Z gabinetu prorektora ds. współpracy z zagranicą: SGH umacnia swoją pozycję międzynarodową

Z gabinetu prorektora ds. współpracy z zagranicą: SGH umacnia swoją pozycję międzynarodową

Ostatnie miesiące w SGH były wyjątkowo intensywne w obszarze współpracy międzynarodowej. Rozwijaliśmy sieć zagranicznych uczelni partnerskich, wzmacnialiśmy kompetencje pracowników w zakresie komunikacji wielokulturowej, wzięliśmy także udział w procedurach akredytacyjnych.

W ramach naszych starań o uzyskanie prestiżowej akredytacji EQUIS, w dniach 8-11 czerwca br. gościliśmy wirtualnie czteroosobową komisję z EFMD (European Foundation for Management Development – fundacja o zasięgu globalnym), która odbyła wiele spotkań z władzami Uczelni, przedstawicielami pracowników akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z naszymi studentami, absolwentami oraz partnerami biznesowymi. W spotkaniach uczestniczyło blisko 100 osób ze strony naszej Uczelni. Wizytę poprzedziły miesiące wytężonej pracy, analiz i konsultacji, w wyniku których przygotowaliśmy i przesłaliśmy do EFMD kompleksowy Raport Samooceny. Ponadto, zgodnie z wytycznymi akredytorów przygotowany został specjalny 10-minutowy film, w którym wirtualnie oprowadziliśmy wizytatorów po naszym kampusie. 

Wizyta przebiegła zgodnie z harmonogramem oraz pełnym zaangażowaniem wszystkich uczestników. Miło było usłyszeć ze strony akredytorów takie określenia wobec naszej społeczności jak „działanie z pasją” czy „okazywanie dumy z Uczelni”, które wyraźnie uwidoczniły się podczas tych spotkań. W opinii uczestników proces akredytacyjny EQUIS przyczynił się do ogromnej mobilizacji naszej Wspólnoty Uczelnianej – do tego stopnia, że pojawiły się nawet postulaty, abyśmy częściej brali udział w tego typu przedsięwzięciach. Od razu wychodzimy naprzeciw tym sugestiom i informujemy, że jesteśmy bardzo zaawansowani w procedurze akredytacyjnej AACSB. Obiecuję więc, że będziemy mieli jeszcze niejedną okazję, aby zademonstrować naszą siłę jako czołowa szkoła biznesu i ekonomii.

Oczywiście, nie jest to jeszcze czas na szersze podsumowania i wnioski, ale już teraz korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie materiałów na potrzeby Raportu Samooceny oraz samej wizyty. Decyzja w sprawie akredytacji EQUIS podjęta zostanie na posiedzeniu Komitetu Akredytacyjnego EFMD jesienią br., więc nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać. Trzymajmy zatem mocno kciuki!

Rozwijamy również współpracę z uczelniami partnerskimi i sieciami współpracy akademickiej. W kwietniu br. SGH dołączyła do sieci Global Business School Network (GBSN) zrzeszającej prestiżowe szkoły biznesu z całego świata. Misją GBSN jest poprawa dostępu do wysokiej jakości lokalnego zarządzania i edukacji w zakresie przedsiębiorczości w krajach rozwijających się. Szkoły biznesu mogą wspierać zrównoważony rozwój, co wyraźnie wpisuje się w wizję i misję SGH. Udział naszej Uczelni w sieci GBSN daje nowe możliwości nawiązywania wartościowych kontaktów naukowych i badawczych, dlatego gorąco zachęcam do korzystania z szans, jakie stwarza nasze członkostwo w GBSN.

Dynamizując naszą aktywność w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zaangażowaliśmy się w inicjatywę utworzenia sieci współpracy uniwersytetów naszego regionu Central European Network of Universities (CENU). Celem nowej płaszczyzny współpracy jest wzmocnienie głosu uczelni z naszego regionu w dyskusjach dotyczących najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w Europie oraz budowanie prestiżu naszych uczelni na arenie międzynarodowej. Odbyliśmy już pierwsze spotkanie z uczelniami partnerskimi na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w Chorwacji. Najbliższe miesiące zostaną poświęcone wypracowaniu konkretnych projektów i inicjatyw, które pozwolą na dynamiczny rozwój CENU. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa – pracowników i studentów – do współpracy w ramach tej inicjatywy.

Wyrazem naszego zaangażowania na rzecz budowania pozycji SGH w regionie jest również realizowany od kilku lat program Central Europe Connect (CEC). Program CEC jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich zainteresowanych tematyką biznesu w Europie Środkowej. Od marca do maja br., wspólnie z Vienna University of Economics and Business (WU) oraz University of Economics in Bratislava (EUBA), przeprowadziliśmy już piątą edycję tego programu. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie trzy jednotygodniowe bloki wiosennej edycji programu, obejmujące zajęcia dydaktyczne oraz spotkania z firmami, zrealizowane zostały wirtualnie przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Obecnie, do 20 lipca, trwa nabór do kolejnej edycji, która zostanie uruchomiona w nadchodzącym semestrze zimowym. Zachęcamy studentów studiów licencjackich do składania aplikacji.

