Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Na zdjęciu berło SGH na czerwonę poduszce, w tle doktorzy SGH

Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej SGH w ramach programu NAWA STER – Internationalisation of doctoral schools – projekt „Strengthening the SGH Doctoral School’s Position Within the Framework of the International Area of Doctoral Education” (#Internationalisation of the SGH Doctoral School)

Szkoła Doktorska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dalej: SD SGH) podjęła liczne działania służące jej umiędzynarodowieniu. W tym celu władze SD SGH m.in. przygotowały i złożyły projekt pt. „Strengthening the SGH Doctoral School’s Position Within the Framework of the International Area of Doctoral Education” (#Internationalisation of the SGH Doctoral School) w ramach naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Zagranicznej „NAWA STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Złożony projekt został na podstawie decyzji NAWA zakwalifikowany do finansowania na podstawie decyzji nr: BPI/STE/2021/1/00013/DEC/01 (nr umowy: BPI/STE/2021/1/00013/U/00001). Czas realizacji tego projektu to 36 miesięcy, od 3 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Budżet projektu finansowany ze środków NAWA wynosi 1 785 471,10 zł.

Decyzją Rektora SGH powołano komitet sterujący projektu w składzie: prorektor SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH – przewodnicząca, prorektor SGH dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH oraz dziekan SD SGH prof. dr hab. Wojciech Pacho. Ponadto w posiedzeniach komitetu sterującego bierze udział prodziekan SD SGH prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk jako kierownik projektu. Warto podkreślić, że w zespole projektowym współpracują ze sobą przedstawicielki różnych jednostek SGH, w tym poza SD SGH także Działu Obsługi Projektów, Centrum Współpracy Międzynarodowej i Kwestury.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących zadań służących umiędzynarodowieniu SD SGH:

 • Zadanie (1): Działania związane z pozyskiwaniem zagranicznych doktorantów,
 • Zadanie (2): Wypłata stypendiów NAWA dla najlepszych zagranicznych doktorantów po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego,
 • Zadanie (3): Wsparcie mobilności zagranicznej dla najlepszych doktorantów z Polski i zagranicy (od 1 do 10 miesięcy), kształcących się w szkole doktorskiej,
 • Zadanie (4): Rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”,
 • Zadanie (5): Działania związane z rozwojem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
 • Zadanie (6): Działania związane z zarządzaniem projektem.

Celem Zadania (1) jest zrekrutowanie do SD SGH ogółem 15 doktorantów cudzoziemców w ciągu 3 lat trwania projektu. Służyć temu mają m.in. takie działania, jak:

 • przygotowanie i wydanie przewodnika w języku angielskim dla zagranicznych kandydatów do SD SGH z praktycznymi informacjami m.in. o Polsce, Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, warunkach rekrutacji do SD SGH i programach kształcenia oferowanych w SD SGH,
 • dostosowanie treści strony internetowej SD SGH do potrzeb doktorantów cudzoziemców,
 • stworzenie profilu SD SGH w języku angielskim w sieci społecznościowej LinkedIn,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej o SD SGH, adresowanej do kandydatów z zagranicy za pośrednictwem sieci społecznościowej LinkedIn, kampanii kierowanej do ambasad w Polsce oraz polskich ambasad w krajach, które są grupą docelową SD SGH, a także kampanii informacyjnej za pośrednictwem międzynarodowych portali prezentujących szkoły i programy doktorskie,
 • organizacja wydarzeń marketingowych pt. „Dzień otwarty Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”, także w formule online, skierowanych do zagranicznych kandydatów do SD SGH, w tym do cudzoziemców studiujących w Polsce, także w SGH. Pierwsze z tych wydarzeń jest planowane w drugiej połowie marca 2022 roku.

Z kolei w ramach Zadania (2) planowana jest wypłata ze środków Projektu STER stypendiów w zwiększonej wysokości dla najlepszych zagranicznych doktorantów po zaakceptowaniu przez promotora indywidualnego planu badawczego złożonego przez doktoranta. W ramach projektu SGH pozyskała środki na łącznie dziesięć 12-miesięcznych stypendiów dla doktorantów cudzoziemców zainteresowanych kształceniem w SD SGH. Stypendia te będą przyznawane w drodze konkursu na podstawie m.in. oceny dorobku naukowego o zasięgu międzynarodowym danego doktoranta cudzoziemca oraz umiędzynarodowienia jego projektu doktorskiego.

