Nie żyje prof. Stanisław Szuszkiewicz, doktor honoris causa SGH

Na zdjęciu prof. Stanisław Szuszkiewicz

W wieku 87 lat zmarł we wtorek w Mińsku prof. Stanisław Szuszkiewicz. W osobie Stanisława Szuszkiewicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie straciła swego honorowego doktora będącego zarazem wielkim Przyjacielem naszej uczelni i całego środowiska akademickiego w Polsce.

Profesor Szuszkiewicz był przewodniczącym Rady Najwyższej Republiki Białorusi w latach 1991–1994, gdy Białoruska SRR uzyskała suwerenność. Sprawował wówczas najwyższy urząd w państwie i z tej racji w imieniu Białorusi w grudniu 1991 r. wraz z Borysem Jelcynem (RFSRR) oraz Leonidem Krawczukiem (USRR) podpisał akt likwidacji Związku Radzieckiego.

Po dojściu do władzy Alaksandra Łakaszenki, przez kilka dziesięcioleci profesor Szuszkiewicz był przywódcą białoruskiej opozycji – postacią symbolizującą sprzeciw społeczeństwa wobec autorytarnych praktyk władz w Mińsku. W latach 2007, 2008, 2009 Szuszkiewicz był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

5 czerwca 2014 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przyznała profesorowi Szuszkiewiczowi doktorat honoris causa w uznaniu jego zasług w zainicjowaniu budowy instytucji demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz jego działań na rzecz gospodarki rynkowej w tym kraju. Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa był prof. Piotr Ostaszewski, a recenzentami prof. Leszek Balcerowicz, prof. Adam Rotfeld oraz prof. Henryk Szlajfer.

Zdjęcie z uroczystości wręczenia dyplomu DHC prof. Stanisławowi Szuszkiewiczowi

Stanisław Szuszkiewicz urodził się 15 grudnia 1934 roku w Mińsku w rodzinie intelektualistów o szlacheckich korzeniach. W 1956 roku ukończył Białoruski Uniwersytet Państwowy na kierunku fizyka, by podjąć następnie pracę w Instytucie Fizyki Akademii Nauk BSRR.

„Dorobek naukowy pana profesora Szuszkiewicza jest imponujący, albowiem obejmuje ponad 150 publikacji, w tym prac naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, najwięcej z fizyki, również podręczników akademickich oraz około 70 wynalazków. (…) Profesor cieszy się wielkim uznaniem w kwestiach dotyczących pokojowego wykorzystania energii atomowej – podkreślił w wygłoszonej w SGH okolicznościowej laudacji prof. Piotr Ostaszewski. – profesor Szuszkiewicz jest z pewnością postacią zajmującą poczesne miejsce w historii i teraźniejszości państwa białoruskiego. Naród białoruski uzyskał w nim prawego przywódcę, który zapoczątkował proces odradzania się kultury białoruskiej wraz z jej nowoczesną tożsamością” – zaznaczył promotor doktoratu.

 

Rektor i Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z całą społecznością akademicką z głębokim żalem przyjęły wiadomość o śmierci profesora Stanisława Szuszkiewicza, doktora honoris causa SGH, i składają najszczersze kondolencje Małżonce, najbliższym i jego sympatykom. 

Cześć Jego pamięci!

Рэктар і Сенат Варшаўскай школы эканомікі (SGH) разам з усёй акадэмічнай супольнасцю з глыбокім смуткам прымаюць вестку аб смерці прафесара Станіслава Шушкевіча, ганаровага доктара SGH, і выказваюць шчырыя спачуванні яго жонцы і сваякам, а таксама яго прыхільнікам.

Вечная памяць!

Ректор и Cенат Варшавской школы экономики (SGH) вместе со всем академическим сообществом с глубокой скорбью принимают известие о смерти профессора Станислава Шушкевича, почетного доктора SGH, и выражают искренние соболезнования его супруге и родственникам, так же как и его сторонникам.

Вечная память!