Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – styczeń 2023

kawałek blachy falistej w zakładzie przemysłowym; czarno-białe zdjęcie

W styczniu 2023 r. koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawiła się. Wartości wskaźników są wyższe niż grudniu ub.r., ale niższe niż przed rokiem.

wykres: koniunktura w przemysle - styczeń 2023

Ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększył swoją wartość o 4,4 pkt. Obecnie wynosi ona -11 pkt i jest niższa od wartości ze stycznia ub.r. o 8,9 pkt. Poprawę koniunktury odczuły przedsiębiorstwa  publiczne i prywatne. Wartość wskaźnika dla sektora publicznego wynosi 10,6 pkt, o 43,9 pkt więcej niż przed miesiącem i 3,5 pkt więcej niż przed rokiem. Dla sektora prywatnego wartość wskaźnika wzrosła o 2,1 pkt i wynosi -12,2 pkt. W skali roku miał miejsce spadek wartości wskaźnika o 9,5 pkt.

Poprawę koniunktury w styczniu odnotowali producenci półproduktów, dóbr inwestycyjnych oraz trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wartości wskaźnika dla tych grup wzrosły odpowiednio o: 6,4, 4,4, 2,5 i 2,1 pkt, do poziomów: -12,1, -1,7, -19,7 i -16,1 pkt. Także w przekroju wg wielkości zatrudnienia wzrosty wartości wskaźnika zanotowano dla wszystkich grup zatrudnienia; największy, o 13,1 pkt, dla grupy z zatrudnieniem od 251 do ponad 500 pracowników, a najmniejszy, 1,4 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 pracowników. Najwyższą wartość, 0,0 pkt,  wskaźnik przyjął dla zakładów największych, o zatrudnieniu ponad 500 pracowników; najniższą,  15,4 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników.  Koniunktura pogorszyła się  w dwóch makroregionach: wschodnim (o 8,4 pkt) i północno-zachodnim (o 6,6 pkt). W pozostałych makroregionach odnotowano poprawę koniunktury; największą w makroregionie południowo-zachodnim (o 18,1 pkt).

Do pozytywnych sygnałów płynących ze styczniowego badania koniunktury należy zaliczyć  wzrost wartości wskaźnika koniunktury, wzrost zamówień eksportowych, poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a przede wszystkim przypływ optymizmu, wyrażający się w wartościach sald prognostycznych. Sygnały negatywne to spadek wielkości produkcji i zamówień ogółem oraz zatrudnienia. Roczne spadki wartości wskaźnika IRGIND i sald bilansowych potwierdzają utrzymywanie się spadkowej fazy koniunktury, aczkolwiek są mniejsze niż przed miesiącem, co może sygnalizować jej zakończenie.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Styczeń 2023 (Badanie okresowe nr 412)