Jubileusz 75-lecia prof. Grzegorza Kołodki

dwóch mężczyzn podaje sobie ręce

1 lutego 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbył się jubileusz 75-lecia prof. Grzegorza Kołodki, jednego z głównych twórców polskich reform gospodarczych, profesora nauk ekonomicznych, wykładowcy akademickiego, który pracował w SGPiS/SGH w latach 1975-2001.

Podczas uroczystości głos zabrali rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, i prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

„Bardzo się cieszę, że obchodziliśmy 75. rocznicę urodzin naszego absolwenta, Pana Profesora Grzegorza Kołodki. W trakcie spotkania wspominaliśmy czasy studenckie Pana Profesora. Przygotowany przeze mnie test z wiedzy o czasach studenckich Pan Profesor zdał na ocenę bardzo dobrą. Pan Profesor należy do czołówki polskich ekonomistów. Dla naszej Alma Mater jest to wyróżnienie" – powiedział „Gazecie SGH – życie uczelni" rektor Piotr Wachowiak. 


„Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (do 1991 r. była to Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie) prof. Grzegorz Kołodko był związany od 1968 roku przez 33 lata. Najpierw jako student, później doktorant i pracownik. Tutaj uzyskał wszystkie stopnie naukowe – doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Obecnie, choć nie jest zatrudniony w SGH, to jest stałym współpracownikiem <<Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie>>, wydawanego przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Warto przy tym dodać, że redaktorem prowadzącym tego pisma jest Pani Alicja Kołodko – żona Pana Profesora – wskazał prorektor Roman Sobiecki w rozmowie z „Gazetą SGH – życie uczelni".

– Pan Profesor jest wyjątkowym człowiekiem, wybitnym naukowcem, wysokiej klasy politykiem gospodarczym, wspaniałym przyjacielem. Cechuje go trwałość myśli przewodniej, którą kieruje się zarówno w twórczości naukowej, jak i działalności jako polityk gospodarczy oraz w życiu prywatnym. Tę myśl można zapisać następującymi słowami: wśród przedmiotów wiedzy, najważniejszy jest dla człowieka drugi człowiek" – podkreślił prof. Sobiecki.  

I dodał, że prof. Kołodko piastował funkcję wicepremiera i ministra finansów w czterech rządach: Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza i Leszka Millera. 

„Jest autorem Strategii dla Polski – średniookresowego programu reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego, którą wyartykułował w 10 punktach i ogłosił na forum Sejmu RP w 1994 roku. Jak podkreślił wówczas w swoim wystąpieniu, Strategia dla Polski nie była zestawem obietnic, planem centralnym, ani spisem założeń ideowych. Miał to być zestaw sposobów na rozwiązanie najtrudniejszych problemów w polskiej gospodarce i przyczynek do poprowadzenia społecznej debaty, w której głos miałyby różne grupy polskiego społeczeństwa. Dziś po 30 latach można stwierdzić, że nigdy później nikt, tj. żaden rząd nie sformułował tak kompleksowego dokumentu, który mógłby być drogowskazem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – zaznaczył prof. Sobiecki.

– Ogłoszenie Strategii dla Polski zapewne miało ważny wpływ na przyjęcie Polski w 1996 roku do OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I to jest główna zasługa Profesora Grzegorza Kołodki. 

Profesor Grzegorz Kołodko jest autorytetem naukowym w skali światowej. Jest autorem i redaktorem 60 książek oraz licznych artykułów i referatów opublikowanych w 28 językach, w tym w j. chińskim. O skali jego wkładu i oddziaływania na naukę światową świadczy fakt, że jest najczęściej na świecie cytowanym polskim ekonomistą (H-indeks 45). Jest także m.n. członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. 

Jako były student Pana Profesora, a później współpracownik mogę powiedzieć, że miał bardzo dobre relacje ze studentami. Chętnie też wspierał rozwój swoich młodszych koleżanek i kolegów. Za to, w związku z jubileuszem 75-lecia urodzin należą się Panu Profesorowi ogromne słowa gratulacji i podziękowania. Jednocześnie należy życzyć kontynuacji aktywności naukowej i udziału w życiu społeczno-politycznym oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym".

Prof. Kołodko otrzymał w prezencie m.in. kopię akt studenckich.

Podczas uroczystości jubilatowi towarzyszyła żona Alicja Kołodko, wieloletnia redaktor prowadząca „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”.

Na jubileuszu obecnych było wielu gości, przedstawicieli władz uczelni i wykładowców.

Grzegorz Kołodko ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w 1972 roku,  w 1976 r. obronił doktorat (dysertacja pt. „Wahania tempa wzrostu gospodarczego w PRL"), a w 1984 r. na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. „Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk ekonomicznych Grzegorz Kołodko otrzymał w 1988 r.

Prof. Kołodko to jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych; dzięki jego aktywnej roli Polska dołączyła w 1996 r. do OECD. Prof. Kołodko odegrał również istotną rolę w akcesie Polski do Unii Europejskiej.

Uczestnik obrad Okrągłego Stołu; wicepremier i minister finansów w latach 1994-1997 oraz 2002-2003.

Jest autorem nowego pragmatyzmu – koncepcji ekonomii opierającej się na imperatywie harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Założyciel i dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie jest pracownikiem Katedry Ekonomii ALK.

Ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji oraz członek rad programowych periodyków naukowych na całym świecie; doktor honoris causa i honorowy profesor 11 zagranicznych uniwersytetów. Autor 60 książek i licznych artykułów naukowych, w tym ponad 200 opublikowanych w języku angielskim.

W SGH i ALK oraz na zagranicznych uniwersytetach, w tym w USA i w Chinach, prowadził wykłady i seminaria z makroekonomii, polityki gospodarczej, ekonomii politycznej globalizacji, ekonomii transformacji ustrojowej i finansów publicznych

Wielokrotny laureat nagród Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki. Nominowany przez „Euromoney” Najlepszym Ministrem Finansów Europy Środkowo-Wschodniej w 1996 roku. Za zasługi dla transformacji i rozwoju polskiej gospodarki otrzymał w 1997 r. z rąk Prezydenta RP Komandorię Orderu Polonia Restituta.

Prywatnie podróżnik, który odwiedził ok. 170 krajów. Maratończyk; ukończył kilkadziesiąt biegów na pięciu kontynentach. Miłośnik przyrody, fotografii i muzyki poważnej. 

Kwerenda: Estera Flieger