CIVICA wchodzi w nowy, ambitny etap swej działalności

Zdjęcie ze studentami promujące konsorcjum Civica

Utworzony przed trzema laty Europejski Uniwersytet Nauk Społecznych CIVICA obchodzi w październiku rocznicę powstania. Jest ona obchodzona jednocześnie na wszystkich dziesięciu uczelniach konsorcjum CIVICA w ramach Dni Programu Erasmus+. Dodatkowo, w historii projektu rozpoczyna się nowy etap, który wyznacza oficjalne przyjęcie dwóch nowych członków: IE University (Hiszpania) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Polska).

Na zdjęciu studenci CIVICA

Po pomyślnym przejściu w 2022 r. przez procedurę przyznawania środków na kolejny okres funkcjonowania w ramach nadzorowanej przez KE Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich Erasmus+ w 2022 r., CIVICA oficjalnie rozpoczęła w październiku wdrażanie wypracowanej wspólnie, długofalowej strategii budowania zrównoważonego Uniwersytetu Europejskiego na najbliższe cztery lata. Łączący dziesięć uczelni alians zamierza w pełni wykorzystać wiedzę i doświadczenie nabyte na etapie pilotażowym, by wejść w kolejny okresu finansowania z rozbudowaną siecią współpracy, nowymi projektami i ambitnym planem na przyszłość.

„Miejsce, jakie zajmuje CIVICA, przesądza o jej wyjątkowości, sprawiając, że alians może stawiać czoła bieżącym i nadchodzącym wyzwaniom – uważa prof. Vanessa Scherrer, prorektor ds. międzynarodowych w Sciences Po i zarazem koordynator aliansu CIVICA. – Dziesięć instytucji partnerskich połączyło się, by wziąć odpowiedzialność za losy obecnego i przyszłych pokoleń Europy, a także przyczynić się do umocnienia roli Europy na świecie i podniesienia rangi nauk społecznych w szkolnictwie i badaniach prowadzonych w Europie”.

Nowi członkowie na pokładzie: IE University i SGH

Dzięki odnowionemu składowi aliansu CIVICA osiągnęła lepszy balans, gdy chodzi o zasięg geograficzny i wielodyscyplinarność. Skład członkowski odzwierciedla dziś lepiej zróżnicowanie szkolnictwa wyższego na kontynencie europejskim. Obszary, w których specjalizują się IE University z Segowii i Madrytu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – a zatem uczelnie reprezentujące z jednej strony południe Europy, z drugiej Europę  Środkową – zazębiają się z tymi, które już wcześniej wniosły do wspólnoty CIVICA uczelnie założycielskie, zwłaszcza gdy chodzi o ekspertyzę, systemy  wartości i kulturę uniwersytecką. Stanowią one komplementarny wkład każdego z interesariuszy, pozwalający – po fuzji – na zwiększenie siły aliansu.

Jeśli chodzi o nowych członków, to warto zaznaczyć, że IE University będzie wypełniać kluczową misję, gdy chodzi o budowanie i rozszerzanie światowego zasięgu sojuszu CIVICA oraz zawiązywanie nowych partnerstw.

Manuel Muñiz, rektor IE University i dziekan IE School of Global and Public Affairs uważa, że „Uniwersytety mogą dziś odgrywać ważną rolę w poszukiwaniu rozwiązań dla wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, w kształceniu dla zawodów przyszłości oraz w budowaniu ekosystemów innowacji i transferu, co z kolei będzie wspomagać zrównoważony rozwój. CIVICA podniesie na wyższy poziom pracę, którą nasze dziesięć instytucji wykonuje oddzielnie na wszystkich tych frontach, umożliwiając nam wypełnianie naszej misji w sposób bardziej efektywny”.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedną z siedmiu polskich uczelni akademickich, które stały się częścią istniejących już europejskich sojuszy uniwersyteckich.

„Cieszę się niezmiernie, że SGH jest jedną z pierwszych polskich uczelni, która zaangażowała się w tworzenie wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej” – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Jako uczelnia odpowiedzialna w sojuszu CIVICA za „budowanie wspólnoty studenckiej oraz kształtowanie tożsamości” społeczność i tożsamość studencką” ma ważną misję do spełnienia. Rektor Piotr Wachowiak zaapelował do całej społeczności SGH o aktywny udział. „Wspólnie z naszymi partnerami w sojuszu CIVICA opracowaliśmy dobry plan działań na najbliższe cztery lata. (...) Gorąco zachęcam uczonych, młodych badaczy, studentów i doktorantów do włączenia się w ten wspaniały projekt, gdyż będzie on służył budowaniu silnej pozycji akademickiej SGH w Polsce, w Europie i na świecie”.

Strona poświęcona aliansowi CIVICA na portalu SGH

Konkretne działania inicjujące nowy etap działalności

CIVICA bazuje w dużej mierze na osiągnięciach z  fazy pilotażowej. Ułatwiły one ustalenie kolejności działań w planie przedłożonym Komisji Europejskiej i pomyślnie przez nią zweryfikowanym.

