IRG SGH: Koniunktura w gospodarce polskiej poprawia się, ale tempo poprawy słabnie

Grafika

Wartość barometru IRG SGH w III kwartale 2021 r. wynosi -2,4 pkt., o 2,4 pkt. więcej niż w II kwartale br. W porównaniu z III kwartałem 2020 r. wartość barometru wzrosła o 16,2 pkt. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost wartości większości składowych barometru, poza handlem.

Wartość BARIRG jest o 3,9 pkt. wyższa od średniej dla tej pory roku. Największy wpływ na wzrost wartości barometru miały wzrosty wskaźników koniunktury w sektorze bankowym (o 9,4 pkt.) oraz w budownictwie (o 7,9 pkt.). Łącznie spowodowały one wzrost wartości barometru o 2,4 punktu. Wzrosty wartości wskaźników koniunktury w przemyśle przetwórczym (o 1,5 pkt.) i gospodarstwach domowych (o 1,1 pkt.) dały wzrost wartości barometru o dalsze 0,8 pkt. Spadek wartości wskaźnika koniunktury w handlu (o 5,7 pkt.) przyczynił się do zmniejszenia wartości barometru o 0,8 pkt.

Przyrost wartości barometru w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku jest rekordowy duży. Należy jednak podkreślić, iż w dalszym ciągu działa efekt bazy.

Wzrosty w skali roku odnotowano we wszystkich wskaźnikach, największe dla sektora bankowego (o 33,1 pkt.), budownictwa (o 25,8 pkt.), przemysłu (o 15,4 pkt.), gospodarstw domowych (o 9,3 pkt.) i handlu (o 5,1 pkt.).

Analiza zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na to, iż poprawa koniunktury w gospodarce polskiej zaczyna spowalniać.

Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej oraz zaopatrzeniem w surowce i materiały. Nastroje przedsiębiorców znowu zaczynają się pogarszać. Mniej optymizmu jest także w przewidywaniach na najbliższą przyszłość. Wraz z negatywnym oddziaływaniem czynników sezonowych w IV kwartale zagraża to dalszej poprawie koniunktury.

Koniunktura w gospodarce polskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i GUS.