Kandydat na rektora dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Droga Wspólnoto SGH,

z pełnym przekonaniem i świadomością czekających mnie wyzwań, podjąłem decyzję o kandydowaniu na rektora naszej Uczelni w kadencji 2020-2024. Zdaję sobie sprawę, jak dużo pracy i obowiązków wiąże się z pełnieniem tej funkcji, szczególnie w obliczu koniecznych zmian instytucjonalnych i prawnych, wynikających z nowych przepisów o szkolnictwie wyższym oraz wymagań, jakie stawia Uczelni turbulentne otoczenie. Moim atutem jest zarówno kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią, gdzie pełniłem funkcję kanclerza, prodziekana kolegium, a w obecnej kadencji prorektora, jak i siła mojego Zespołu. Wiem, że sam nie osiągnę celów założonych w programie wyborczym, dlatego do współpracy zaprosiłem osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu, które ponadto cechuje motywacja i wielki entuzjazm oraz wieloletnie zaangażowanie w życie Uczelni, a co najważniejsze – wspólna wizja przyszłej SGH. Zespół ten tworzą: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Roman Sobiecki, Krzysztof Kozłowski, Jacek Prokop, Dorota Niedziółka, Wojciech Pacho, Bartosz Witkowski,  Marcin Dąbrowski.

Jednym z elementów tej wizji jest integracja wspólnoty akademickiej. SGH tworzą wspaniali ludzie, którzy w jeszcze większym stopniu niż dotychczas mogą ze sobą współpracować. Z własnego doświadczenia wiem, że wspólnie można zrealizować wiele ważnych celów. Dlatego nasze hasło to: Wspólna SGH. Razem tworzymy przyszłość. 

Będziemy kontynuować działania podjęte przez obecne władze Uczelni, ale też realizować nowe, ambitne cele, które zapewnią trwały rozwój SGH oraz umocnią jej pozycję w kraju i na świecie. W naszych działaniach będziemy koncentrować się na rozwoju aktywności badawczej, szczególnie w międzynarodowej przestrzeni naukowej oraz na unowocześnieniu i podniesieniu konkurencyjności programów kształcenia na wszystkich poziomach. Mam świadomość, że nie osiągnie się jednak tych celów bez stworzenia dobrych warunków do aktywności zawodowej na Uczelni, dlatego też skupimy się na działaniach, które zwiększą satysfakcję z pracy. Jednocześnie w kontekście aktualnych światowych wyzwań ekologicznych, demograficznych i społecznych – konieczne będzie zwiększenie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Ponadto ważna jest dla mnie wrażliwość społeczna – jej znaczenie akcentuję w całej mojej dotychczasowej pracy zawodowej i naukowej. Uważam, że musi być ona jednym z filarów misji naszej Uczelni. 

Od zawsze jestem świadomy, jak ważnym podmiotem naszej Wspólnoty są studenci i doktoranci. Nadal będę aktywnie wspierał ich inicjatywy, doceniając przedsiębiorczość i kreatywność, które wnoszą w działalność naszej Uczelni. Ta wiążąca deklaracja poparta jest przykładami dotychczas realizowanych przedsięwzięć, w tym powołania i prowadzenia przeze mnie przez lata dwóch kół naukowych, rozwinięcia studenckiej inicjatywy GoodWill, wieloletniej opieki nad Chórem SGH, a w bieżącej kadencji uruchomienia Programu Młody Naukowiec, organizacji ram finansowania projektów doktorantów czy konkursu na najlepsze projekty naukowe dla kół naukowych. 

Chciałbym serdecznie podziękować Członkom Wspólnoty, którzy zgłosili moją kandydaturę na funkcję rektora SGH: prof. Elżbiecie Adamowicz, prof. Magdalenie Kachniewskiej, prof. Krystynie Poznańskiej, prof. Małgorzacie Zaleskiej, prof. Ryszardowi Bartkowiakowi, prof. Juliuszowi Gardawskiemu, prof. Januszowi Ostaszewskiemu, prof. Tomaszowi Pankowi i prof. Markowi Rockiemu.  Dziękuję również członkom Senatu SGH za jednogłośne poparcie mojej kandydatury.  

Moją mocną stroną jest przede wszystkim wiarygodność oraz siła Zespołu, który dzięki tej wiarygodności stworzyłem. Chciałbym przez najbliższe cztery lata z pełnym zaangażowaniem działać na rzecz realizacji naszego wspólnego celu, którym jest zbudowanie silnej, nowoczesnej i przyjaznej Alma Mater. W swoim postępowaniu zawsze będę kierował się wartościami SGH, jakimi są: profesjonalizm, współpraca, uczciwość, szacunek i prawda.  

Będę bardzo zobowiązany, jeśli zechcą Państwo zapoznać się z naszym programem działań. Jestem otwarty na nowe inicjatywy oraz sugestie dotyczące sposobu realizacji zamierzeń na najbliższe cztery lata. Zachęcam do dyskusji i ścisłej współpracy przy tworzeniu wspólnej SGH. 

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury. 

 

Z wyrazami szacunku i sympatii 

Piotr Wachowiak


Kandydat zaprasza na stronę internetową: wspolnasgh.pl