Prof. Kamil Liberadzki członkiem Zarządu EBA (European Banking Authority)

Prof. Kamil Liberadzki

Dr hab. Kamil Liberadzki, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, został wybrany do Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest unijną agencją, której zadaniem jest wdrażanie przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE. Celem agencji jest stworzenie skutecznego, przejrzystego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych w UE, ochrona interesu publicznego przez przyczynianie się do zapewniania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej stabilności i efektywności unijnego systemu finansowego. Zarząd dopilnowuje, by agencja realizowała swoje kompetencje i swój program prac. Kadencja członka Zarządu EBA trwa 2,5 roku.

Więcej informacji

Pierwsza siedziba EBA mieściła się w Londynie. W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię UE pozostałe 27 państw członkowskich wybrało w 2017 r. jako jego nową siedzibę Paryż.

Kamil Liberadzki jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. Absolwent SGH i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.