Istotnym elementem umiędzynarodowienia naszej Uczelni jest również wzmacnianie kompetencji indywidualnych i instytucjonalnych w tym obszarze. Dwa miesiące temu zakończone zostały działania w ramach projektu Welcome to Poland #SGH4U. Ponieważ zorganizowane przez CWM szkolenia dotyczące szeroko pojętych kompetencji w zakresie umiędzynarodowienia zarówno dla pracowników, jak i dla studentów SGH cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, podjęliśmy decyzję o realizacji kolejnych ich edycji już poza projektem Welcome to Poland. Na platformie e-SGH zostało również udostępnione dla wszystkich Państwa szkolenie e-learningowe na temat różnic kulturowych (w polskiej i angielskiej wersji językowej). CWM uruchomiło również Biblioteczkę #SGH4U, która zawiera blisko 200 interesujących pozycji książkowych i praktycznych poradników z zakresu prowadzenia szkoleń i problematyki komunikacji wielokulturowej. Mam nadzieję, że zasoby te okażą się przydatne i będą stanowiły znaczące wsparcie procesów tzw. umiędzynarodowienia w domu (internationalization at home). Warto także dodać, że w ramach projektu Welcome to Poland pracownicy SGH mieli możliwość udziału w szkoleniu dotyczącym budowania kompetencji przywódczych w sytuacjach kryzysowych w szkolnictwie wyższym, organizowanym przez Harvard Kennedy School.

​Kolejny projekt wspierający procesy umiędzynarodowienia naszej Uczelni realizowany przy istotnym wsparciu CWM nosi nazwę BUSINESS LEAD (New Business Leaders for a New World). Uzyskał on finansowanie NAWA w ramach programu „SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia”. BUSINESS LEAD to innowacyjny projekt, którego głównym elementem jest kształcenie studentek z rozwijających się krajów Afryki oraz budowanie ich osobistych i zawodowych kompetencji w zakresie prowadzenia biznesu. Wpisuje się on nie tylko w strategię umiędzynarodowienia SGH, ale również w Milenijne Cele Rozwojowe (SDGs 1, 4, 5, 10) oraz w strategię UE walki z globalnym wykluczeniem i ubóstwem. Przez najbliższe dwa lata w ramach BUSINESS LEAD będziemy kształcić w SGH łącznie 60 studentek z krajów takich jak Senegal, Etiopia, Tanzania, Kenia i Mauritius. Będziemy również gościć pracowników naukowych z uczelni partnerskich w tych państwach.

W maju złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o przyznanie funduszy na działania w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ w jego nowej odsłonie. Do dotychczasowego portfolio działań dołączone zostaną krótkoterminowe wyjazdy w ramach tzw. Blended Intensive Programs (BIP) czy wyjazdy doktorantów. Działania w tym projekcie rozpoczną się 1 września br. Więcej informacji o możliwościach, jakie daje nowy Erasmus+, będziemy przekazywali na bieżąco.

Ostatnie tygodnie były również bardzo intensywne w programie CEMS MIM. W ramach akcji promującej kwalifikację do programu zorganizowaliśmy kilka wydarzeń online, które miały na celu jego przybliżenie. Najbliższa rekrutacja rozpocznie się już 25 października br. (informacje na stronie CEMS w SGH).

Powoli otwieramy się na świat po pandemii i już niedługo ogłoszony zostanie nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe z poprzedniej edycji programu Erasmus+ (KA103 oraz KA107), w ramach której są jeszcze dostępne granty. Serdecznie zachęcam tych z Państwa, którzy byli już zakwalifikowani we wcześniejszych naborach, ale nie mieli okazji zrealizowania wyjazdów ze względu na pandemię, aby odnowili kontakty z uczelniami partnerskimi w celu zorganizowania swojej wizyty. Z kolei wszystkich Państwa zachęcam do śledzenia informacji o wspomnianym naborze, które ukażą się na stronie CWM, na fanpage SGH International prowadzonym przez Centrum oraz w mailingu do pracowników.

W bieżącej kadencji władz Uczelni mam przyjemność również sprawować pieczę nad Biurem Programów MBA. W lutym i marcu wystartowały kolejne edycje anglojęzycznego programu Canadian Executive MBA (CEMBA) – XXVII kohorta oraz polskojęzycznego programu MBA-SGH – X jubileuszowa kohorta. Rekrutacja do obu programów miała miejsce w skrajnie trudnych pandemicznych warunkach. Zajęcia nadal toczą się wyłącznie zdalnie. Warto podkreślić, że X edycja programu MBA-SGH okazała się rekordowa pod względem zainteresowania. Liczba świetnych kandydatów, z nawiązką spełniających wysokie kryteria rekrutacyjne, znacząco przekroczyła liczbę oferowanych miejsc, co zaowocowało utworzeniem grupy o doskonałych i niezwykle różnorodnych kompetencjach.

Trwa również rekrutacja do programu MBA SGH-WUM w Ochronie Zdrowia. Będzie to IV edycja, a planujemy uruchomić ją jesienią bieżącego roku. Mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli już wtedy prowadzić zajęcia w salach wykładowych.

Maj był także miesiącem uroczystości wręczenia dyplomów dla absolwentów dwóch programów. Po raz pierwszy w historii programów MBA w SGH miała miejsce zdalna uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom VIII edycji programu MBA-SGH. Mimo tej niekonwencjonalnej formy, uroczystość miała podniosły charakter i na pewno zapadnie w pamięć uczestnikom. Wręczenie dyplomów Absolwentom II edycji programu MBA SGH-WUM w Ochronie Zdrowia, ze względu na nieliczną grupę (13 osób), mogliśmy zorganizować w Auli Głównej SGH, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podczas obu uroczystości nagrodzono także najlepszych wykładowców ostatnich edycji tych programów.

Jednym z najważniejszym wydarzeń w działalności Biura Programów MBA w ostatnim czasie stało się rozszerzenie portfolio oferowanych programów. Do trzech wymienionych wcześniej dołączony został program MBA for Startups – SGH Online dla Przedsiębiorców skierowany do młodych przedsiębiorców. Będzie to program realizowany całkowicie w formie zdalnej (także po pandemii), a przy jego realizacji wykorzystamy doświadczenia nabyte w ostatnim czasie. Chociaż nabór dopiero się rozpoczyna, to już widzimy ogromne zainteresowanie tą ofertą.