Streszczenie artykułu w Review of World Economics

Review of World Economics

Celem artykułu The contribution of immigration from Ukraine to economic growth in Poland (Wkład pracy imigrantów z Ukrainy do wzrostu gospodarczego w Polsce) w czasopiśmie Review of World Economics było oszacowanie wkładu dynamicznie rosnącej liczby pracowników z Ukrainy do potencjału wzrostu gospodarczego w Polsce.

W pracy tej oszacowano, że liczba stale pozostających i pracujących w Polsce imigrantów, w latach 2013-2018 wzrosła z niecałych 0,2 mln do ok. 1 mln. Jednocześnie dzięki uwzględniona została także charakterystyka imigrantów oraz polskich pracowników obejmująca cechy osób takie jak wiek, płeć i wykształcenie oraz charakterystyki miejsca zatrudnienia (sektor, grupa zawodów) po to, aby szacunki obejmowały także produktywność pracy (utożsamianą z zarobkami) oraz przeciętną liczbę przepracowanych godzin przez osoby o danej charakterystyce. Wyniki wskazują, że w latach 2013-2018 napływ imigrantów dodawał przeciętnie 0,5pp. do potencjału wzrostu polskiej gospodarki, co stanowiło ok. 13% całego wzrostu w tym okresie. Wkład ten jest porównywalny ze zwiększaniem się zatrudnienia polskich obywateli w tym samym czasie. Należy jednak zauważyć, że ze względu na osiągnięcie rekordowo niskiego bezrobocia, ustabilizowanie się aktywności zawodowej i spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym w Polsce już począwszy od 2017 roku  wkład pracy imigrantów do wzrostu był wyraźnie wyższy niż rodzimych pracowników.

Ze względu na fakt, że zdecydowana większość krótkoterminowej imigracji nie jest widziana w oficjalnych statystykach wyniki mają duże znaczenie dla zrozumienia zmian czynników wpływających na wzrost PKB w Polsce. W szczególności wskazują, że wzrost polskiej gospodarki był w ostatnich latach zdecydowanie bardziej praco-intensywny, a mniej oparty na skokowym wzroście wydajności ze względu na technologię (ang. total factor productivity – TFP) jak to było interpretowane do tej pory. Analizy przeprowadzone w artykule wskazują również, że produktywność pracy imigrantów była przeciętnie niższa niż polskich pracowników ze względu na strukturę zawodów, w jakich pracują, ale za to przeciętne godziny ich pracy były zdecydowanie wyższe niż rodzimych pracowników.

Rozmowa Gazety SGH online z dr Pawłem Strzeleckim o wkładzie imigrantów z Ukrainy w polski PKB pod linkiem.