Stowarzyszenie Absolwentów SGH

gazeta_351_stowarzyszenie_absolwentow

Absolwenci SGH tworzą wiele formalnych i nieformalnych grup. Najstarsze jest Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które działa od 1912 r. Pierwsze roczniki absolwentów zawiązały Koło Wychowańców Wyższych Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego, przekształcone w 1917 r. w Koło Wychowańców Wyższej Szkoły Handlowej, a od 1928 r. w Stowarzyszenie Wychowańców Wyższej Szkoły Handlowej. W 1954 r. zostało ono zlikwidowane przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Warszawy. Trzy lata później, w porozumieniu z prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Edwardem Lipińskim, wychowankowie SGH reaktywowali organizację w formie koła w Oddziale Warszawskim PTE, a później przywrócono pierwotną nazwę „stowarzyszenie”.

Wielokrotnie, wraz ze zmianami nazwy uczelni, stowarzyszenie zmieniało nazwy. Od 25 czerwca 2009 r. funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uznając się za kontynuatora działalności kół i stowarzyszeń.

Jest to jedno z najstarszych w Polsce stowarzyszeń absolwentów szkoły wyższej. Skupione w jego szeregach liczne rzesze absolwentów angażowały się w realizację podstawowego celu, jakim była wzajemna pomoc i współdziałanie na zasadach partnerstwa: szkoła absolwentom – absolwenci szkole.

Całokształtem działalności stowarzyszenia kieruje zarząd. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 26 czerwca 2019 r. wybrało nowego prezesa, zarząd oraz komisję rewizyjną na kadencję 2019–2022. Prezesem została wybrana dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem, mająca również doświadczenie w budowaniu relacji z absolwentami (m.in. kierowała Biurem ds. Absolwentów).

Nowo wybrany zarząd chce kontynuować i wzbogacać działalność Stowarzyszenia. Chcemy, by niezależnie od wielości forów kontaktów absolwentów Stowarzyszenie było numerem 1. Do najpilniejszych zadań należą sprawy organizacyjne: zweryfikowanie liczby i danych teleadresowych członków, unowocześnienie strony internetowej, promocja Stowarzyszenia, organizacja spotkań absolwentów, poznanie ich opinii na temat pożądanych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, regularne akcje informacyjne w gronie studentów i absolwentów. Ma to przyciągać nowych członków zainteresowanych utrzymywaniem kontaktów oraz wspieraniem uczelni w jej misji. Planujemy włączyć się w kojarzenie wykładowców i absolwentów o bogatym doświadczeniu zawodowym, by czynić zajęcia na SGH jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla studentów, a także dać im możliwość bezpośredniego kontaktu z praktykami. W najbliższym czasie zaproponujemy cykl spotkań otwartych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. W dalszej perspektywie, w 2022 r., stoi przed nami wyzwanie zorganizowania zjazdu z okazji 120-lecia Stowa-rzyszenia.

Wszystkich zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu Absolwentów SGH zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej dostępnej na stronie internetowej http://www.sasgh.pl/. Roczna składka dla osób pracujących wynosi 50 zł, natomiast dla emerytów i rencistów 25 zł.

DR HAB. ANDŻELIKA KUŹNAR, prof. SGH, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, prezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH

Honorowy prezes stowarzyszenia: Piotr Wachowiak

Zarząd: Andżelika Kuźnar (prezes), Krzysztof Falkowski (wiceprezes), Łukasz Wódkowski (wiceprezes), Paweł Kasprowicz (sekretarz), Albert Tomaszewski (skarbnik), Mirosław Łukasiewicz, Magdalena Morzanowska, Ewa Pączek, Krzysztof Rek, Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Joanna Żukowska

Komisja rewizyjna: Bartosz Majewski (przewodniczący), Janina Piotrowska, Magdalena Suska, Marcin Sucha