SGH realizuje projekt CIVICA for Ukraine w ramach inicjatywy NAWA Solidarni z Ukrainą

dwóch mężczyzn podpisuje umowę

20 grudnia 2022 r. w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu dotyczącego wsparcia współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z uczelniami ukraińskimi w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA. Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2023 roku, a jego budżet wynosi blisko 1 mln zł (213 tys. euro).

W uroczystości udział wzięli wiceminister edukacji i nauki i pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, dyrektor NAWA dr Dawid Kostecki, prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, oraz prorektorzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechniki Warszawskiej.

Polskie uczelnie należące do sojuszy Uniwersytetów Europejskich otrzymają łącznie ok. 16 mln złotych na realizację projektów z uczelniami ukraińskimi. Działania realizowane będą od stycznia do grudnia 2023 r.

grupa osób stoi po podpisaniu umowy

Umowy z NAWA podpisali prorektorzy trzech z 18 uczelni reprezentujących zarazem ich różne typy:

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk – prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej, partner sojuszu ENHANCE;

Dr hab. Marta Mendel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, partner sojuszu The Green European University;

W imieniu SGH umowę podpisał prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab.  Jacek Prokop, prof. SGH, partner sojuszu The European University of Social Sciences – CIVICA. Prorektorowi Prokopowi towarzyszył zespół projektowy z SGH w składzie: dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Katarzyna Kacperczyk, pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Iryna Dehtiarowa (Iryna Degtyarova) i starszy specjalista w CWM Renata Kamińska.

grupa osób stoi po podpisaniu umowy

Wiceminister Rzymkowski odnotował, że nowa odsłona programu NAWA Solidarni z Ukrainą jest dobrym międzynarodowym wymiarem współpracy polsko-ukraińskiej na poziomie uczelni. Jak dodał, program ma na celu przede wszystkim utrzymanie potencjału intelektualnego społeczeństwa ukraińskiego dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie oraz wsparcia funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy w wymiarze europejskim.

Dr Kostecki podkreślił, że polskie uczelnie w tym programie tworzą pomost łączący Wschód i Zachód i zapewniają takie ramy współpracy, które pomogą w odzyskaniu i rozwoju kapitału intelektualnego poprzez umożliwienie zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania uczelni polskich i europejskich.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie koordynowała realizację projektu CIVICA for Ukraine (CIVICA support for European Future of Ukraine) we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Nauk Społecznych CIVICA (The European University of Social Sciences  – CIVICA) oraz pięcioma uczelniami ukraińskimi, zaproszonymi do udziału w projekcie: Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym im. Wadyma Hetmana (KNEU), Donieckim Narodowym Uniwersytetem im. Wasyla Stusa (DonNU), Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie (UKU), Narodowym Uniwersytetem „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (NaUKMA) oraz Kijowską Szkołą Ekonomii (KSE). Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku; dofinansowanie sięga prawie 1 mln złotych (213 tys. euro).

Głównym celem projektu jest rozwój, wzmocnienie współpracy i komunikacji między Sojuszem CIVICA, którego SGH jest członkiem, z akademickimi społecznościami wybranych uczelni ukraińskich, w szczególności w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, zarządzania i polityki publicznej, w kontekście przyszłej integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Cele wytyczone w projekcie oraz zaplanowane zadania są komplementarne do realizowanych przez Konsorcjum CIVICA, a także wpisują się zarówno w misję CIVICA do 2030 roku oraz w misję SGH, w tym potwierdzają gotowość wsparcia środowiska akademickiego Ukrainy.  
 
W projekcie  CIVICA for Ukraine zaplanowane zostały działania w ramach  nawiązywania współpracy pomiędzy uczelniami ukraińskimi a członkami sojuszu CIVICA oraz organizacja wymiany studentów, doktorantów i pracowników uczelni ukraińskich, a także ich udział w konferencjach, wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich, seminariach i warsztatach.

