Długa historia znajomości

O relacjach z absolwentami słów kilka.

Studenci, będąc zarazem konsumentami usług edukacyjnych, należą bezsprzecznie do grupy kluczowych interesariuszy uczelni. Zasadne wydaje się patrzenie na relacje z nimi jak na pewne kontinuum, na którym studiowanie stanowi relatywnie krótki etap. Wyzwaniem dla uczelni jest, by odebranie dyplomu nie okazało się ostatnim z nią kontaktem, a oferta kierowana do absolwentów zachęcała ich do aktywnego zaangażowania w życie społeczności akademickiej i dawała wsparcie w dalszym rozwoju. Warto to robić z wielu względów, mając na uwadze m.in. fakt, że przy coraz bardziej oczywistej konieczności uczenia się przez całe życie etap studiowania – na różnych poziomach i w różnych trybach – zaistnieć może nawet kilkakrotnie.

Wszystko zaczyna się na studiach

Budowanie relacji z absolwentem rozpoczyna się w momencie, gdy jest on jeszcze studentem. W dużej mierze od tego, jakie doświadczenia ma student w czasie studiów (analogicznie do „customer experience”), zależeć będzie, czy i w jakim stopniu będzie chciał podtrzymywać relację z uczelnią po ich zakończeniu. Nie tylko wysoka jakość oferty edukacyjnej, ale także jakość obsługi wpłynie na chęć do absolwenckiego kontaktu, decyzję o ponownym skorzystaniu z oferty edukacyjnej uczelni lub też skłonność do polecania jej innym osobom.

Jednym z fundamentów budowania partnerskiej relacji – a taki model byłby chyba najbardziej pożądany w odniesieniu do absolwentów – jest pozostawanie w dialogu, który obejmuje przekazywanie informacji, słuchanie drugiej strony i zarządzanie pojawiającymi się oczekiwaniami. W ramach działań Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami staramy się kreować i realizować inicjatywy, które dają wsparcie w rozwoju zawodowym oraz okazję do dialogu i współpracy pomiędzy uczelnią a jej byłymi i obecnymi studentami.

Absolwenci studentom

Przykładem działań łączących wspomniane wyżej cele jest Program Mentoringowy SGH, którego II edycja zakończy się w czerwcu 2019 r. W jego ramach absolwenci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Uczelnia z kolei zapewnia biorącym udział w programie absolwentom opiekę merytoryczną i wsparcie w rozwijaniu kompetencji mentorskich. Program jest także okazją do integrowania absolwentów różnych kierunków, roczników i typów studiów, ale również do lepszego poznania się grup studentów i absolwentów. Wspólne spotkanie mentorów i mentees w połowie trwania programu miało bardzo pozytywny oddźwięk wśród uczestników, którzy wyrazili chęć i nadzieję na częstsze wydarzenia tego typu.

Absolwenci dzielą się doświadczeniem także poprzez swoje historie publikowane czy to na łamach „Gazety SGH” (rubryka „Absolwenci”), czy też w kierowanym do studentów Poradniku Kariery. W edycji 2018/2019 Poradnika, w sekcji „Inspiracje absolwenckie” zaprezentowane zostały zawodowe drogi kilkorga absolwentów odnoszących sukcesy na różnorodnych polach zawodowej aktywności – w korporacji, we własnym biznesie, w edukacji – oraz ich przemyślenia na temat szeroko rozumianej kariery i rozwoju. Być może ich historie zaciekawią obecnych studentów i pomogą w dokonywaniu własnych wyborów dotyczących pracy zawodowej – we współczesnym dynamicznie zmieniającym się, złożonym i niejednoznacznym świecie dokonywać ich trzeba będzie zresztą wielokrotnie.

Uczelnia absolwentom

Jednym z pożądanych i wspomnianych już wcześniej działań na rzecz absolwentów jest wspieranie ich na dalszej drodze zawodowej. W dobie czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z intensywnym rozwojem nowych technologii oraz sztucznej inteligencji, dla pracowników przyszłości oprócz tzw. kompetencji STEM (ang. science, technology, engineering, math) szczególnie istotne mogą się okazać kompetencje miękkie, takie jak np. umiejętność dzielenia się wiedzą, współpracy z innymi osobami, umiejętności negocjacyjne (patrz: raport Infuture Hatalska Foresight Institute Pracownik przyszłości z kwietnia 2019 r.). Okazji do ich rozpoznawania i rozwijania dostarczają proponowane w ramach Klubu Absolwentów krótkie formy warsztatowe. W tym roku odbyły się warsztaty poświęcone planowaniu i realizowaniu celów (luty), wystąpieniom publicznym (marzec) oraz menedżerskiej skuteczności (kwiecień; warsztaty prowadzone przez absolwentkę SGH). Spotkały się one z uznaniem uczestników, którzy docenili przede wszystkim ich praktyczną stronę.

Nie samym rozwojem absolwent żyje, a tworzeniu społeczności sprzyjają także mniej formalne spotkania, takie jak np. zwiedzanie kampusu SGH. W czasie studiów młody człowiek pochłonięty jest w większości zupełnie innymi sprawami niż podziwianiem architektonicznych rozwiązań czy też wczytywaniem się w biografie twórców uczelni. W ramach tegorocznego Święta SGH absolwenci mogli na nowo odkryć kampus podczas zorganizowanego specjalnie dla nich spaceru „SGH, jakiej nie znacie”. Ponowne odwiedziny w murach uczelni, czy to po dłuższym, czy też po krótszym czasie, dokonywane były z ciekawością i sentymentem.

Wzajemne korzyści

Ukończenie naszej uczelni daje absolwentom dyplom, który już na starcie kariery zwiększa ich szanse na dobrą pracę i dobrą płacę. Jednak ich droga zawodowa i osiągane sukcesy wpłyną nie tylko na osobistą sytuację i powodzenie, ale przyczyniać się będą także do zwiększenia prestiżu i dobrej renomy SGH. Absolwenckie osiągnięcia oraz ocena szkoły są brane pod uwagę tak w akredytacjach, o które ubiega się uczelnia, jak i w rankingach, w jakich bierze udział.

Obecnie, gdy konkurencja na rynku edukacji wyższej zachodzi już nie tylko w skali kraju czy nawet regionu, ale zyskuje wymiar globalny, ważne staje się również pokazywanie sukcesów tych absolwentów, którzy swoje zawodowe drogi związali z zagranicą i odnieśli na tym polu sukcesy. Pomóc ma nam w tym uzyskane z programu NAWA International Alumni finansowanie, które pozwoli na lepsze dotarcie do absolwentów i wesprze w podtrzymywaniu relacji, co w konsekwencji może się przyczynić do budowania we współpracy z nimi marki naszej uczelni za granicą.

Każda relacja ma swój początek. Spojrzenie na studenta już w pierwszym dniu jego uniwersyteckiej przygody jak na przyszłego absolwenta, utrzymywanie z nim partnerskiego dialogu, inspirowanie i wspieranie w odnajdywaniu własnej ścieżki kariery – wszystko to wydaje się tworzyć dobry punkt wyjścia do budowania długotrwałej relacji, która chętnie będzie podtrzymywana także po zakończeniu edukacji.

Justyna Kozera, dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami jest jednostką odpowiedzialną za kształtowanie i utrzymywanie relacji z absolwentami SGH. Zajmuje się również wspieraniem rozwijania kariery studentów i absolwentów SGH oraz współpracy pomiędzy członkami obu tych grup.

więcej informacji: SERWIS KARIERA www.kariera.sgh.waw.plPORTAL ABSOLWENTA www.absolwent.sgh.waw.pl