SGH z Mastercard

Skill Seminar z Kearney: Presentation Skills (27 listopada 2020 r.)

Sukces projektu biznesowego SGH z Mastercard na globalnej arenie CEMS.

Projekt studentów SGH z MasterCard zajął 2. miejsce wśród trzech najlepszych projektów biznesowych w 2020 r. w programie CEMS MIM.  

W semestrze letnim 2019/2020 międzynarodowy zespół studentów programu CEMS MIM – we współpracy z Mastercard oraz K.I.D.S. Foundation – zrealizował Business Project Slow down. Watch for children. Członkami zespołu byli studenci CEMS: Agata Kujszczyk (Polska), Qinyu Li (Chiny), Julia Paterson (Kanada), Krzysztof Piestrak (Polska). Funkcję Academic Advisor pełniła dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek z Katedry Biznesu Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Koordynatorami projektu ze strony Mastercard byli Miłosz Łukaszewski i Krzysztof Sobala.

CEMS MIM to roczny program menedżerski, który ma na celu kształcenie przyszłych liderów międzynarodowego, wielojęzykowego i wielokulturowego świata biznesu. Jest prowadzony przez Alians CEMS, w skład którego wchodzą 33 najbardziej prestiżowe szkoły biznesowe na świecie oraz około 70 globalnych firm i 7 partnerów społecznych. Umożliwia on uzyskanie dyplomu CEMS równolegle do dyplomu SGH. W roku 2019 program ten zajął 8. miejsce w rankingach: ”Financial Times” – Global Masters in Management, ”The Economist” – Master in Management  oraz QS – Masters in Management. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedyną uczelnią w Polsce, oferującą program CEMS MIM. O przyjęcie do programu mogą się ubiegać jedynie studenci SGH. www.sgh.waw.pl/cems

Projekt biznesowy jest obowiązkowym elementem programu CEMS MIM i studenci dostają za niego po 15 ECTS. W roku akademickim 2019/2020 na 32 uczelniach – członków CEMS – na całym świecie realizowano 290 projektów. Do konkursu CEMS Business Project 2020 każda uczelnia zgłosiła swój jeden najlepszy projekt, czyli w rywalizacji brały udział 32 projekty, do drugiego etapu przeszło 7, a ostatecznie została wybrana najlepsza trójka (TOP 3): 1) projekt NHH z ABB; 2) projekt SGH z Mastercard; 3) projekt NOVA z McKinsey.

Głównym celem projektu Slow down. Watch for children było stworzenie specjalnej aplikacji, odpowiadającej potrzebom małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka i ich rodziców, poprzez wykorzystanie innowacji technologicznych. Aplikacja ma na celu zapewnienie wsparcia na wszystkich etapach leczenia, dostarczając niezbędnych informacji, służąc jako przewodnik po CZD, a także minimalizując lukę komunikacyjną pomiędzy pacjentami i lekarzami. Z założenia miała ona stanowić pojedynczy punkt dostępu do wszystkich istotnych zasobów informacyjnych, który poprawi sytuację pacjentów i ułatwi proces leczenia.

Centrum Zdrowia Dziecka jest największym i najnowocześniejszym specjalistycznym państwowym szpitalem pediatrycznym, przyjmującym pacjentów z całego kraju, często z najtrudniejszymi i zagrażającymi życiu stanami chorobowymi. Jest to również wiodący instytut badawczy, przyczyniający się do rozwoju nowoczesnej pediatrii. Dlatego praca przy tak prestiżowym projekcie była nie lada wyzwaniem.

Mapa podróży

Pierwszym etapem projektu było zbadanie obecnej sytuacji poprzez analizę dostępnych źródeł wtórnych (desk research) i bezpośrednie wywiady z rodzicami wielu pacjentów. Członkowie zespołu badali również platformy mediów społecznościowych z forami dla rodziców, aby zidentyfikować ich najważniejsze problemy (pain points – uciążliwości, z jakimi mierzą się w CZD) i zaprojektować mapę „podróży” jako klientów centrum (customer journey map). W związku z pandemicznymi ograniczeniami niemożliwe było przeprowadzenie wizyt w szpitalu, dla którego projekt był realizowany. Niemniej jednak umiejętne wykorzystanie metod komunikacji zdalnej umożliwiło zebranie wystarczającej ilości informacji. Członkowie zespołu pochodzili z różnych krajów, co, z jednej strony, utrudniało zrozumienie zawiłości polskiego systemu opieki zdrowotnej, a z drugiej – zapewniało korzyści w postaci nowych perspektyw promujących innowacyjne spojrzenie. W tym samym czasie zostały zidentyfikowane istotne globalne trendy w projektowaniu i stosowaniu aplikacji medycznych.

Na podstawie zebranych danych pierwotnych i wtórnych zespół opracował listę potencjalnych rozwiązań kluczowych problemów, które mogłyby zostać wdrożone jako cechy aplikacji. Wyjątkowość projektu wynikała ze specyfiki grupy docelowej, jego charakteru non profit i leżącej u podstaw idei odpowiedzialności społecznej, polegającej na pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Proponowana aplikacja nie tylko oferowała korzyści użytkowe poprzez usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szpitalem, małymi pacjentami i ich rodzicami, ale także miała na celu ograniczenie nudy, jakiej doświadczają chorzy w czasie oczekiwania na kolejne etapy procesu diagnozowania i leczenia.

Propozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem beneficjentów projektu. Uczestniczący w prezentacji końcowej dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, dr n. med. Marek Migdał, wyraził zadowolenie z uzyskanych rekomendacji. Przedstawiciele K.I.D.S. Foundation poprosili o możliwość dystrybucji finalnego raportu także do innych placówek medycznych w celu upowszechnienia proponowanych w nim rozwiązań.

Korzyści z interakcji

Podczas pracy nad projektem biznesowym członkowie zespołu mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwinięcia niezbędnych umiejętności. Konieczność zdystansowania społecznego w okresie pandemii uniemożliwiła kontakty bezpośrednie, przenosząc komunikację w ramach projektu do Internetu. Pozwoliło to uczestnikom na przećwiczenie produktywnego wykorzystania aplikacji do pracy zdalnej na poziomie biznesowym. W swoich analizach i sprawozdaniach studenci stosowali najlepsze praktyki zarządzania usługami, takie jak np. mapy podróży klienta. Dzięki częstym interakcjom z pracownikami obu partnerów biznesowych członkowie zespołu poznali nie tylko unikalną kulturę organizacyjną firmy doradczej w zakresie zarządzania, ale także specyfikę pracy i model organizacji dużej placówki medycznej.  

Ponadto członkowie zespołu nauczyli się: krytycznie oceniać tło problemu badawczego, w szczególności oczekiwania klienta i grupy docelowej; gromadzić i syntetyzować dane z wielu źródeł pierwotnych i wtórnych; przygotowywać propozycje biznesowe poparte analizą danych; skutecznie opracowywać i dostarczać raporty biznesowe oraz rekomendacje.

Mimo znacznego dystansu, także geograficznego i międzykulturowego, uczestnicy poprawili swoje umiejętności pracy w zespole, aby osiągnąć wspólne i indywidualne cele, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za część projektu.
Należy podkreślić, że po raz pierwszy tak wysoko w rankingu znalazł się projekt biznesowy SGH. Potwierdza to silną pozycję naszej uczelni w gronie partnerów CEMS.