Porozumienie o współpracy SGH i ZBP

dwóch mężczyzn i kobieta pozują do zdjęcia w gabinecie po podpisaniu porozumienia; mężczyzna i kobieta trzymają w rękach teczki z dokumentem

29 maja br. zostało zawarte porozumienie między Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Związkiem Banków Polskich, reprezentowanymi odpowiednio przez rektora i prof. SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka i prezesa ZBP Tadeusza Białka. 

Współpraca będzie obejmowała realizację celów i działań związanych z edukacją ekonomiczną, przygotowaniem do życia w warunkach gospodarki rynkowej dzieci i młodzieży oraz krzewieniem wiedzy ekonomicznej wśród dorosłych Polaków.

„Ostatnie, niezwykle dynamiczne lata były pełne wyzwań dla polskiej gospodarki i sektora bankowego. Najlepszą odpowiedzią na niezwykle turbulentne warunki jest wzmocnienie współpracy w zakresie kluczowych dla funkcjonowania sektora bankowego i polskiej gospodarki badań i analiz. Współpraca pomiędzy uczelniami a Związkiem Banków Polskich, którą już od lat praktykujemy, m.in. poprzez Program Analityczno-Badawczy, pozwala na integrację dwóch niezwykle istotnych płaszczyzn – podejścia naukowego i podejścia z perspektywy praktyki. Daje to obopólne korzyści zarówno dla praktyków, jak i naukowców. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jako wiodący ośrodek naukowy z zakresu nauk ekonomicznych, jest doskonałym partnerem dla podjęcia tego typu współpracy” – powiedział prezes Tadeusz Białka.


„Rok 2024 jest Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Dla ekonomistów jest to więc rok szczególny. Przypomina bowiem o fundamentalnej misji niesienia kaganka oświaty w tak ważnym obszarze naszego życia. Stan wiedzy polskiego społeczeństwa na temat podstawowych prawideł ekonomii, a co dopiero skomplikowanych procesów gospodarczych, nie napawa optymizmem zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dlatego liczymy na to, że Związek Banków Polskich, dzięki wkładowi licznych instytucji zrzeszonych w tej organizacji oraz ich ekspertów,  włączy się w dzieło edukowania w zakresie gospodarowania” – powiedział rektor Piotr Wachowiak. 

Strony zadeklarowały wolę współpracy w ramach własnych kompetencji, a także zobowiązały się dołożyć wszelkich starań oraz wykorzystać swoje kompetencje, umiejętności, potencjał techniczny i osobowy w celu realizacji porozumienia.

Porozumienie zawarto na okres czterech lat, licząc od dnia jego wejścia w życie, czyli dnia podpisania.

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków, powstała w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.
Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego, organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków, upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej, popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej.