Pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi

na zdjęciu dr Iryna Degtyarova

Decyzją nr 19 Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powołał pełnomocnika rektora do spraw współpracy z uczelniami ukraińskimi. Nowym pełnomocnikiem jest dr Iryna Dehtiarowa (Ірина Дегтярьова, Iryna Degtyarova).

Do głównych zadań pełnomocnika należy:

  1. Podejmowanie działań których celem jest nawiązywanie i pogłębianie współpracy z uczelniami ukraińskimi o szczególnym znaczeniu dla SGH, m.in. poprzez: inicjowanie i koordynowanie współpracy badawczo-dydaktycznej między uczelniami ukraińskimi a SGH; wspieranie pracowników, studentów i doktorantów SGH w zakresie realizacji wspólnych działań, projektów i przedsięwzięć z uczelniami ukraińskimi o szczególnym znaczeniu dla SGH; informowanie społeczności SGH o prowadzonej współpracy badawczo-dydaktycznej z uczelniami ukraińskimi; inicjowanie i koordynowanie działań dotyczących organizacji przez SGH i uczelnie ukraińskie wspólnych spotkań, konferencji i seminariów; koordynowanie procesów związanych z wydawaniem przez SGH i uczelnie ukraińskie wspólnych publikacji.
  2. Przygotowywanie projektów oficjalnych dokumentów dotyczących współpracy oraz wymiany naukowej i dydaktycznej z uczelniami ukraińskim o szczególnym znaczeniu dla SGH.
  3. Doradzanie władzom akademickim w przedmiocie działań służących umacnianiu pozycji SGH i budowie jej rozpoznawalnego wizerunku w Ukrainie.
  4. Prowadzenie innych spraw zleconych przez prorektora właściwego do spraw współpracy z zagranicą dotyczących współpracy z uczelniami ukraińskimi.

Dr Iryna Degtyarova – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (rozprawa doktorska dotyczyła funkcjonowaniu sfery governance w szkolnictwie wyższym w Polsce i Ukrainie w okresie transformacji, SGH, 2019), kandydat nauk filologicznych w zakresie filologii ukraińskiej (Instytut Języka Ukraińskiego NAN Ukrainy, 2010), adiunkt naukowo-badawczy/senior researcher Fundacji Rektorów Polskich, członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP oraz Zespołu Ekspertów KRASP w kadencji 2020–2024. W latach 2014–2017 doradca społeczny Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach governance i współpracy z Ukrainą. W latach 2015–2020 wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. W latach 2003–2004, 2007–2009 pracownik organów administracji publicznej na Ukrainie. Wieloletnia działaczka Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych naukowców EURODOC, obecnie – członek Advisory Board. Od roku 2018 koordynator programowy w projekcie MEiN-PW „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Autorka wielu prac naukowych opublikowanych w językach angielskim, polskim i ukraińskim nt. szkolnictwa wyższego i nauki z zakresu funkcjonowania sfery governance, zarządzania publicznego i polityki publicznej, a także działania instytucji przedstawicielskich oraz akademickiej współpracy polsko-ukraińskiej (ORCID 0000-0003-4298-5488).