Advanced Analytics & Data Science 2021

Zdjęcia osób wygłaszających przemówienia otwierające konferencję: rektora SGH Piotra Wachowiaka, prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak i dyrektor Hany Kvartovej

Konferencja przedstawicieli świata nauki i biznesu na temat najnowszych trendów w rozwoju technologii i kompetencji analitycznych

Konferencja Advanced Analytics & Data Science co roku gromadzi międzynarodowe grono liderów akademickich i biznesowych, ekspertów, specjalistów i studentów, którzy pasjonują się rozwojem technologii i kompetencji w obszarze analityki, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i internetu rzeczy jako podstaw rozwoju biznesu opartego na danych.

Wydarzenie jest inspiracją do kreowania pomysłów oraz wspólnych inicjatyw pracodawców i wykładowców w celu sprostania rosnącym wyzwaniom w zakresie edukacji następnej generacji talentów analitycznych. Konferencja daje możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, najlepszymi praktykami oraz identyfikowania barier wpływających na programy kształcenia specjalistów data science oraz potencjalnych szkodliwych skutków dla biznesu, wynikających z rosnącej luki kompetencyjnej.

Począwszy od pierwszej edycji w 2013 r., konferencja jest organizowana przez Zakład Metod Statystycznych ISiD Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z polskim oddziałem SAS Institute. Co roku wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku w otwarciu konferencji wzięli udział: prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH; prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor SGH; oraz Hana Kvartova, Regional Director – SAS Central Europe. Po raz drugi z rzędu wydarzenie odbyło się w formie wirtualnej. Z Polski poszedł w świat przekaz od władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dotyczący naszej historii i aktualnej pozycji jako największej ekonomicznej uczelni w tej części Europy, która: kształci co roku około 12 tys. studentów z Polski i zagranicy, jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej i realizuje wszechstronną współpracę z biznesem. Przykładem jest ponad 25-letnia współpraca z firmą SAS Institute.  W jej ramach wspieramy nowoczesne programy studiów, takie jak kierunek Advanced Analytics – Big Data, na którym kształci się kadrę analityków i specjalistów data science tak bardzo poszukiwanych dziś na rynku pracy.

Obrady konferencji były podzielone na trzy sesje: 1) Advanced Analytics for Data Science, 2) AI and Analytics in Action, 3) Academia & Business Links. Moderatorem wydarzenia był Piotr Kramek – Data Science Manager, Customer Advisory, SAS Central Europe. Konferencja zgromadziła wspaniałe grono prelegentów z Polski i zagranicy, którzy zaprezentowali szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem technologii i kompetencji oraz innowacyjnymi zastosowaniami zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji w różnych branżach.

Advanced Analytics for Data Science

Sesję pierwszą rozpoczęła prezentacja pt. Ascent of the Intelligent Internet of Things: Opportunities and Challenges of Connected People, Machines and Environments, poprowadzona przez Marka Wolffa – Advisory Industry Consultant and Chief Health Analytics Strategist w SAS. Termin „sztuczna inteligencja” zyskał na znaczeniu w 1955 r. W tamtym czasie miał reprezentować ideę „(…) że każdy aspekt uczenia się lub jakakolwiek inna cecha inteligencji może być w zasadzie tak dokładnie opisana, że można stworzyć maszynę to symulującą”. Dzisiaj, 66 lat później, wciąż zmierzamy w kierunku tej ambitnej prognozy. Ostatnie 10 lat przyniosło większy postęp w rozwoju AI niż wcześniejsze pół wieku pracy. W tej prezentacji przedstawiono naturę sztucznej inteligencji oraz transformacyjny wpływ internetu rzeczy na współczesny rozwój analityki i coraz bardziej ścisłe związki pomiędzy ludźmi, technologią i środowiskiem, w którym żyjemy.
Kolejny prelegent – Tomasz Burzykowski, Professor, Hasselt University – wygłosił ciekawy wykład na temat Explanatory Model Analysis, przygotowany na podstawie wydanej niedawno książki jego autorstwa i Przemysława Biecka pt. Explanatory Model Analysis: Explore, Explain, and Examine Predictive Models (Chapman & Hall/CRC Data Science Series 2021). Praca ta rozwija temat metod i narzędzi przeznaczonych do budowania lepszych modeli predykcyjnych oraz monitorowania ich zachowania w zmieniającym się środowisku. Obaj profesorowie to światowej sławy naukowcy, znani z udziału w wielu projektach krajowych i międzynarodowych w obszarze analityki, biostatystyki, matematyki i informatyki.
Carlos Pinheiro, Ph.D., Principal Data Scientist, SAS Institute and a Visiting Professor at Data ScienceTech Institute in France, wystąpił z prezentacją Combining Multiple Data Science and Statistical Methods to Solve Critical Problems. Nauka o danych obejmuje wiele dyscyplin i umiejętności – kompetencje zarówno twarde (matematyka, informatyka i statystyka), jak i miękkie (wiedza dziedzinowa czy komunikacja). Techniki eksploracji danych, analizy korelacji, klastrowania i analizy sieci powiązań, a także optymalizacji i nadzorowania modeli uczenia maszynowego przynoszą najwięcej korzyści, gdy działają jako jeden organizm. Prelegent, na przykładzie walki z COVID-19, zaprezentował, jak wykorzystać te metody w praktyce, aby łączyć dane dotyczące przemieszczania się ludzi z analizą rozprzestrzeniania się wirusa w celu przewidywania przyszłych pandemii.

