Zarządzenie rektora w sprawie zmian w organizacji kształcenia

Autor:

Zarządzenie rektora nr 24 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Na podstawie § 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374), w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 405 i 455), zarządza się, co następuje:

§ 1

Studia wyższe i doktoranckie

 1. Zajęcia studium licencjackiego, studium magisterskiego, studiów doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej prowadzone są w formie kształcenia na odległość. Dotyczy to studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
 2. W odniesieniu do zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zobowiązuje się nauczycieli akademickich do realizacji zakładanych efektów kształcenia w terminie do 14 czerwca 2020 r.
 3. Nauczycielom akademickim umożliwia się zmianę literatury podstawowej  i obowiązkowej określonej w sylabusach prowadzonych przedmiotów w zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość i w takiej sytuacji zobowiązuje się nauczyciela do poinformowania studentów o tej zmianie.
 4. Nauczycieli akademickich zobowiązuje się do przedstawienia studentom do 10 maja 2020 r. alternatywnego, odpowiedniego dla kształcenia na odległość, sposobu zaliczenia zajęć, który zostanie wprowadzony w przypadku braku możliwości organizacji stacjonarnych egzaminów.
 5. Umożliwia się nauczycielom akademickim przygotowanie indywidualnych form i treści egzaminacyjnych, bez wymogu zapewnienia standaryzacji sprawdzania efektów kształcenia w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 6. Zajęcia mogą być prowadzone z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległość oferowanych przez SGH oraz innych, przy zachowaniu ochrony danych osobowych uczestników procesu dydaktycznego.
 7. Uczelnia oferuje narzędzia dostępne za pośrednictwem platformy e-sgh, Niezbędnik e-sgh, aplikację do webinarów ClickMeeting, specjalistyczne laboratoria wirtualne oraz kompleksowy pakiet Microsoft 365, w tym pocztę elektroniczną oraz Microsoft Teams.
 8. Uczelnia oferuje pracownikom sprzęt komputerowy, umożliwiający prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość.
 9. Uczelnia może wypożyczyć studentom sprzęt komputerowy pozwalający na udział  w zajęciach w formie kształcenia na odległość. Zgłoszenia w tym zakresie będą realizowane sukcesywnie, a pierwszeństwo będą mieli studenci, którym przyznano stypendium socjalne.
 10. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach synchronicznych, student zobligowany jest do niezwłocznego ustalenia  z prowadzącym nauczycielem akademickim innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu. 
 11. Zajęcia wychowania fizycznego zostają zastąpione indywidualnymi treningami rozwojowymi rozpisanymi pod opieką kadry Centrum Wychowania Fizycznego  i Sportu oraz zajęciami teoretycznymi w zakresie techniki uprawniania wskazanych dyscyplin. Aktywności te prowadzone są w ramach istniejących grup zajęciowych.
 12. W przypadku choroby uniemożliwiającej prowadzenie zajęć nauczyciel zgłasza ten fakt bezpośredniemu przełożonemu, który w porozumieniu z dziekanem studium wyznacza zastępstwo.
 13. Prowadzący zajęcia w formie kształcenia na odległość przedstawia bezpośredniemu przełożonemu pisemny raport z ich realizacji do 30 czerwca  2020 r. 
 14. Zajęcia w formie kształcenia na odległość zalicza się do pensum, po wypełnieniu wymogu pkt 13, w sposób równoważny do ich przeprowadzenia w trybie w jakim zostały uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 15. Dniem rozpoczęcia zajęć w formie kształcenia na odległość jest 26 marca 2020 r.  w przypadku dalszego zawieszenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizacji zajęć stacjonarnych. Nauczyciele akademiccy, którzy rozpoczęli już zajęcia w formie kształcenia na odległość, będą mogli zakończyć proces kształcenia przed 14 czerwca 2020 r., z chwilą osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

§ 2

Studia podyplomowe

Dla studiów podyplomowych zarządza się możliwość przesunięcia realizacji zjazdów albo, o ile na taką zmianę formy prowadzenia zajęć wyrazi pisemną zgodę nie mniej niż 80 procent uczestników, prowadzenia kształcenia na odległość w postaci synchronicznej. Dopuszcza się zebranie zgód poprzez pocztę elektroniczną  z wykorzystaniem adresów podanych podczas rejestracji na studia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
 
 
 dr hab. Marek Rocki, prof. SGH