Z gabinetu dziekana: Z życia Szkoły Doktorskiej SGH

Z gabinetu dziekana: Z życia Szkoły Doktorskiej SGH

Można zaryzykować twierdzenie, że od 1 października 2021 roku rozpocznie się nowy etap funkcjonowania Szkoły Doktorskiej. Wyznacznikiem zmiany są istotnie zmodyfikowane dwa kluczowe dokumenty: Regulamin Szkoły Doktorskiej oraz Program na poszczególnych kierunkach kształcenia – pisze dziekan Szkoły Doktorskiej SGH, prof. Wojciech Pacho.

Nie wchodząc w szczegóły można powiedzieć, że istota zmiany polega na rozbudowie znaczenia badań i pracy naukowej w procesie kształcenia kosztem zmniejszenia typowych zajęć dydaktycznych. Liczba godzin tych ostatnich została zmniejszona mniej więcej o jedną trzecią w stosunku do pierwotnego programu z 2019 roku. W ten sposób, począwszy już od pierwszego roku studiów, doktoranci zyskali dodatkowy czas na pracę naukową, udział w seminariach i konferencjach. 

Nowością jest również wyodrębnienie dwóch profili kształcenia: „doktorat wdrożeniowy” i ogólnoakademicki.

Pierwszy profil kształcenie prowadzony jest dla doktorantów, którzy wykorzystując metody naukowe zamierzają stworzyć innowacyjny projekt i wdrożyć go w konkretnym podmiocie gospodarczym bądź obszarze gospodarki. Istotną cechą tego profilu jest ścisła współpraca w procesie kształcenia pomiędzy Szkołą Doktorską SGH, podmiotem gospodarczym, w którym będzie wdrażany innowacyjny projekt oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, które, w formie konkursu, przeprowadza selekcję projektów oraz finansuje ich realizację.

W 2020 roku po raz pierwszy odbyła się rekrutacja chętnych na pisanie „doktoratu wdrożeniowego”. W ten sposób udało się pozyskać około 4 mln zł dodatkowego finansowania na kształcenie doktorantów. W tym roku, na podstawie dużego zainteresowania tą formą kształcenia, spodziewamy się podwojenia tej kwoty poprzez zwiększenie liczby „doktoratów wdrożeniowych”. Od tego roku będą oni mieli swoją własną ścieżkę kształcenia w formie profilu „doktorat wdrożeniowy”. 

W drugim profilu, ogólnoakademickim, kształcenie jest prowadzone dla wszystkich pozostałych doktorantów, którzy zamierzają pisać klasyczne doktoraty nie obarczone wymogiem wdrożenia do praktyki. W rekrutacji na ten profil pojawia się również pewna istotna zmian.

Otóż kandydaci będący beneficjentami programów grantowych, których warunki wymagają wpisu na listę doktorantów, mogą być rekrutowani w ciągu całego roku akademickiego. Dzięki temu proces rekrutacji jest dostosowany do sekwencyjnie uruchamianych konkursów na granty badawcze. Pozostali kandydaci mogą się rekrutować tylko raz w roku. zazwyczaj w lipcu bądź wrześniu.

Tegoroczny proces rekrutacji na profil ogólnoakademicki rozpocznie się 7 czerwca.

Od tego dnia kandydaci będą mogli rejestrować się w Internetowym Systemie Rejestracji aż do 6 lipca. W drugiej połowie lipca zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Natomiast kandydaci na „doktorat wdrożeniowy” mogą się rejestrować w dniach 9-23 sierpnia, a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na początku września. Do zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na internetowe strony Szkoły Doktorskiej SGH.