Sesję pierwszą zakończyła prezentacja Connecting the New Data Literate Workforce, którą poprowadził Glyn Townsend – Senior Director, Education Services w SAS EMEA. Data Science była kiedyś wyłączną domeną matematyków, ale teraz to się zmienia. Zależność danych od biznesu wzrasta z roku na rok, zapotrzebowanie na stanowiska związane z Data Science wciąż przewyższa podaż. Co musi się zmienić? W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą współpracować z uniwersytetami, aby ograniczać lukę kompetencyjną? Na te i inne pytania odpowiedział w swoim wystąpieniu prelegent z SAS.

AI and Analytics in Action

Podczas drugiej sesji wystąpili czterej prelegenci: 1) Peter Pugh-Jones – Head of IoT Operations, SAS EMEA & AP  (prezenta-
cja Stormwater Prediction & Preparedness with SAS Viya);  2) Piotr Kaczyński – Senior Business Solutions Manager w SAS  (prezentacja Inspirational Applications of AI in Health Care, Agriculture and More); 3) Monika Książek – Head of Data Science, Play – Iliad Group (prezentacja PLAI – Bringing Together SAS Expertise and Open Source Flexibility); 4) James Cochran – Associate Dean for Research, Professor of Applied Statistics, and the Rogers-Spivey Faculty Fellow, The University of Alabama (prezentacja Change Point Plots: A Graphical Method for Identifying Changes in the Distribution of a Random Variable).

Zaawansowana analityka nie tylko wspiera procesy biznesowe, ale także pozwala walczyć z kryzysem klimatycznym. Gdy widmo globalnego ocieplenia coraz bardziej zagraża różnym sferom naszego życia, wykorzystanie potencjału danych zarówno pomoże lepiej radzić sobie ze zmianami klimatycznymi, jak i umożliwi ograniczenie kosztów i strat wynikających z klęsk żywiołowych, a co jeszcze ważniejsze – uratowanie tysięcy ludzkich istnień. O tym, jak SAS wspólnie z firmą Microsoft i miastem Cary w USA uruchomił system, który łączy technologie internetu rzeczy z zaawansowanymi algorytmami, opowiadał Peter Pugh-Jones, specjalizujący się w zagadnieniach IoT. Analityka pomaga władzom miejskim lepiej przewidywać i przygotowywać się do nawiedzających miasto powodzi, aby chronić życie mieszkańców i ograniczać zniszczenia.

