Międzynarodowa konferencja PECSA 2019

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 5 grudnia 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”. Było to wydarzenie podsumowujące i zamykające prestiżowy projekt Jean Monnet Support to Associations EUSHARE, realizowany od 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Honorowy patronat nad konferencją objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Celem konferencji było zainicjowanie debaty nad najważniejszymi obecnie wyzwaniami dla procesu dalszej integracji w ramach UE, takimi jak migracje, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, niestabilne otoczenie międzynarodowe Unii oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE oraz państw członkowskich. Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców: pracowników akademickich, studentów i doktorantów, pracowników organizacji międzynarodowych oraz instytucji unijnych w Polsce, organizacji pozarządowych i think tanków, mediów i niezależnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką  europejską.

Zebranych gości przywitali dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH (prorektor ds. dydaktyki i studentów i kierownik Katedry Studiów Politycznych KES SGH), prof. Ewa Latoszek (przewodnicząca PECSA, kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH i Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH) oraz pan Thomas Behrens w imieniu dr Angeliki Klein (dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce).

Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Adriana Ciancio (University of Catania) – wystąpienie pt. Why we could and should discuss about a European constitutional law oraz prof. Rinus Penninx (Institute for Migration and Ethnic Studies [IMES], University of Amsterdam) – The European Union’s migration paradox: more mobility, less immigrants? 

Prof. Adriana Ciancio z University of Catania/ Fot. Archiwum SGH

Prof. Rinus Penninx z Institute for Migration and Ethnic Studies [IMES] z University of Amsterdam /Fot. Archiwum SGH

Następnie odbyło się 11 sesji tematycznych poświęconych szerokiemu spektrum zagadnień związanych z procesami integracji europejskiej. Swoje referaty wygłosiło ponad 50 prelegentów i prelegentek reprezentujących zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki badawcze. Uczestnicy i uczestniczki debatowali w trzech blokach tematycznych: 1. Unia europejskich wartości – wolność, solidarność, demokracja. 2. Unijne instytucje, prawo i gospodarka. 3. Unia Europejska i jej społeczeństwo – wyzwania i szanse. 

Trudnego zadania podsumowania tak wielu przedstawionych aspektów problematyki europejskiej podjęła się dr Aleksandra Szczerba-Zawada (PECSA, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie wartości leżących u podstaw UE w poszukiwaniu wspólnego – solidarnego – rozwiązania wyzwań stojących przed UE i jej państwami członkowskimi. 

Autorzy artykułu:

DR MARTA PACHOCKA, Katedra Studiów Politycznych KES SGH, PECSA; 

DR ALEKSANDRA SZCZERBA-ZAWADA, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, PECSA

MICHAŁ BUDZIŃSKI, doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, PECSA

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedra Studiów Politycznych i Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Partnerzy: 

Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (CEWSE), Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Studenckie Koło Naukowe Coopération Franco-Polonaise w SGH, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Deree College – The American College of Greece, University of Oradea, University of Catania, ECSA World, ECSA Moldova, ECSA Georgia, Jean Monnet Module AFROEU, Jean Monnet Module B-in-EU, Jean Monnet Module EU4AFRI.