IRG SGH: Coraz więcej przedsiębiorców ma kłopot z płynnością finansową

Utrzymuje się poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym. Wskaźnik koniunktury IRG IND po raz drugi zwiększył swoją wartość. Przewidywania na najbliższe miesiące są umiarkowanie optymistyczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH.

Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 2,3 pkt., do poziomu -5,7 pkt. Jest wyższy od wartości sprzed roku o 8,9 pkt. Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne.

Odnotowano wzrost salda produkcji i zamówień eksportowych. Jednocześnie przedsiębiorstwa informują o spadku zapasów, zatrudnienia i pogorszeniu sytuacji finansowej. Rosną ceny. W skali kwartału nasiliła się uciążliwość barier działalności gospodarczej. Coraz większy odsetek przedsiębiorców zgłasza problemy z utrzymaniem płynności finansowej, brakiem surowców i materiałów.

Na pierwszym miejscu wymieniane są niestabilne przepisy prawne. Najniższą wartość w tym badaniu – tak, jak w poprzednich – odnotowano dla pytania o ogólną kondycję gospodarki polskiej. Jego wartość w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 12,4 pkt., do poziomu -69,6 pkt. Przewidywania na najbliższe miesiące są umiarkowanie optymistyczne.

Poprawę koniunktury odnotowano prawie we wszystkich badanych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, -0,8 pkt., odnotowano dla przedsiębiorstw produkujących półprodukty. Najniższą, -18,7 pkt., dla przedsiębiorstw produkujących nietrwale dobra konsumpcyjne.

W przekroju według wielkości firm najniższą wartość wskaźnika, -9,3 pkt., odnotowano dla firm najmniejszych, zatrudniających do 50 pracowników, najwyższą zaś, 8,5 pkt. dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem ponad 500 pracowników. W przekroju regionalnym najwyższą wartość, -0,7 pkt., wskaźnik przyjął dla regionu południowego, najniższą zaś, -12,8 pkt, dla regionu północno zachodniego.