1 listopada wspominamy wykładowcę WSH, literaturoznawcę Sergiusza Kułakowskiego (1892-1949)

zdjęcie mężczyzny w okularach w kolorze sepii

Sergiusz Kułakowski wykładał język rosyjski w Wyższej Szkole Handlowej jedynie w roku akademickim 1928-19294. Później odszedł z uczelni. Po nim nikt już w okresie międzywojennym nie podjął wykładów z tego przedmiotu. Być może wśród studentów nie było chętnych do poznawania tego języka. Oprócz najbardziej popularnych wykładów z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wykładano także język hiszpański i włoski.

W pierwszych dniach marca 1929 roku starosta grodzki Warszawy-Pragi G. Lichieński wystosował pismo do rektora WSH Bolesława Miklaszewskiego: „Do tutejszego Starostwa wniósł podanie p. Sergiusz Kułakowski, lektor języka rosyjskiego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie o nadanie mu obywatelstwa polskiego i przedstawił szereg poważnych referencji od osób i instytucji ze sfer naukowo-literackich, a między innymi: Pana Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, P.P. Profesorów Szobera i Słońskiego; senatora dr. Witolda Kamienieckiego, p. Juliana Kaden-Bandrowskiego i dr. Wacława Lednickiego i innych, stwierdzających zarówno lojalność p. Kułakowskiego do Państwa Polskiego i obecnie istniejącego w nim ustroju lecz i nader owocną jego działalność na polu literacko-naukowym. Mając jednakowoż na względzie, że p. Kułakowski zbyt krótko zamieszkuje ostatnio w Polsce wskutek czego nie odpowiada on warunkom (…) ustawy (…), która wymaga 10-letniego pobytu w Polsce oraz, że w myśl (…) tejże ustawy mógłby Kułakowski uzyskać obywatelstwo polskie przed upływem 10-letniego pobytu w Polsce jedynie w razie NADZWYCZAJNYCH OKOLICZNOŚCI, wypraszam przeto Pana Rektora o zakomunikowanie, czy za nadaniem obywatelstwa polskiego Panu Kułakowskiemu przemawia nie tylko interes osobisty petenta, lecz zarówno interes ogólnospołeczny na polu kulturalno-oświatowym. Nadmieniam przy tym, że tylko w tym ostatnim wypadku uważałbym podanie p. Kułakowskiego za zasługujące z mej strony na poparcie”1

W odpowiedzi rektor WSH profesor Bolesław Miklaszewski (1871-1941) 2 napisał: „Pan S. Kułakowski jest wybitnym znawcą swego przedmiotu, jednak wykłady języka rosyjskiego jako fakultatywnego w WSH nie odgrywają znacznej roli i wskutek tego osoba p. Kułakowskiego oraz sprawa jego obywatelstwa dla Wyższej Szkoły Handlowej nie przedstawia szczególnego znaczenia”3.

Sergiusz Kułakowski wykładał język rosyjski w Wyższej Szkole Handlowej jedynie w roku akademickim 1928-19294. Później odszedł z uczelni. Po nim nikt już w okresie międzywojennym nie podjął wykładów z tego przedmiotu. Być może wśród studentów nie było chętnych do poznawania tego języka. Oprócz najbardziej popularnych wykładów z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wykładano także język hiszpański i włoski.

Sam rusycysta i literaturoznawca koneksje, o których wspominał starosta, posiadał jak widać znakomite5. Gdy podejmował pracę w WSH, miał w dorobku 45 publikacji naukowych6.  W tym samym czasie, w 1928 roku, został również wykładowcą literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

zdjęcie mężczyzny w kolorze sepii

Do Polski dotarł w 1924 roku lub nieco wcześniej. Syn Juliana Andrejewicza Kułakowskiego (1855-1920), profesora Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie polskiego pochodzenia i Lubowjii z domu Rubinow7,  odbył studia z zakresu filologii słowiańskiej na uniwersytetach w Kijowie i Petersburgu oraz mediewistyczne w Lipsku i Paryżu8. Przez trzy lata (1918-1921) wykładał na uniwersytecie w Kijowie, a później przez rok był docentem na uniwersytecie moskiewskim9. Publikował wtedy felietony literackie pod pseudonimem Kapitan Nemo10

