3 Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 13 stycznia 2022 r.

4. W jakiej formie będą prowadzone konsultacje?

W okresie od 19 lutego do 20 marca 2022 r. dyżury konsultacyjne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez nauczycieli akademickich raz w tygodniu w formie zdalnej i trwają co najmniej jedną godzinę.

5.  Jakie narzędzia do nauki zdalnej oferuje uczelnia?

Uczelnia oferuje narzędzia kształcenia na odległość dostępne za pośrednictwem: platformy e-sgh, Niezbędnik e-sgh, specjalistyczne laboratoria wirtualne oraz kompleksowy pakiet Microsoft 365, w tym pocztę elektroniczną, a także platformę Microsoft Teams oraz specjalistyczne oprogramowanie Teams Room i Flip Room w wybranych salach dydaktycznych.

Przedmioty oznaczone w planie zajęć na bieżący semestr do realizacji w formie zdalnej prowadzone są w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Przedmioty oznaczone w ofercie dydaktycznej do realizacji w formie e-learningowej prowadzone są na platformie e-sgh.pl.

6. Czy uczelnia może pomóc w uzyskaniu sprzętu komputerowego pracownikom, studentom i doktorantom?

Tak, uczelnia oferuje pracownikom sprzęt komputerowy umożliwiający prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość. Studenci i doktoranci mogą wypożyczyć sprzęt komputerowy pozwalający na udział w zajęciach w formie zdalnej. Zgłoszenia będą realizowane sukcesywnie, a pierwszeństwo będą mieli studenci, którym przyznano stypendium socjalne.
Zgłoszenia w tym zakresie prosimy kierować na adres helpdesk@sgh.waw.pl

7. Gdzie należy zgłosić się, aby uzyskać techniczne wsparcie w zakresie kształcenia na odległość?

SGH zapewnia przeszkolenie nauczycieli i studentów w zakresie kształcenia na odległość, w tym instruktaż korzystania z sal multimedialnych. Zgłoszenia prosimy przesyłać do Centrum Otwartej Edukacji na adres coe@sgh.waw.pl.

8. Jakie zasady obowiązują studentów w przypadku zajęć zdalnych w trybie synchronicznym?

W przypadku realizacji zajęć zdalnych w trybie synchronicznym z przekazem audiowideo zasady tego przekazu określają przepisy uchwały nr 709 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z poźn. zm., w szczególności § 25a.15.

9. Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na nauczycielach akademickich, w przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej?

W przypadku zajęć w formie zdalnej nauczyciele akademiccy przedstawiają bezpośredniemu przełożonemu pisemny raport, w terminie do 31 stycznia 2022 r. – w przypadku semestru zimowego oraz do 19 czerwca 2022 r.– w przypadku semestru letniego. Raport przekazywany jest w formie elektronicznej karty ewidencji w systemie pensum.sgh.waw.pl. Przekazanie raportu jest wymagane, aby zajęcia zostały zaliczone do pensum. Wzór raportu określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora na 65 z dnia 3 września 2021.

10. Dlaczego założone zostały zespoły w MS Teams?

Dla wszystkich grup zajęć na studiach licencjackich i magisterskich zaplanowanych do realizacji w danym semestrze zakładane są zespoły na platformie Microsoft Teams, które będą wykorzystywane jako podstawowy lub wspierający kanał komunikacji, w zależności od przewidzianej formy prowadzenia zajęć oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wynikających z niej koniecznych zmian w organizacji kształcenia.

11. Czy można osobiście przyjść do dziekanatu i innych jednostek związanych z obsługą spraw studenckich i pracowniczych?

Tak, można, jednak zaleca się w pierwszej kolejności kontakt z wykorzystaniem technologii informatycznych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I REŻIM SANITARNY

 

12. Kto może przebywać na terenie uczelni?

Na terenie SGH mogą przebywać oraz uczęszczać na zajęcia dydaktyczne wyłącznie osoby, które nie mają objawów choroby zakaźnej1 oraz na które nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji, a także które nie zamieszkują wspólnie z osobami odbywającymi izolację domową w związku ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

[1] w szczególności takich jak: duszności, ból gardła, katar, kaszel, niewystępująca wcześniej utrata węchu i smaku, temperatura ciała powyżej 38 ̊ C

13. Jak należy usprawiedliwić nieobecność na zajęciach, w przypadku zakażenia, kwarantanny lub izolacji?

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych będzie usprawiedliwiana na podstawie przedstawionego prowadzącemu zajęcia (po powrocie na Uczelnię) zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia o kwarantannie/izolacji własnej lub izolacji nałożonej na osobę współzamieszkującą. W przypadku zaświadczenia dotyczącego osoby współzamieszkującej należy dołączyć zgodę tej osoby na okazanie dokumentu w SGH.