Jacek Prokop:

Projekt CIVICA for Ukraine, który przez najbliższy rok realizowany będzie w SGH, wpisuje się w szerszy kontekst zaangażowania SGH we wsparcie uczelni partnerskich w Ukrainie.

Zaplanowane w ramach projektu działania obejmują wiele obszarów funkcjonowania uczelni ukraińskich. Co więcej, w bezprecedensowym zakresie projekt pozwala na budowanie współpracy między uczelniami z Unii Europejskiej, wchodzącymi w skład Sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA a partnerami z Ukrainy. Współpraca ta umożliwi nie tylko nawiązanie cennych kontaktów badawczych i dydaktycznych, ale również pomoże wdrażać w uczelniach ukraińskich standardy niezbędne w procesie integracji Ukrainy z UE.

Katarzyna Kacperczyk:

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują szereg inicjatyw i wydarzeń skierowanych do naukowców, wykładowców, doktorantów i studentów uczelni ukraińskich. Co więcej, stwarzamy również okazję do wymiany doświadczeń i zbudowania współpracy na szczeblu władz uczelni. Warto w tym kontekście wskazać na nasze plany obejmujące m.in. organizację spotkania uczelni CIVICA – Ukraina na poziomie kierownictwa, udział studentów i doktorantów z Ukrainy w dorocznym konkursie CIVICA FuturEU, organizację CIVICA Ambassadors Forum on recovery and modernisation of Ukraine, organizację udziału studentów z uczelni ukraińskich w Tygodniu Europejskim CIVICA (CIVICA European Week), udziału doktorantów ukraińskich w konferencji CIVICA: CIVICA Research Doctoral Conference, a reprezentantów organizacji studenckich w CIVICA Student Association Forum. Ponadto w ramach projektu naukowcy z uczeni ukraińskich wezmą udział w krótkich wizytach stażowych w uczelniach partnerskich CIVICA dla kadry z uniwersytetów ukraińskich, debacie: CIVICA Tour d’ Europe oraz warsztatach na temat . inkluzyjności w uczelni (CIVICA Inclusiveness Workshop).

Iryna Dehtiarowa (Iryna Degtyarova):
Inicjatywa ta realizuje propozycje dotyczące współpracy z uczelniami ukraińskimi przedstawione solidarnie przez 41 sojuszy Uniwersytetów Europejskich, w tym CIVICA, zawarte we wspólnym oświadczeniu (Joint Statement from the 41 Alliances in Support to Ukraine), w szczególności utworzenia mechanizmu umożliwiającego realny udział przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy w działaniach realizowanych przez konsorcja. Polska NAWA utworzyła ten mechanizm jako pierwsza agencja; będzie to inspiracją dla innych. Jestem przekonana, że da to ogromne możliwości  rozwoju uczelniom ukraińskim w kontekście przyszłej integracji z UE, a także wsparcie dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni ukraińskich. Cieszymy się, że będziemy realizować ten projekt we współpracy ze wspaniałymi partnerami, zarówno w Ukrainie, jak i w sojuszu CIVICA.

O programie NAWA Solidarni z Ukrainą

Realizowany do września br. program NAWA „Solidarni z Ukrainą” dawał ukraińskim uchodźcom możliwość kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach. Zawieszenie nauczania oraz inne problemy, przed którymi stanęły uniwersytety w Ukrainie, spowodowały ograniczone możliwości prowadzenia działań związanych z misją uczelni wyższych  –  czytamy na stronie NAWA.

W obliczu nowych wyzwań i potrzeb Ministerstwo Edukacji i Nauki poszerzyło zakres zleconych zadań o uruchomienie możliwości wsparcia finansowego nadzorowanych przez ministra uczelni, które wchodzą w skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich i podejmą współpracę z partnerską uczelnią lub uczelniami z Ukrainy. Wspierane działania powinny być komplementarne i synergiczne, do tych podejmowanych przez polskie uczelnie w ramach sojuszy, do których należą.