Doktoranci SGH wybrali swoich przedstawicieli

W roku wielkich wyzwań zadziwia fakt, jak małym zainteresowaniem cieszyły się wśród doktorantów tegoroczne wybory.

Po raz kolejny doktoranci i doktorantki Szkoły Głównej Handlowej wybrali swoich przedstawicieli w radach kolegiów, Radzie Samorządu Doktorantów, Senacie oraz Uczelnianym Kolegium Elektorów. Z powodu wprowadzanej reformy szkolnictwa wyższego tegoroczne wybory odgrywały szczególną rolę.

Konstytucja dla nauki, która miała się przyczynić do unowocześnienia polskiego szkolnictwa wyższego, okazała się ogromnym wyzwaniem dla całej społeczności akademickiej. Oceny nowelizacji prawa są bardzo zróżnicowane, jednakże przeważają głosy uznające, że reforma wprowadza jedynie chaos i zamęt, uderzając w autonomię uczelni. Zwolennicy reformy wskazują, że jest ona szansą na unowocześnienie całego systemu. Abstrahując od oceny Konstytucji dla nauki, bezsprzecznie rok akademicki 2018/2019, tj. rok wprowadzania zmian w życie, jest kluczowy dla całej społeczności akademickiej, w tym społeczności SGH, to bowiem właśnie w tym roku będzie procedowany m.in. nowy Statut SGH, będą prowadzone liczne debaty nad kształtem szkół doktorskich. Zadziwia więc fakt, jak małym zainteresowaniem cieszyły się wśród doktorantów tegoroczne wybory – frekwencja wyniosła jedyne 9,8%. Najbardziej zaangażowanym kolegium okazało się KNoP z frekwencją na poziomie 15,3%, najmniej zaangażowane było KAE z frekwencją wynoszącą 6,3%, zaraz za nim KES z 7% frekwencją, a potem KZiF (9,5%) oraz KGŚ (11%).

Za wypracowanie wspólnego stanowiska co do oceny reformy i jej wdrażania w SGH, a także za pogodzenie wielu często sprzecznych interesów odpowiedzialni będą przede wszystkim członkowie Rady Samorządu Doktorantów. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich kolegiów. Przewodniczącym rady został Jan M. Janiszewski (KNoP), w skład zarządu wchodzą jeszcze Joanna Karaś (KGŚP) oraz Mirosław Łukasiewicz (KZiF). Znaczącą rolę odegra również przedstawiciel doktorantów w Senacie SGH. Wybory do senatu uczelni zostały rozstrzygnięte dopiero w III turze, startowało bowiem aż pięciu kandydatów. Do drugiej tury przeszły cztery osoby, by ostatecznie w trzeciej turze wybrana została Patrycja Fatyga z KES.

Przed wszystkimi przedstawicielami doktorantów zasiadającymi w Radzie Samorządu Doktorantów, radach kolegiów, Uczelnianym Kolegium Elektorów oraz Senacie SGH stoi ogromne wyzwanie, jakim jest Konstytucja dla nauki, jednakże to, czy będzie ona szansą, czy też przeszkodą, zależy w dużej mierze od zdecydowanego i wspólnego działania przedstawicieli doktorantów. Dlatego życzę zarówno przedstawicielom doktorantów SGH, jak i całej społeczności cierpliwości i wytrwałości w roku swoistej rewolucji akademicko-naukowej.

Patrycja Fatyga, członek Rady Samorządu Doktorantów SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Zarząd Samorządu Doktorantów SGH Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów SGH. Kieruje on pracami samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.
Jan M. Janiszewski (KNoP) – przewodniczący
Mirosław Łukasiewicz (KZiF) – członek zarządu
Joanna Karaś (KGŚ) – członek zarządu

Rada Samorządu Doktorantów SGH Rada jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów SGH. Ma ona wszelkie kompetencje niezastrzeżone dla innych organów samorządu.

Artur Krawczyk (KAE) 
Jakub Pawelczak (KAE) 
Włodzimierz Petryk (KAE) 
Patrycja Fatyga (KES) 
Karolina Kamińska (KES) 
Karolina Zubel (KES) 
Aleksandra Balwierczyk (KGŚ) 
Joanna Karaś (KGŚ) 
Jan M. Janiszewski (KNoP) 
Marcin Kawko (KNoP)
Eugeniusz Tyczyna (KNoP)
Magdalena Kołton (KZiF) 
Paweł Ogrodnik (KZiF)
Jakub Zalewski (KZiF)

więcej informacji:
www.doktorant.sgh.waw.pl

Gorąco zachęcamy także do aktywnego dialogu i śledzenia naszej strony na Facebooku
www.facebook.com/samorzaddoktorantowsgh