Dr Marta Ziółkowska ekspertem w Zespole Roboczym ds. Franczyzy

Dr Marta Ziółkowska

Zespół do spraw Franczyzy wchodzi w skład Rady Przedsiębiorców przy ministrze Adamie Abramowiczu, rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dr Marta Ziółkowska jest jedynym ekspertem w zespole obok organizacji przedsiębiorców.

Do głównych zadań Zespołu należy stworzenie i wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy. Ponadto Zespół zajmuje się monitorowaniem sytuacji i diagnozowaniem problemów przedsiębiorstw franczyzowych, opiniowaniem projektów ustaw, organizacją sądu arbitrażowego i mediacji dla przedsiębiorstw franczyzowych, wspieraniem rozwoju franczyzy w Polsce.

Dr Marta Ziółkowska jest adiunktem w Instytucie Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów. Od kilkunastu lat naukowo zajmuje się problematyką franczyzy w Polsce i na świecie, internacjonalizacją polskich przedsiębiorstw franczyzowych oraz ich zarządzaniem, a także innowacjami i nowoczesnymi modelami rozwoju przedsiębiorstw.