W okresie międzywojennym wykazywał wielkie zainteresowanie dziewiętnasto- i dwudziestowieczną literaturą rosyjską i polską, starając się ją przybliżyć Polakom i białej emigracji rosyjskiej poprzez doprowadzenie do wydania przekładów na odpowiednim poziomie. Literaturoznawca działał niezwykle aktywnie, uczestnicząc w I Kongresie Slawistów w Pradze w 1929 roku i w II Kongresie zorganizowanym pięć lat później w Warszawie11.  Obywatelstwo polskie dawno już pewnie uzyskał. W 1937 roku spotkał go zaszczyt uhonorowania Srebrnym Wawrzynem Akademickim nadanym mu przez Polską Akademię Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej za granicą12.  Ta zagranica obejmowała liczne środowiska białych Rosjan osiadłe w Czechosłowacji, Niemczech i Francji. Jak pisze z wielkim wyczuciem Tadeusz Zienkiewicz (1930-2017): „Jego biografia (tzn. Sergiusza Kułakowskiego) jest charakterystyczna dla twórców, uchodźców z Rosji – Polaków, czy odczuwających związek z Polską i polskością. Wychowani nieraz w środowisku dwóch kultur: polskiej i rosyjskiej i dwóch wyznań: katolickiego i prawosławnego, w Polsce stawali się pisarzami rosyjskimi bądź polskimi, uczestniczyli w rosyjskim (emigracyjnym) i polskim życiu literackim, tworzyli w jednym lub w dwóch językach. Droga życiowa Sergiusza Kułakowskiego podobna była do drogi (…) (m.in.) Michała Choromańskiego, tłumacza poezji polskiej na język rosyjski”13.

Urodzony w Rosji, przebywający w Polsce od 1924 roku, znany literat Michał Choromański (1904-1972), zdobył rozgłos powieścią „Zazdrość i medycyna” wydaną w 1933 roku. Cztery lata wcześniej w berlińskim wydawnictwie „Petropolis” z inicjatywy Kułakowskiego ukazał obszerny tom „Sowriemiennyje polskoje poety w oczierkach Siergieja Kułakowskogo i pieriewodach Michaiła Choromanskogo”. W ocenie Zienkiewicza, próby tej nie można jednak uznać za udaną, gdyż Kułakowski zamiast wybrać do wydawnictwa i skomentować utwory kilku najwybitniejszych twórców, zaprezentował wiersze aż 45 poetów14. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej literaturoznawca wydał chyba najważniejsze dzieło „Pięćdziesiąt lat literatury rosyjskiej 1884-1934”, w którym przedstawił najważniejsze ugrupowania literackie i setki pisarzy tworzących w ZSRR i na emigracji15.

Lata drugiej wojny światowej Kułakowski przeżył w Polsce podejmując się różnych zajęć. Kształcił polonistów. Wygłaszał odczyty o literaturze i sztuce rosyjskiej w tajnym Kole Akademickim w Mińsku Mazowieckim. Powstanie warszawskie przyniosło mu niepowetowane straty. Spłonęły rękopisy monografii o wielkich pisarzach rosyjskich: Nikołaju Leskowie (1831-1895) i Lwie Tołstoju (1828-1910) wraz z niezwykle zasobną biblioteką uczonego16.

Zaraz po wojnie Kułakowski otrzymał katedrę języka i literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Podjął także lektoraty w kilku innych nowoutworzonych wyższych uczelniach łódzkich i pewnym liceum, do czego był świetnie przygotowany, gdyż w okresie międzywojennym wydał trzy podręczniki do nauki rosyjskiego. Stał się pierwowzorem profesora w mającej dwa wydania powieści Tadeusza Chróścielewskiego „Szkoła dwóch dziewcząt”17.

Kułakowski należał do Związku Literatów Polskich i Anglo-Russian Literary Society w Londynie. Jak pisze jego biograf, Tadeusz Chróścielewski (1920-2005), Kułakowski: „Był człowiekiem rozległej wiedzy, nie tylko z dziedziny literatury rosyjskiej i literatury powszechnej, lecz także historii sztuki i muzyki. Owa wielokierunkowość zainteresowań, trudność koncentracji, pewna żywiołowość w podejmowaniu inicjatyw, przy skłonnościach tego bardzo samotnego człowieka do cygańskiego trybu życia, sprawiły, że zrealizowany dorobek naukowy Kułakowskiego był niewspółmierny do jego wiedzy i uzdolnień”18.

Przedwczesna śmierć zabrała w 1949 roku podupadającego na zdrowiu literaturoznawcę i rusycystę o barwnej osobowości19.