Przykłady innowacyjnego zastosowania sztucznej inteligencji w walce z nowotworami zaprezentował Piotr Kaczyński. Przedstawił, jak połączenie metod rozpoznawania obrazów (computer vision) i deep learning pozwala zautomatyzować i przyspieszyć ocenę reakcji organizmu pacjenta na chemioterapię. Ekspert SAS podał również przykłady z sektora rolniczego, gdzie z pomocą sztucznej inteligencji już dzisiaj istnieje możliwość dostarczania informacji o stanie upraw oraz wskazówek dotyczących ich nawożenia, a także wspomagania monitorowania zdrowia zwierząt w procesie hodowli.
Najnowsze kierunki rozwoju narzędzi i wdrażania analityki w biznesie na praktycznym przykładzie omówiła Monika Książek. Zaprezentowała innowacyjne rozwiązanie wdrożone w Play, które pozwala połączyć elastyczność języków open source ze zbudowanymi na wieloletnim doświadczeniu SAS narzędziami przetwarzania i analizy danych oraz zarządzania modelami, dostępnymi na platformie SAS Viya. Na zakończenie tej sesji James Cochran z Uniwersytetu Alabama zaprezentował nowatorską metodę identyfikacji seryjnych zmian w rozkładzie zmiennej losowej.

Według raportu pt. Niedobór talentów, przygotowanego przez ManpowerGroup, w Polsce najtrudniej rekrutuje się specjalistów IT (dane z 8 września 2021 r.). Od lat firmy muszą sprostać wyzwaniom związanym z pozyskaniem takich ekspertów, a pandemia COVID-19 znacznie nasiliła problem i przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na programistów i analityków. Z analizy ofert na portalu No Fluff Jobs wynika, że pod koniec lipca 2021 r. liczba aktywnych rekrutacji w branży IT wzrosła o 213% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

Sektor akademicki w Polsce co roku podejmuje wyzwanie, aby uruchamiać nowe kierunki studiów i kształcić coraz więcej profesjonalistów na kierunkach analitycznych i informatycznych. Uczelnie odpowiedzialne za jakość kształcenia studentów muszą dbać o to, aby wiedza, którą zdobywają studenci, była aktualna i przydatna w codziennej pracy. Polski sektor akademicki powinien na bieżąco reagować na rozwój technologii oraz wynikające z tego zmiany rynkowe i dostosowywać programy nauczania do bieżących potrzeb przedsiębiorstw. 

Uczestnicy ósmej edycji konferencji Edwensd Analitiks end Dejta Sajens tutałzendtłentyłan

Academia & Business Links

Właśnie sektorowi akademickiemu była poświęcona trzecia sesja konferencyjna. W całości wypełniły ją wystąpienia przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Dziekan KAE, prof. Beata Czarnacka-Chrobot, rozpoczęła spotkanie referatem Bridging the Gap between Education and Employment – Advanced Analytics – Big Data Major at SGH Warsaw School of Economics.  Przedstawiła działalność naukową, ofertę dydaktyczną oraz osiągnięcia kolegium w zakresie współpracy z biznesem. Kolegium odpowiada za program kierunku studiów II stopnia, przeznaczonych dla specjalistów data science: Advanced Analytics – Big Data. Doświadczeniami z realizacji działań dydaktycznych w okresie pandemii na tym kierunku dzielili się w swoich referatach pracownicy KAE. Każde z wystąpień dotyczyło określonego procesu dydaktycznego, który jest realizowany przez tych autorów właśnie w ramach Advanced Analytics – Big Data.

Dr Sebastian Zając jest koordynatorem wyżej wymienionego przedmiotu i w referacie Real Time Analytics for Students przedstawił metody i narzędzia wykorzystywane do kształcenia studentów w zakresie analizy danych w czasie rzeczywistym. Studenci poznają koncepcję budowania, uczenia oraz wdrażania modeli machine learning i deep learning w środowisku produkcyjnym, a także koncepcję i różnice między przetwarzaniem i modelowaniem danych wsadowych i danych w czasie rzeczywistym, a wszystko w pełni programowalnym środowisku Apache Spark z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi informatycznych, takich jak Docker, Git, Apache Kafka. Na zajęciach ze studentami jest również przedstawiana analityka w czasie rzeczywistym w środowisku chmury obliczeniowej. Wszystkie kwestie techniczne są prezentowane na praktycznych przykładach zastosowań biznesowych.

