Granty NCN przyznane. Ponad 2,5 miliona złotych dla naukowców z SGH

budynek SGH

Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Pięcioro naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzymało granty na sumę ponad 2,5 mln zł.

„Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu finansowania NCN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poziom wniosków jest zawsze znakomity i bardzo często żałujemy, że musimy odrzucać projekty, które naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem naszych ekspertów, głównie międzynarodowych, powinny zostać sfinansowane” – mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

W konkursie OPUS sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę ponad 558 mln zł, a w konkursie PRELUDIUM – na ponad 77 mln. W tegorocznej edycji naukowcy zgłosili 4531 wniosków; po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej do finansowania zakwalifikowało się 912 projektów.

Pięcioro naukowców z SGH otrzymało granty na łączną sumę ponad 2,5 mln zł.

W konkursie OPUS granty otrzymali kierownicy projektów:

  •  prof. dr hab. Dominik Gajewski w wysokości 383 080 zł na badanie pt. „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania CIT a orzecznictwo sądów administracyjnych: jak globalizacja determinuje politykę podatkową”,
  • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska w kwocie 545 786 zł na badanie pt. „ESG – ocena zakresu raportowania i działań w europejskim sektorze finansowym”,
  • dr Michał Lewandowski – kwotę 1 023 946 zł na badanie pt. „Pomiar niepewności oraz testowanie reguł ustalania punktów odniesienia przy wykorzystaniu cen obojętności: podejście aksjomatyczne i eksperymentalne”,
  • dr Przemysław Szufel kwotę 480 680 zł na badanie pt. „Determinanty efektywności inteligentnych sieci transportowych”.

W konkursie PRELUDIUM kierownik projektu mgr Łukasz Olejnik otrzymał grant w wysokości 88 950 zł na badanie pt. „Szacowanie mnożników wydatków inwestycyjnych JST w Polsce”.

W konkursie OPUS w tegorocznej edycji złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków. Liczbowy wskaźnik sukcesu w tych konkursach wyniósł w przybliżeniu odpowiednio 18 i 22,3 proc. Zbliżoną liczbę grantów w konkursie OPUS przyznano ostatnio w 2017 roku, w PRELUDIUM – więcej laureatów było tylko w pierwszej edycji konkursu w 2011 roku.

Zakres finansowanych badań jest bardzo szeroki. Zrealizowane zostaną projekty ze wszystkich dyscyplin lub grup dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.
 
Najwięcej grantów otrzymali naukowcy z miast, w których są największe ośrodki akademickie i naukowe – z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Znaczną liczbę grantów uzyskali także m.in. badacze z Katowic, Torunia i Łodzi. Na listach rankingowych są projekty, które będą realizowane przez naukowców ze wszystkich województw.

Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe; nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora (nie trzeba być nawet doktorantem); temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może składać się z maksymalnie trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

„NCN daje szansę młodym na wczesną samodzielność w staraniach o środki na własne badania. Jesteśmy jedyną albo jedną z nielicznych agencji grantowych na świecie, która przyznaje granty bezpośrednio doktorantom, właśnie w programie PRELUDIUM. To wyraz ogromnego zaufania w stosunku do osób, które zaczynają pracę naukową i szansa dla nich na rozpostarcie skrzydeł” – zaznacza przewodniczący Rady NCN prof. Jacek Kuźnicki.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją grantową, powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. Wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W ciągu 10 lat istnienia Centrum przyznało ponad 23 tysiące grantów naukowcom z całej Polski. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Wraz z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) NCN prowadzi program DIOSCURI mający na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Polsce. NCN jest również koordynatorem programów CHANSE i QuantERA, realizowanych we współpracy z innymi europejskimi instytucjami finansującymi badania naukowe oraz dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020, a także operatorem obszaru „Badania” w zakresie badań podstawowych finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Lista rankingowa