W tym tygodniu CIVICA świętuje trzecią rocznicę swego powstania. „Za nami trzy lata pełne wspaniałych osiągnięć. CIVICA oferuje  naszym społecznościom akademickim niesamowite możliwości” – oceniła prezydent Cornelia Woll stojąca na czele Hertie School. Ta prestiżowa niemiecka uczelnia była jedną z ośmiu założycielek aliansu. Hertie School odpowiada za „popularyzację wiedzy oraz umacnianie wpływu”. „Podczas fazy wstępnej, członkowie CIVICA zbudowali silną podstawę dla udanej współpracy. Przed nami okres wielkich zmian. Wspólnie, na każdym uniwersytecie, których wchodzi w skład aliansu, CIVICA, postaramy się, by CIVICA stawała się wciąż bardziej i bardziej częścią codziennego życia studentów, wydziałów i pracowników” – zadeklarowała.

„Priorytetem jest doprowadzenie do tego, by CIVICA stała się czymś realnym dla studentów, doktorantów, stypendystów programów post-doktorskich i wszystkich nauczycieli akademickich” –  zaznaczył Aurélien Krejbich, dyrektor wykonawczy aliansu CIVICA. „Wierzymy, że ten nowy rozdział będzie osią, wokół której będziemy budować Europejski Uniwersytet przyszłości, a CIVICA będzie wiodącym aktorem w dziedzinie nauk społecznych”.

grafika CIVICA

Wśród wielu celów wyznaczonych dla drugiego etap wskazano rozszerzenie oferty akademickiej i zwiększenie mobilności wykładowców i naukowców po doktoracie przy jednoczesnym dalszym rozwoju Europejskiego Kampusu Cyfrowego. Wzmocnione zostaną powiązania między bibliotekami uniwersytetów, promowane i wspierane będą projekty studenckie w ramach całego sojuszu, a wspólny obszar badawczy będzie stale wzbogacany poprzez serię konkursów na granty.

Zgodnie z odnowioną deklaracją o misji sojuszu CIVICA, uzgodnioną wspólnie przez wszystkie dziesięć instytucji członkowskich, alians będzie wspierać rozwój edukacji, badań oraz innowacji, a także podejmować działania na rzecz otoczenia społecznego. Są to główne filary aliansu CIVICA. Wszystkie cztery są ze sobą ściśle powiązane i współzależne oraz stanowią solidną podstawę dla zrównoważonego, transnarodowego i skoncentrowanego na badaniach Europejskiego Uniwersytetu  Nauk Społecznych.

Zrewidowana Deklaracja Statutowa – Misja Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych CIVICA. Wizja rozwoju do 2030

Garść informacji o sojuszu CIVICA i jego dwóch nowych członkach:

CIVICA jest konsorcjum łączącym dziesięć czołowych instytucji szkolnictwa wyższego Europy  specjalizujących się w naukach społecznych, humanistycznych, zarządzaniu i naukach o politykach publicznych. Sojusz liczy łącznie 72 000 studentów studiów licencjackich i magisterskich z wspólnotą 13 000 pracowników akademickich. Uczelnie wchodzące w skład sojuszu wspólnie rozwijają model edukacji, który łączy nauczanie, badania oraz innowacje w imię mobilizowania społeczeństw i dzielenia się z nimi wiedzą jako dobrem publicznym. Stawiają sobie też za cel pogłębianie  odpowiedzialności oraz rozwój postaw obywatelskich w Europie i poza nią.

Członkami sojuszu CIVICA są Uniwersytet Bocconiego (Włochy), Uniwersytet Środkowoeuropejski (Austria i Węgry), Europejski Instytut Uniwersytecki (organizacja międzynarodowa z siedzibą we Florencji), Hertie School (Niemcy), IE University (Hiszpania), Narodowy Uniwersytet Nauk Politycznych i Administracji Publicznej (Rumunia), Sciences Po (Francja), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska), Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie (Szwecja) i Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych w Londynie (Wielka Brytania).

Specjalizująca się w naukach humanistycznych hiszpańska uczelnia IE University oferuje oparty na technologii ekosystem kształcenia liderów, którzy mieliby wprowadzać zmiany w świecie poprzez innowacje, rozwijać globalną wizję i przedsiębiorczość, promować zrównoważony rozwój. IE University składa się z pięciu szkół: IE Business School, IE School of Science and Technology, IE Law School, IE School of Architecture and Design oraz IE School of Global and Public Affairs, które oferują programy studiów licencjackich, magisterskich, MBA i studia doktorskie. W tym roku w IE University uczy się ponad 8000 studentów ze 140 krajów w kampusach w Madrycie i Segowii, a sieć 72 000 absolwentów tej placówki obejmuje swym zasięgiem 165 krajów.

Założona w 1906 roku SGH jest najstarszą i wiodącą uczelnią ekonomiczną w Polsce i regionie środkoweuropejskim. Łączy wieloletnie doświadczenie z najnowszymi światowymi trendami w edukacji. Jej najcenniejszym kapitałem są ludzie, którzy tworzą wyjątkową społeczność akademicką. SGH oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Jej podejście do kształtowania liderów polega na przekazywaniu nie tylko wiedzy, ale także praktycznych umiejętności, które pozwalają absolwentom z powodzeniem stawiać czoła wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. SGH prowadzi badania w dziedzinie nauk ekonomicznych, głównie w zakresie ekonomii i finansów, ale także zarządzania i nauk o polityce publicznej.

Kontakty dla prasy


Więcej o CIVICA

Newsletter CIVICA

infografika CIVICA