14. Czy na terenie uczelni jest obowiązek zakrywania ust i nosa oraz konieczność zachowania dystansu fizycznego?

Tak, wszystkie osoby przebywające na terenie SGH (w przestrzeniach wspólnych gmachów SGH, w tym w salach dydaktycznych, podczas przemieszczania się korytarzami oraz w toaletach) zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia w salach dydaktycznych oraz wykonujących obowiązki zawodowe w biurach. Z tego obowiązku zwolnione są także osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Ponadto należy unikać tworzenia grup i zachować bezpieczną odległość, co najmniej 1,5 m od innych osób.

15. Czy na terenie uczelni dostępne są środki do dezynfekcji rąk?

Tak, na terenie SGH w wielu miejscach (np. łazienki, portiernie, korytarze, łączniki, kantyny) umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce, korzystając z najbliższego dozownika płynu do dezynfekcji. Podczas przebywania na terenie uczelni należy często dezynfekować ręce lub myć je wodą z mydłem, zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami.

16. Jakie zmiany, w związku z reżimem sanitarnym obowiązują podczas zajęć dydaktycznych?

W czasie, kiedy zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej, obowiązują poniższe zasady:

  • W salach dydaktycznych należy zachowywać maksymalny możliwy dystans od innych osób. Jeśli wielkość pomieszczenia i liczebność grupy na to pozwala, należy zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.
  • Podczas zajęć każda osoba powinna korzystać z własnych przedmiotów i pomocy dydaktycznych. Nie należy też wymieniać ich z innymi osobami.
  • Osoby prowadzące zajęcia powinny zadbać o zachowanie odległości od studentów i doktorantów wynoszącej co najmniej 1,5 m oraz ograniczać przemieszczanie się po sali.
  • Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zajęcia powinny odbywać się przy otwartych oknach.
  • Osoba prowadząca zajęcia powinna zadbać o możliwie jak najczęstsze wietrzenie sali, nie rzadziej niż raz na godzinę, a po ich zakończeniu o pozostawienie otwartych okien.
  • W związku z obowiązkiem zakładania maseczek w budynkach uczelni, zajęcia  z wychowania fizycznego mogą zostać przeniesione na teren otwarty.

17. Jak należy postąpić, gdy zauważymy u siebie objawy, mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem?

W takiej sytuacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt na adres: covid@sgh.waw.pl i skorzystać z porady lekarskiej. Dla studentów i doktorantów oraz pracowników SGH dostępny jest gabinet lekarski na parterze budynku G. W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej należy zadzwonić do sekretariatu kanclerza, tel.: 22 564 96 00.

Studenci i doktoranci, wobec których został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny lub izolacji domowej, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: covid@sgh.waw.pl

OBSŁUGA W DZIEKANATACH, BIBLIOTECE I INNYCH JEDNOSTKACH SGH

 

18. Czy można osobiście przyjść do dziekanatu i innych jednostek związanych z obsługą spraw studenckich i pracowniczych?

Tak, można, jednak zaleca się w pierwszej kolejności kontakt z wykorzystaniem technologii informatycznych.

WYJAZDY I KONFERENCJE
 

19. Czy można skorzystać z oferty wymian studenckich i wyjazdów dla pracowników uczelni?

Pracownicy, studenci i doktoranci SGH zobowiązani są do ograniczenia wyjazdów krajowych i zagranicznych związanych z wykonywaną pracą i procesem kształcenia.

20. Czy w ciągu najbliższego semestru będę organizowane konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne?

Tak, będą organizowane, ale z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo w pomieszczeniach zamkniętych, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

AKADEMIKI
 

21. Czy w akademikach obowiązują dodatkowe zalecenia?

W okresie od 6 czerwca 2021 r. do 20 marca 2022 r. odwiedziny mieszkańców domów studenta SGH mogą odbywać się z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu Rektora nr 63 z dnia 9 lipca 2020 z późn.zm.

PRACOWNICY
 

22. W jakiej formie pracownicy zobowiązani są do poinformowania o nałożonej kwarantannie lub izolacji?

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, na które nałożony został obowiązek odbycia kwarantanny lub izolacji domowej, zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania uczelni o tym fakcie, na podstawie przepisów określonych w zarządzeniu Rektora nr 5 z dnia 25 stycznia 2021 r. Zgodnie z nimi każdy pracownik informuje drogą elektroniczną bezpośredniego przełożonego o nałożeniu na niego obowiązkowej kwarantanny albo izolacji, wraz ze wskazaniem czasu ich trwania, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie. Wiadomość należy przekazać także na adres: sekretariat.kanclerza@sgh.waw.pl.