Projekt ma też służyć wsparciu zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów kształcących się w SD SGH. W ramach Zadania (3) zaplanowane jest bowiem finansowane staży dla najlepszych doktorantów SD SGH w znanych uczelniach zagranicznych w krajach OECD. Ze środków projektu możliwe będzie sfinansowanie w drodze konkursu łącznie sześć 2-miesięcznych, sześć 1-miesięcznych oraz trzy 6-miesięczne staże zagraniczne. Doktoranci SD SGH uczestniczący w tym zadaniu uzyskają środki na: zakwaterowanie i wyżywienie (12000 zł/miesiąc), ryczałt na koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłaty wizowe lub związane z legalizacją pobytu oraz jednorazowy dodatek rozwojowy w wysokości 5000,00 zł.

W ramach Zadania (4) projektu przewidywane są zaś liczne aktywności ukierunkowane na rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, w tym zaangażowanie znanych zagranicznych profesorów do prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach wszystkich programów kształcenia w SD SGH, a także do prowadzenia warsztatów w języku angielskim mających na celu podniesienie kompetencji doktorantów oraz warsztatów dla promotorów/kandydatów na promotorów. Ponadto planowane jest zaangażowanie zagranicznych profesorów w charakterze promotorów/ współpromotorów rozpraw doktorskich przygotowywanych w SD SGH, a także włączenie zagranicznych profesorów jako członków komisji przeprowadzających oceny śródokresowe doktorantów w SD SGH.

Jedną z istotnych aktywności przewidzianych w projekcie jest też zorganizowanie trzech edycji (jedna na rok) tzw. SGH Doctoral Summer School. W kolejnych latach trwania projektu będą to: Doctoral Summer School of Demography, Doctoral Summer School of International Business - a perspective of emerging economies oraz Warsaw PhD Interdisciplinary Summer School: Politics, International Relations and Beyond.
Ponadto w ramach Zadania (3) planowane jest zorganizowanie 3-dniowej międzynarodowej konferencji naukowej służącej prezentacji i dyskusji nad wynikami badań realizowanych przez młodych naukowców, w tym doktorantów pt. „Challenges of modern economy – conclusions of young scientists research”.

W ramach Zadania (4) projektu zaplanowana jest realizacja działań związanych z tzw. internacjonalizacją „w domu”, w tym takich jak:

 • zaangażowanie SD SGH w tworzenie i rozwój sieci szkół/programów doktorskich funkcjonujących w uczelniach Europy Środkowej i Wschodniej oraz prowadzących programy kształcenia w zakresie ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu oraz nauk o polityce i administracji, a także rozwój ich współpracy międzynarodowej (wspólne projekty badawcze, publikacje, wymiana doktorantów i kadry akademickiej),
 • udział dziekana/prodziekana SD SGH w corocznych spotkaniach stowarzyszenia European Doctoral Programmes Association in Management & Business Administration EDAMBA,
 • udział pracowników SD SGH w warsztatach/konferencjach organizowanych przez EUA-CDA – The European University Association, Council for Doctoral Education,
 • udział doktorantów SD SGH w szkołach doktorskich organizowanych corocznie przez EDAMBA,
 • wizyty studyjne pracownika Biura SD SGH oraz dziekanów SD SGH w szkołach doktorskich uczelni partnerskich w celu wymiany doświadczeń.

Dziekan i prodziekani SD SGH są przekonani, że dzięki silnemu wsparciu, jakie otrzymali od J.M. Rektora SGH, prorektorów SGH, kanclerza SGH, innych przedstawicieli władz SGH, a także dzięki poparciu kadry akademickiej i pracowników administracji uda się ten ambitny projekt z sukcesem zrealizować.


Prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk, prodziekan Szkoły Doktorskiej