Absolwent i dwóch doktorantów z SGH laureatami konkursu GPW

piecioro osób prezentuje dyplomy na gali GPW; w tle na ekranie wyświetlony napis: "Gala Finałowa konkursu"

Absolwent i dwóch doktorantów SGH zostało laureatami 9. edycji Konkursu na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). 24 stycznia Fundacja GPW ogłosiła wyniki oraz przekazała nagrody i symboliczne dyplomy na uroczystej gali konkursu w siedzibie GPW w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział także promotorzy prac, przedstawiciele Kapituły Konkursu, organizatorów i partnerów.

W kategorii prac magisterskich przyznano ex aequo dwie pierwsze nagrody, w tym mgr. Pawłowi Pomorskiemu za obronioną w SGH pracę „Inwestycje w instrumenty udziałowe w okresach zwiększonej inflacji w Stanach Zjednoczonych”. Promotorką pracy była dr Sylwia Frydrych, kierownik Zakładu Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego SGH.

„Praca magisterska Pana Pawła Pomorskiego pt. +Inwestycje w instrumenty udziałowe w okresach zwiększonej inflacji w Stanach Zjednoczonych+ dotyczy analizy rynku kapitałowego USA wraz ze wskazaniem grup instrumentów udziałowych uzyskujących najwyższą rentowność́ w okresach zwiększonej inflacji. W procesie analizy zostały wskazane grupy instrumentów, które z wysokim prawdopodobieństwem mogą osiągać ponadprzeciętną rentowność w obliczu inflacji trwającej od marca 2021 roku, co umożliwi uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w ujęciu realnym, zabezpieczając kapitał inwestorów przed utratą wartości. Przedstawione w pracy badanie stanowi interesującą i dobrze osadzoną analizę wybranego problemu badawczego" - oceniła dr Sylwia Frydrych, promotorka pracy magisterskiej Pawła Pomorskiego.

W kategorii prac doktorskich pierwsza nagroda przypadła dr. Arkadiuszowi Bebelowi za obronioną w SGH pracę „Determinanty stóp zwrotu z funduszy LETF”. Praca została obroniona pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Berenta, prof. SGH, z Zakładu Rynków Kapitałowych.

„W swojej rozprawie doktorskiej, dr Arkadiusz Bebel, współzarządzający największym w Polsce funduszem realizującym politykę funduszy lewarowanych, badał zjawisko LETF underperformance. W największym skrócie wykazał, że lewarowanie otrzymanych w procesie kapitalizacji krótkoterminowych stóp zwrotu nie jest z definicji tym samym co (obiecywane przez fundusze) kapitalizowanie lewarowania. Zwrócił też uwagę na znacznie częstsze, niż wynikałoby to z modeli teoretycznych, występowanie nietypowych stóp zwrotu, po czym wyjaśnił warunki stosowalności formuły Chenga-Madhavana, która –  jak pokazał – w obecności wyników ekstremalnych, traci swoją ważność. W dobie pandemii COVID-19 czy konfliktu zbrojnego w Europie szczegółową analizę procesu lewarowania, zwiększającego ponadprzeciętne już przecież ryzyko ekstremalnych stóp zwrotu, należy uznać za szczególnie ważną – ocenił dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH, promotor pracy doktorskiej Arkadiusza Bebela. – Rozprawa dr. Bebela to bez wątpienia dowód udanego połączenia prac teoretycznych z praktyką gospodarczą, badań modelowych z ilościowymi, znanych (starych) narzędzi badawczych z obszaru teorii finansów i mało znanych, nowych aplikacji rynkowych. Skoro skala potencjalnych oraz faktycznych nieporozumień dotyczących rynku LETF była tak wielka, iż nawet amerykański odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego (SEC) miał wątpliwości, czy tego typu instrumenty powinny w ogóle być dopuszczone do obrotu, to, po badaniach dr. Bebela należy mieć nadzieję, że przynajmniej ryzyka związane z tym instrumentem są poprawnie i całościowo opisane”.

W kategorii prac doktorskich przyznano ex aequo dwie drugie nagrody, w tym dr. Pawłowi Węgrzynowi za obronioną w SGH pracę „Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji bankowych w Polsce”. Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH, kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa.

„W pracy doktorskiej Pan Paweł Węgrzyn pozytywnie zweryfikował nieoczywistą tezę, zgodnie z którą w rozwoju rynku obligacji bankowych w Polsce wiodącą rolę odgrywają uwarunkowania regulacyjne, które trudno uznać za stabilne w czasie. Różnorodność wykorzystanych źródeł danych i informacji oraz metod badawczych, a także szeroki zakres analiz dowodzą tego, że w rozprawie doktorskiej w sposób oryginalny rozwiązano istotny, a dotąd niepodejmowany w szerokim zakresie, problem naukowy. Moim zdaniem istotny jest także aspekt aplikacyjny pracy. Zachował on walor aktualności, a zarazem praca doktorska Pana Pawła Węgrzyna stanowi inspirację do dalszych analiz i badań naukowych” – ocenił dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH, promotor pracy doktorskiej Pawła Węgrzyna.

W tegorocznej edycji zgłoszono imponującą, najwyższą w historii konkursu, liczbę aplikacji. Łącznie nadesłano 108 prac, w tym 7 prac doktorskich, 53 prace magisterskie oraz 48 prac licencjackich – podała Fundacja GPW w komunikacie prasowym.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także notowanych instrumentów finansowych – czytamy w komunikacie. – Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z pięciu członków, przedstawicieli Grupy Kapitałowej GPW oraz środowiska akademickiego. Pod uwagę wzięto przede wszystkim poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań oraz innowacyjność formułowanych wniosków.

Naszym celem jest kształtowanie kultury inwestowania przy jednoczesnym budowaniu świadomości w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i towarowego. Jesteśmy przekonani, że konkurs na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa Zarządu GPW jest inicjatywą, która zdecydowanie przyczynia się do osiągnięcia tego celu – powiedziała Monika Gorgoń, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

grupa laureatów konkursu GPW i ich promotorów stoi na scenie podczas gali GPW

Prace w obecnej, 9. edycji konkursu, wyróżniają się wysokim poziomem oraz oryginalnością zgłoszonych tematów. Ogółem zgłoszono 108 prac naukowych z 22 uczelni. Oceniając nadesłane prace w kolejnej edycji konkursu, należy podkreślić wzrostowy trend ich poziomu. W 2023 r. wyróżniono: 3 z 7 nadesłanych prac doktorskich (oceniane są co 2 lata), 3 z 53 nadesłanych prac magisterskich oraz 3 z 48 prac licencjackich – poinformował dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji GPW i Kapituły Konkursu, gratulując autorom prac.