23. Czy pracownicy mogą pracować zdalnie podczas kwarantanny albo izolacji?

W okresie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownicy mogą pracować zdalnie (jeśli pozwalają na to ich obowiązki), ale tylko po uzyskaniu zgody pracodawcy. Szczegółowe zasady w tym zakresie reguluje zarządzenie Rektora nr 5 z dnia 25 stycznia 2021 r.

24. Jak uzyskać zgodę na wykonywanie pracy w formie zdalnej podczas kwarantanny albo izolacji?

  • W przypadku nauczycieli akademickich można wystąpić o zgodę na wykonywanie pracy zdalnej poprzez przesłanie wniosku odpowiednio do dziekana kolegium albo kierownika jednostki pozakolegialnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej znajdującej się w domenie sgh.waw.pl. Wniosek musi zawierać istotne informacje odnośnie kwarantanny albo izolacji, w szczególności datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
  • W przypadku pracowników administracyjnych taki wniosek przesyłany jest do bezpośredniego przełożonego, również za pośrednictwem poczty elektronicznej znajdującej się w domenie sgh.waw.pl.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie w formie wiadomości e-mail, którego treść określa zarządzenie Rektora nr 5 z dnia 25 stycznia 2021 r.

25. Czy za okres kwarantanny albo izolacji przysługuje pełne wynagrodzenie?

W przypadku świadczenia pracy zdalnej podczas obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę. W przypadku nieświadczenia pracy podczas obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych pracownikowi przysługuje odpowiednio wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego

26. Jakich formalności należy dopełnić, aby usprawiedliwić nieobecność w pracy, w związku z kwarantanną lub izolacją?

Po zakończeniu kwarantanny albo izolacji (w czasie kiedy pracownik nie świadczył pracy) pracownik składa pracodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o zastosowaniu wobec niego obowiązkowej kwarantanny albo izolacji i ich okresie, w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Oświadczenie to należy przesłać bezpośredniemu przełożonemu oraz jednostce właściwej do spraw kadr. Okres ten stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Pracodawca może zażądać dołączenia do oświadczenia kopii decyzji administracyjnej organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo wydruku informacji o nałożeniu kwarantanny z indywidualnego konta pacjenta.

27. Czy pracownicy mogą pracować zdalnie tylko podczas kwarantanny i izolacji?

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza nr 15 z dnia 15 grudnia 2021 r. , z późn. zm. w  okresie od 19 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. wprowadzona została częściowa praca zdalna pracowników administracyjnych.

Praca zdalna nie może być wykonywana na stanowiskach, na których ze względu na specyfikę pracy konieczne jest przebywanie na terenie Uczelni w czasie realizacji zadań związanych z tą pracą. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji zobowiązani są do zapewnienia dyżurów pracowników jednostki w siedzibie Uczelni. Dyżury odbywają się codziennie, w dni robocze, w systemie rotacyjnym, a na stanowiskach i w jednostkach, w których praca wykonywana jest także w soboty i niedziele – również w te dni.

Poza w/w okresem obowiązują zasady zarządzenia Kanclerza nr 11 z dnia 15 września 2021 r. , zgodnie z którymi w uzasadnionych przypadkach (szczególnie związanych ze sprawami zdrowotnymi lub rodzinnymi) Kanclerz – na wniosek pracownika, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego – może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. Do wykonywania pracy zdalnej kieruje się przede wszystkim pracowników znajdujących się w kwarantannie albo izolacji.

W przypadku wykonywania pracy w formie zdalnej, kierownicy jednostek organizują pracę pracowników w sposób zapewniający realizację powierzonych zadań; a także określają zadania i rozliczają z wykonywania tych zadań.

28. Czy możliwe są grupowe spotkania pracowników w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi?

W przypadku pracy wymagającej spotkań grupowych, należy, w miarę możliwości, przeprowadzać je z wykorzystaniem programu MS Teams.

29. Jakie dodatkowe procedury obowiązują pracowników powracających z urlopów?

Pracownicy zobowiązani są do noszenia w miejscu pracy maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta przez okres 7 dni od dnia powrotu z urlopu, który trwał co najmniej 7 dni kalendarzowych. Osoby te zwolnione są z tego obowiązku podczas pracy, gdy zajmują pomieszczenie samodzielnie, ale mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas kontaktu z interesantami. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Akty prawne

Uchwały Senatu

Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Kanclerza