Delegacja z Azerbejdżanu w SGH

w sali konferencyjnej kilkadziesiąt osób słucha wystąpienia mężczyzny

27 czerwca z wizytą do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przybyła delegacja przedstawicieli uczelni z Azerbejdżanu zamierzających powołać do życia Konferencję Rektorów Uczelni Azerbejdżańskich na wzór działającej w Polsce KRASP. Przedstawiciele Azerbejdżanu pragną skorzystać z doświadczeń Polski oraz innych krajów UE, jeśli chodzi o utworzenie i funkcjonowanie takiej organizacji. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich obchodzi w tym roku 25-lecie.

"Moja radość z pełnienia honorów gospodarza tego spotkania jest podwójna, bo jednocześnie jestem też przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich zrzeszonych w KRASP" – powiedział rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. "Konferencja KRASP jest jedną z najważniejszych instytucji reprezentujących interesy i stanowisko środowiska akademickiego w Polsce. Od ćwierćwiecza KRASP wyznacza niezbędne ramy dla wypracowania wspólnej pozycji akademickich szkół wyższych w kluczowych sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce.Umożliwia też przeprowadzanie nieodzownych konsultacji międzyuczelnianych i dogłębną, wielostronną analizę wyzwań stojących przed środowiskiem akademickim" – wskazał rektor.

Jak podkreślił, przyszłość państwa zależy wprost od poziomu wykształcenia młodego pokolenia. "Dotyczy to w równej mierze Polski oraz innych krajów UE, ale też Azerbejdżanu. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności na drodze ku powstaniu Konferencji Rektorów Uczelni Azerbejdżańskich. Wierzymy, że jest to pierwszy krok na drodze ku jeszcze wybitniejszym osiągnięciom na niwie edukacyjnej w Państwa kraju – dodał prof. Wachowiak.

– Relacje uniwersytetów z władzami państwowymi w żadnym z krajów i w żadnym czasie nie są łatwe, choć bywają okresy, gdy swoboda akademicka jest drastycznie ograniczana. W Polsce, gdzie zasada autonomii uczelni jest znana od 1364 r., gdy powstała Akademia Krakowska, wolność dla uczonych oraz studentów także bywała czasami kwestionowana. Dobrze wiemy, że niekiedy trzeba tej wolności stanowczo bronić przed zakusami  biurokratów czy urzędników dążących do narzucenia wolnemu z natury środowisku ideologii czy zewnętrznych reguł ograniczających swobodę wypowiedzi, badań i prawo do krytycznego oglądu rzeczywistości.

KRASP od pierwszych chwil swego istnienia stoi na straży tej niezależności, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za stałe doskonalenie procesu edukacyjnego pod naporem takich wyzwań jak rewolucja informatyczna, cyfryzacja i narastająca alienacja jednostki w czasach po pandemii".

Delegacja z Azerbejdżanu, która liczy 33 osoby i ma w swym gronie rektorów, prorektorów, dziekanów i szefów działów współpracy z zagranicą, pozostanie w Warszawie do 29 czerwca, następnie uda się z wizytą do Krakowa.

Przedstawiciele Azerbejdżanu chcą skorzystać z doświadczeń Polski, Niemiec i Węgier w kwestii utworzenia i funkcjonowania konferencji rektorów uczelni wyższych. Podczas spotkania przewodniczący KRASP i rektor Politechniki Śląskiej profesor Arkadiusz Mężyk przedstawił krótką historię i cele KRASP. Prof. Rudolf Smolarczyk dyrektor wydziału Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej przy niemieckiej Konferencji Rektorów Szkół Wyższych (HRK) zaprezentował w poniedziałek online cele i zadania HRK. 29 czerwca o roli Węgierskiej Konferencji Rektorów będzie mówiła dr Orsolya Heuer.  

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 109 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 8 szkół ma status uczelni stowarzyszonych.