Porozumienie pomiędzy SGH a Niebieską Linią IPZ

mężczyzna i kobieta podają sobie ręce i przekazują dokumenty

4 lipca 2024 r. przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zawarli porozumienie o współpracy. Dokument podpisali rektor SGH Piotr Wachowiak i dyrektor Instytutu Zofia Sobolewska–Mellibruda. 

SGH oraz Instytut, prowadzący Niebieską Linię IPZ, działają w poczuciu odpowiedzialności za budowanie relacji instytucji szkolnictwa wyższego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Celem porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy domowej i jej skutkom w Polsce, wieloaspektowa analiza tego zjawiska pozwalająca na opracowanie skutecznych działań w tym obszarze, a także partnerstw dotyczących tej tematyki. 

Strony zadeklarowały, że cele niniejszego porozumienia zostaną osiągnięte poprzez realizację wspólnych projektów, badań, analiz, konferencji oraz wzajemną promocję.

Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w odrębnych umowach. 

„Dziś podpisałem Porozumienie pomiędzy SGH a Niebieską Linią IPZ. Uczelnia jako instytucja mająca znaczący wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze chce aktywnie edukować w temacie przeciwdziałania przemocy domowej.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie już od 25 lat wspiera ofiary przemocy domowej oferując im m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną oraz prawną, prowadzi również ogólnopolską poradnię mailową i telefoniczną a także szkoli i doradza licznym instytucjom.

Liczę na to, że wspólna analiza zjawiska przemocy domowej pozwoli na opracowanie skutecznych działań w tym obszarze” – powiedział rektor Piotr Wachowiak.

Mówi dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, osoba kontaktowa w zakresie realizacji niniejszego porozumienia:

„Korzyści płynące z tej współpracy są znaczące i wynikają z głębokiego przekonania, że wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego. Z naszej strony oferujemy m.in. wsparcie w oszacowaniu bezpośrednich i pośrednich kosztów przemocy domowej. Za pomocą twardych danych postaramy się potwierdzić powszechne przekonanie, że przemoc domowa w Polsce generuje wysokie koszty społeczne i ekonomiczne. Współpraca z Niebieską Linią zapewni nam dostęp do ich bogatego wieloletniego doświadczenia praktycznego i pogłębionej wiedzy eksperckiej. Z kolei badacze uzyskają potwierdzenie, że ich praca ma sens i realny wpływ na życie ludzi. Liczymy, że synergia wynikająca z tej współpracy umożliwi zainicjowanie prac nad zmianą polityki państwa w zakresie profilaktyki przemocy domowej oraz nad opracowaniem bardziej adekwatnych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy".