Programy NAWA w SGH

Sgh pozyskała fundusze na realizację trzech programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W ostatnich latach SGH coraz mocniej koncentruje się na działaniach związanych z umiędzynarodowieniem uczelni. Zmienia się nie tylko skala procesów internacjonalizacji, ale również ich zakres i różnorodność wykorzystywanych instrumentów. Dziś internacjonalizacja znaczy więcej niż prosta wymiana studentów czy pracowników SGH. Procesy internacjonalizacji obejmują coraz więcej obszarów aktywności naszej uczelni, w tym badania naukowe, nowe formy współpracy międzyuczelnianej czy promocję. W coraz większym stopniu działania różnych jednostek SGH zmierzają też do podniesienia kompetencji w obszarze umiędzynarodowienia oraz budowania klimatu otwartości dla zagranicznych studentów i profesorów, co nazywane jest często internationalization at home.

Zmiana w podejściu do umiędzynarodowienia uczelni przyczynia się także do większego zaangażowania władz uczelni, pracowników naukowych, administracyjnych i studentów oraz wymusza poszukiwanie nowych form wsparcia i współpracy międzynarodowej. Konieczność współpracy, zaangażowania i lepszej koordynacji działań szczególnie widoczna jest wszędzie tam, gdzie chcemy pozyskiwać środki, które ułatwiałyby realizację procesów internacjonalizacji.

Tradycyjnie korzystamy z programów mobilnościowych czy programów badawczych, które oferuje nam Unia Europejska (np. Erasmus+, Horyzont 2020 i in.). Poszukujemy również nowych, atrakcyjnych programów i projektów, z których jako uczelnia moglibyśmy skorzystać, budując strategię umiędzynarodowienia. W ostatnim roku interesujące programy wsparcia procesów umiędzynarodowienia oferowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) – agencja ogłosiła szereg naborów do programów adresowanych do naukowców i doktorantów, do instytucji polskich, a także do studentów polskich i zagranicznych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pozyskała fundusze na realizację trzech programów instytucjonalnych: „Welcome to Poland”, który ma na celu wzmocnienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej w zakresie obsługi studentów zagranicznych i gości zagranicznych, programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”, zakładającego wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej z wybranymi uczelniami na świecie, oraz „Programu PROM” – pierwszego, kompleksowego programu stwarzającego możliwości finansowania wymiany i współpracy zagranicznej doktorantów naszej uczelni.

WELCOME TO POLAND

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Akronim: #SGH4U

Kwota przyznana SGH: 451 909 zł

Projekt realizowany od 1 grudnia 2018 r. do 30 września 2020 r.

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca do obsługi studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

W ramach złożonego projektu wykonywane są cztery główne zadania: cykl szkoleń, utworzenie Centrum Kompetencyjnego Wielokulturowości, utworzenie interaktywnej międzyuczelnianej platformy administrowanej przez SGH, wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy.

Projekt jest realizowany przez Centrum Programów Międzynarodowych we współpracy z Katedrą Studiów Politycznych KES i Forum Dziekanatów oraz innymi jednostkami SGH. Warunkiem powodzenia projektu jest aktywne zaangażowanie się pracowników SGH w zajęcia szkoleniowe, które umożliwią pozyskanie nowych kompetencji z obszaru zarządzania i komunikacji w środowisku wielokulturowym, jak również kreatywność w multiplikowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych kompetencji. Dlatego już teraz zachęcamy wszystkich do udziału w szkoleniach.

Akademickie partnerstwa międzynarodowe

Tytuł projektu: New Economy Lab – Utrwalenie i rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej z zagranicznymi partnerami SGH

Kwota przyznana SGH: 2 000 000 zł

Projekt realizowany od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

Celem programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących partnerstwo. Projekty realizowane w ramach programu muszą się wpisywać w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i partnerów.

Celem projektu jest utrzymanie i rozwój współpracy akademickiej z sześcioma kluczowymi uczelniami partnerskimi na świecie: University of Nevada, Reno (USA); University of Porto (Portugalia); University of Queensland (Australia); Ryerson University (Kanada); University of Salerno (Włochy) oraz Northeastern Illinois University (USA).

Projekt jest realizowany przez zespół międzykolegialny i koordynowany przez prof. Marcina Wojtysiaka-Kotlarskiego (KZiF); członkowie zespołu z ramienia SGH: prof. Bogumił Kamiński (KAE), prof. Paweł Pietrasieński (KZiF), prof. Marzenna Weresa (KGŚ), dr Łukasz Skrok (KGŚ) oraz dr Przemysław Szufel (KAE).

PROGRAM PROM

Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Kwota przyznana SGH: 659 910,16 zł

Projekt jest realizowany od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. PROM umożliwia wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających 5–30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Realizowane w ramach projektu krótkie formy kształcenia skoncentrowane będą na zagadnieniach z metodologii badań naukowych, co stanowić ma odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby doktorantów oraz pracowników akademickich. Będzie to możliwe dzięki wyjazdowi doktorantów oraz pracowników SGH do najlepszych w świecie uczelni prowadzących badania z zakresu nauk ekonomicznych oraz przyjazdowi badaczy na warsztaty metodologiczne organizowane przez Kolegium Gospodarki Światowej, a także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i organizacjach wspierających ich rozwój w Polsce.

Projekt realizowany przez zespół pod kierownictwem prof. Aliny Szypulewskiej-Porczyńskiej (KGŚ) oraz dr. Patryka Dziurskiego (KZiF).

KATARZYNA KACPERCZYK, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH
MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektora Centrum Programów Międzynarodowych SGH

W artykule wykorzystano informacje zawarte we wnioskach aplikacyjnych NAWA.