Dr Mariusz Rafało, w referacie Teaching Big Data in Cooperation with Business Partners, przedstawił program nauczania i narzędzia wykorzystywane na zajęciach oraz szeroką współpracę z biznesem w procesie realizacji tych zajęć.
Dr Przemysław Szufel, w referacie Teaching Modern Data Analytics Tools and Methods at SGH Warsaw School of Economics – Examples of Cloud Computing and Simulation Modelling with Julia,  podkreślił, że zakres kształcenia w ramach programu Advanced Analytics – Big Data w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się trendów rynkowych. Wykładowca w 2016 r. wprowadził Cloud Computing – pierwszy kurs uniwersytecki tego typu w Polsce. Na miejsce jego realizacji wybrano platformę chmurową Amazon Web Services – SGH jest partnerem programu AWS Educate. W tym czasie nasi studenci otrzymali od Amazon ponad 200 tys. USD darmowych kredytów w chmurze AWS, które wykorzystali do eksperymentowania, a także wykonywania obliczeń do swoich prac magisterskich. Na przykładzie nowoczesnych metod analityki danych prelegent omówił studia przypadków z zakresu cloud computing i modelowania symulacyjnego, a także programowania w języku Julia.

Podsumowanie

Zrealizowana po raz drugi w formie wirtualnej konferencja Advanced Analytics & Data Science była kolejnym nowym doświadczeniem. W opinii organizatorów zakończyła się sukcesem. Bardzo wysoki poziom merytoryczny, a także atrakcyjna forma prezentacji cieszyły się uznaniem międzynarodowej widowni. W tym roku padł kolejny rekord zainteresowania naszą konferencją – zarejestrowało się na nią ponad 570 uczestników z ponad 30 krajów świata (prawie o 200 więcej niż w ubiegłym roku), a wzięło w niej udział ponad 300 osób. Aż 61% reprezentowało sektor akademicki a 39% – organizacje biznesowe (byli to przedstawiciele 122 firm i 87 uniwersytetów).  Dotarliśmy z przekazem naszej konferencji do pięciu kontynentów.

Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii, a także deklaracji dotyczących międzynarodowej współpracy naukowej. Była to też promocja SGH i Kolegium Analiz Ekonomicznych na forum międzynarodowym. Przedstawiliśmy też doświadczenia, które towarzyszyły nam w czasie realizacji nowoczesnego programu dydaktycznego na kierunku Advanced Analytics – Big Data w okresie pandemii. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem podzielimy się z naszymi studentami i współpracownikami. Jako organizatorzy dziękujemy za współpracę i pomoc w promocji tego wydarzenia partnerowi konferencji – firmie SAS Polska. Promocja naszej konferencji przebiegała dwoma kanałami: krajowym i międzynarodowym.

Obrady podsumowała prof. Ewa Frątczak, podreślając znaczenie tej konferencji dla świata nauki i świata biznesu, dziękując władzom akademickim SGH i partnerowi – SAS Polska za wytrwałą i owocną współpracę nie tylko przy organizacji spotkania, ale też w rozwoju programów kształcenia. Serdeczne podziękowania popłynęły w stronę prelegentów i uczestników konferencji oraz prowadzącego obrady Piotra Kramka. Prof. Ewa Frątczak oficjalnie zaprosiła do udziału w kolejnej, dziewiątej już, edycji Advanced Analytics & Data Science, która jest planowana na 14 września 2022 r. Po konferencji na portalu strefabiznesu.pl ukazał się  wywiad prof. Ewy Frątczak na temat analityki biznesowej, szkolenia studentów i poszukiwanych kompetencji analitycznych. Link do wywiadu: https://strefabiznesu.pl/jak-wejsc-do-branzy-it-i-zostac-specjalista-od…

dr hab. EWA FRĄTCZAK, prof. SGH, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
PIOTR KRAMEK, Data Science Manager, Customer Advisory, SAS Central Europe
Uczestnicy ósmej edycji konferencji Advanced Analytics & Data Science. Business Analytics & Academia 14 września 2021 r. mieli okazję podzielić się doświadczeniami z wykorzystania Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things w biznesie oraz najlepszymi praktykami w zakresie programów kształcenia specjalistów data science.

Uczestnicy ósmej edycji konferencji Advanced Analytics & Data Science. Business Analytics & Academia 14 września 2021 r. mieli okazję podzielić się doświadczeniami z wykorzystania Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things w biznesie oraz najlepszymi praktykami w zakresie programów kształcenia specjalistów data science.