IRG: Koniunktura w przemyśle przetwórczym – październik 2021

Koniuktora w przemyśle na zdjeciu przemysł włókienniczy

Kolejna zmiana  koniunktury w przemyśle przetwórczym. Po wrześniowej poprawie w październiku nastąpiło ponowne pogorszenie. Odnotowały je zarówno firmy prywatne jak i publiczne.

wykres: koniunktura w przemysle października 2021

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca o 6,6 pkt, do poziomu -2,9 pkt. Jest ona jednak wyższa od wartości sprzed roku o 10,3 pkt. Spadek wartości wskaźnika zanotowano dla firm prywatnych i publicznych. Przedsiębiorstwa informują o wzroście wielkości produkcji, ale zarazem zmalały wielkości zamówień, zarówno krajowych jak i eksportowych. Zmniejszyła się także wielkość zatrudnienia. Wzrósł poziom cen i zapasów wyrobów gotowych. Poprawiła się sytuacja finansowa producentów. Ich nastroje jednak znowu się pogorszyły – wartość salda odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce wynosi -44,1 pkt, o 10,1 pkt mniej niż przed miesiącem. Narastają problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej siły roboczej i zaopatrzeniem w surowce i materiały.  Przewidywania na najbliższe miesiące są  pesymistyczne.

Miesięczną poprawę koniunktury odnotowali jedynie producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Wartość wskaźnika IRGIND wzrosła o 3,4 pkt. W pozostałych głównych grupach produktowych koniunktura pogorszyła się. Najwyższą wartość, 2,1 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw wytwarzających nietrwałe dobra konsumpcyjne; najniższą, -9,0 pkt, dla producentów dóbr inwestycyjnych. W przekroju wg wielkości zatrudnienia wzrost wartości wskaźnika, o 0,7 pkt, odnotowano dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik przyjął też najwyższą wartość, 6,4 pkt. Najniższą wartość, -30,8 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu ponad 500 pracowników. W przekroju regionalnym poprawa koniunktury miała miejsce w czterech makroregionach: południowym, północno-zachodnim, południowo-zachodnim i północnym. Najwyższą wartość, 13,4 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu północno-zachodniego, a najniższą, -15,9 pkt, dla makroregionu wschodniego.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Październik 2021 (Badanie okresowe nr 397)