Styl profesora oddaje fragment książki Chróścielewskiego „Szkoła dwóch dziewcząt”. Kułakowski występuje w niej w roli uczonego, który zachęcił pewnego młodego człowieka do przyjazdu do Łodzi i oprócz pracy naukowej pod jego kierunkiem, także do podjęcia pracy w liceum. „Profesor NN (Kułakowski) – pryncypał i inicjator mego przyjazdu do Łodzi – wyraźnie przykazywał przed godziną, trąc zapamiętale małżowiną lewego ucha; ‘Nieskolko czasow nie wadit’ (kilka godzin lekcyjnych w szkole nie szkodzi), no nie daj pan lisit siebie w mordu! (ale niech pan nie daje pluć sobie w twarz) Wam nada znat’, (Pan musi wiedzieć), czto trużiennikam nauki (,że uczonym) wsiakaja belferia (wszelka praca nauczyciela)…kak eto pa polski?...Aaa! Ma ją w dupie!...”20.

Przez wiele lat miejsce wiecznego spoczynku Sergiusza Kułakowskiego na cmentarzu prawosławnym na Woli pozostawało nieoznaczone. Ostatnio znana warszawska firma kamieniarsko-rzeźbiarska Macieja Kubickiego z Powązek podjęła się ustawienia artystycznego pomnika na grobie Kułakowskiego. Jest to dzieło samego właściciela pracowni, syna naszej absolwentki, Jadwigi Kubickiej (1924-2011)21.   

zdjęcie starego grobu                         

1Pismo G. Lichieńskiego do B. Miklaszewskiego z dnia 6 marca 1929 roku, w: teczka osobowa S. Kułakowskiego ozn. 39/218 w Archiwum SGH w Warszawie, bez paginacji.
2Zob. biogram B. Miklaszewskiego w tym opracowaniu.
3Pismo B. Miklaszewskiego do G. Lichieńskiego z dnia 13 marca 1929 roku, w: teczka osobowa S. Kułakowskiego ozn. 39/218 w Archiwum SGH w Warszawie, bez paginacji.  
4Zaświadczenie o zatrudnieniu Sergiusza Kułakowskiego w SGH z dnia 17 października 1940 roku podpisane przez rektora SGH, Juliana Makowskiego, w: teczka osobowa S. Kułakowskiego ozn. 39/218 w Archiwum SGH w Warszawie, bez paginacji.  
5Profesor Stanisław Słoński (1879-1959), językoznawca i slawista, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Stanisław Szober (1879-1938), wybitny językoznawca i pedagog, również profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wydawanego jeszcze przez wiele lat po drugiej wojnie światowej Słownika poprawnej polszczyzny. Aleksander Lednicki (1866-1934), liberalny polityk i adwokat zwalczany przez narodową demokrację, aktywny bardzo i znany wśród Polaków w Rosji w czasie pierwszej wojny światowej. Juliusz Bandrowski Kaden (1885-1944), legionista Piłsudskiego, kronikarz jego oddziałów, znany literat i oczywiście piłsudczyk.
6S. Kułakowski ankieta personalna Życiorys i działalność naukowa, w: teczka osobowa S. Kułakowskiego ozn. 39/218 w Archiwum SGH w Warszawie, bez paginacji. Z czasem ta liczba wzrosła aż do 200. T. Chróścielewski: Kułakowski, Sergiusz, w: PSB, t 16, wyd. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich i Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 173.
7T, Chróścielewski, Kułakowski, Sergiusz…, s. 173.
8T. Zienkiewicz: Sergiusz Kułakowski: popularyzator literatury polskiej w środowisku emigracji rosyjskiej, w: „Acta Polono-Ruthenica” 2000, nr 5, s. 152.
9S. Kułakowski: Ankieta personalna Życiorys i działalność naukowa…
10T. Chróścielewski, Kułakowski, Sergiusz…, s. 173.
11T. Zienkiewicz, Sergiusz Kułakowski, s. 153.
12Tamże, s. 151.
13Tamże, s. 152.
14Tamże, s. 155.
15T. Chróścielewski, Sergiusz, Kułakowski, s. 173.
16 T. Chróścielewski, Kułakowski Sergiusz…, s. 173,
17T. Chróścielewski: Szkoła dwóch dziewcząt, Łódź 1965 i 1966,  
18T. Chróścielewski, Kułakowski, Sergiusz, s. 174.
19Cmentarz Prawosławny na Woli, kw. 52, rząd I, miejsce 33. Grób jest niestety niewidoczny.
20T. Chróścielewski: Szkoła…, s. 21.
21Kwatera 52, rząd 2, grób 34.

 

dr Paweł Tanewski

starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka SGH