HR Excellence in Research

Rozmowa z prof. SGH dr. hab. Piotrem Wachowiakiem, prorektorem ds. nauki i zarządzania SGH.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczęła starania o uzyskanie wyróżnienia HR Excellence in Research nadawanego przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych. Po co to robimy?

Wdrożenie strategii HRS4R oraz polityki OTM-R [otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji – przyp. red.] w SGH zalicza się do priorytetowych działań uczelni w kontekście tworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podnoszenia jakości tej pracy i prowadzonych badań, a także gwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych.

Na czym polega strategia HRS4R?

To rodzaj wewnętrznej samooceny, która umożliwia identyfikowanie istniejących luk oraz określa kierunek i zakres wdrażania zasad zawartych w Europejskiej karcie naukowca, a także w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Przyjmując strategię, jednostki naukowe przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Co natomiast istotne dla pracowników naukowych, zobowiązują się również do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji.

Jakiekorzyści płyną z uzyskania przez SGH logo HR Excellence in Research?

Przede wszystkim logo HR Excellence in Research oznacza dla nas premiowanie w konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki, przyznawanie dodatkowych punktów w ocenie parametrycznej, prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji Euraxess. Dodatkowo beneficjenci wszystkich projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 zobowiązani są do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte w Europejskiej karcie naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To ma ogromne znaczenie zarówno dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, jak i dla samej uczelni. Jest to także podniesienie prestiżu SGH na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii HRS4R oraz polityki O TM-R w SGH?

Na początku 2018 roku (12 stycznia) powołaliśmy następujące ciała: komitet sterujący, koordynator, przewodniczący, zespół ds. wdrożenia oraz grupa monitorująca. Zespołem ds. Wdrożenia HRS4R kieruje dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH, koordynatorem ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R został prof. dr hab. Piotr Błędowski. W skład zespołu weszło kilkudziesięciu przedstawicieli kolegiów i administracji. Ogólny nadzór sprawuje komitet sterujący, w skład którego wchodzą: rektor, prorektor ds. nauki i zarządzania, prorektor ds. współpracy z zagranicą, kanclerz oraz kwestor. Oprócz osób odpowiedzialnych za wdrożenie bardzo ważne jest zaangażowanie wszystkich pracowników uczelni w ten proces.

Prace wdrożeniowe zostały zainicjowane w grudniu 2017 roku. Co już zrobiono?

Najważniejsze etapy prac zaplanowane na 2018 rok zaprezentowała podczas spotkania inauguracyjnego Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R (17 stycznia br.) dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH. W marcu przeprowadzono badania ankietowe wśród kadry naukowej oraz wśród uczestników studiów doktoranckich. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom i doktorantom za wypełnienie ankiety, co jest bardzo istotne dla pozyskania logo HR. Zachęcamy całą społeczność akademicką do aktywnego włączenia się w ten proces.


HR Excellence in Research - to europejski znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry.

Więcej szczegółów, w tym harmonogram prac, znajduje się na stronie:  www.sgh.waw.pl/HRS4R.