Ekonomista, historyk, nauczyciel akademicki

Na zdjęciu: od lewej: prof. Piotr Błędowski – dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego; prof. Bogumił Kamiński – przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse; prof. Janusz Kaliński; prof. Piotr Wachowiak – rektor SGH

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Janusza Kalińskiego

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH 23 marca został odnowiony doktorat prof. dr. hab. Janusza Kalińskiego, który właśnie świętuje 80. rocznicę urodzin. Jubilat jest emerytowanym profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jednym z najwybitniejszych polskich historyków gospodarczych. Przez ponad pół wieku był związany z Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej SGPiS/SGH.

Janusz Kaliński w 1960 r. rozpoczął studia na Wydziale Handlu w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Po ich ukończeniu w 1965 r. zdecydował się na prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na macierzystej uczelni. Główną domeną jego badań naukowych stała się historia gospodarcza powojennej Polski. W roku 1969 otrzymał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Bitwa o handel – założenia, dyskusje, rezultaty”, której promotorem był prof. Zbigniew Landau. Kilka lat później, w 1975 r., Janusz Kaliński uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, przygotowując pracę „Plan odbudowy gospodarczej 1947–1949”. Zwieńczeniem zdobywania kolejnych szczebli w hierarchii naukowej było otrzymanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, co nastąpiło w 1991 r. W kolejnych dekadach do dotychczasowego obszaru badawczego prof. Janusza Kalińskiego doszedł kolejny – analiza transformacji systemowej. Pełna bibliografia naukowych prac profesora liczy niemal 350 pozycji i powiększa się z każdym rokiem.

Oprócz prowadzenia badań naukowych Janusz Kaliński był aktywny w działalności organizacyjnej na terenie macierzystej uczelni, z którą nieprzerwanie był związany w latach 1965–2018. W tym czasie m.in. czterokrotnie pełnił funkcję dziekana. W latach 1981–1982 oraz 1990–1993 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS/SGH. Warto podkreślić, że jego pierwsza kadencja dziekańska została przerwana przez stan wojenny. Z kolei w kadencjach 1993–
–1996 i 1996–1999 Janusz Kaliński był pierwszym dziekanem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, którego był też jednym z głównych twórców.

Szczególne zasługi położył profesor w utrwalaniu historii i tradycji SGH, które opisał i skodyfikował. Wśród tych działań warto wymienić m.in. zainicjowanie obchodów Święta SGH oraz stworzenie stałej wystawy poświęconej dziejom szkoły. Wystawa ta od 15 lat jest prezentowana w krużgankach uczelni. Janusz Kaliński koordynował bogaty cykl wydarzeń, które złożyły się na obchody 100-lecia SGH. Kierował też działaniami naukowymi realizowanymi wokół programu „Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski”. Historii uczelni prof. Janusz Kaliński poświęcił liczne publikacje, a w latach 1987–1996 kierował w niej Zakładem Historii.

Swoją aktywność naukową i organizacyjną Janusz Kaliński bez problemu łączył z działalnością dydaktyczną. Prowadzone przez niego ćwiczenia, wykłady i seminaria przez dekady cieszyły się dużą popularnością wśród studentów. Wielu z dzisiejszych pracowników SGH podczas studiów było słuchaczami wykładów profesora. Dotychczas spod jego ręki wyszło też siedmioro doktorów.

Dzisiaj, choć już na emeryturze, prof. Janusz Kaliński nadal utrzymuje naukowy kontakt z macierzystą uczelnią. Marcowe uroczyste posiedzenie Senatu SGH było dowodem, że także szkoła pamięta o jednym z najbardziej zasłużonych swoich pracowników.  

Specjalna publikacja „ Janusz Kaliński” wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH.

Specjalna publikacja wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH.

 


dr hab. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI, prof. SGH, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH