Uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Janusza Kalińskiego

Grafika przedstawiająca prof. Janusza Kalińskiego. Publikacja Janusz Kaliński. Ekonomista – historyk – nauczyciel akademicki. Została ona przygotowana przez pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH

23 marca 2022 r. zebrał się Senat SGH. Podczas uroczystego posiedzenia został odnowiony doktorat prof. dr. hab. Janusza Kalińskiego, który właśnie świętuje 80. rocznicę urodzin. Jubilat jest emerytowanym profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jednym z najwybitniejszych polskich historyków gospodarczych. Przez ponad pół wieku związany był z Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej SGPiS/SGH.

Janusz Kaliński w 1960 r. rozpoczął studia na Wydziale Handlu w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Po ich ukończeniu w 1965 r., zdecydował się na prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na macierzystej uczelni. Główną domeną jego badań naukowych stała się historia gospodarcza powojennej Polski. W 1969 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej Bitwa o handel – założenia, dyskusje, rezultaty, której promotorem był prof. Zbigniew Landau. Kilka lat później, w 1975 r., Janusz Kaliński uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, przygotowując pracę Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–1949. Zwieńczeniem zdobywania kolejnych szczebli w hierarchii naukowej było otrzymanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, co nastąpiło w 1991 r. W kolejnych dekadach do dotychczasowego obszaru badawczego prof. Janusza Kalińskiego doszedł kolejny – analiza transformacji systemowej. Pełna bibliografia naukowych prac profesora liczy niemal 350 pozycji i powiększa się z każdym rokiem.

Oprócz prowadzenia badań naukowych, Janusz Kaliński był aktywny w działalności organizacyjnej na terenie macierzystej uczelni, z którą nieprzerwanie związany był w latach 1965-2018. W tym czasie m.in. czterokrotnie pełnił funkcję dziekana. W latach 1981-1982 oraz 1990-1993 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS/SGH. Warto podkreślić, że jego pierwsza kadencja dziekańska została przerwana przez stan wojenny. Z kolei w kadencjach 1993-1996 i 1996-1999 Janusz Kaliński był pierwszym dziekanem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, którego był też jednym z głównych twórców.

Szczególne zasługi położył profesor w utrwalaniu historii i tradycji SGH, które opisał i skodyfikował. Wśród tych działań warto wymienić m.in. zainicjowanie obchodów Święta SGH oraz stworzenie stałej wystawy poświęconej dziejom Szkoły. Wystawa ta od 15 lat prezentowana jest w krużgankach uczelni. Janusz Kaliński koordynował bogaty cykl wydarzeń, które złożyły się na obchody 100-lecia SGH. Kierował też działaniami naukowymi realizowanymi wokół programu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski. Historii Szkoły prof. Janusz Kaliński poświęcił liczne publikacje, a w latach 1987-1996 kierował  Zakładem Historii Szkoły.

Swoją aktywność naukową i organizacyjną Janusz Kaliński bez problemu łączył z działalnością dydaktyczną. Prowadzone przez niego ćwiczenia, wykłady i seminaria przez dekady cieszyły się dużą popularnością wśród studentów. Wielu z dzisiejszych pracowników SGH, podczas studiów było słuchaczami wykładów profesora Kalińskiego. Dotychczas spod ręki profesora wyszło też siedmioro doktorów.

Dzisiaj, choć już na emeryturze, prof. Janusz Kaliński nadal utrzymuje naukowy kontakt z macierzystą uczelnią. Marcowe uroczyste posiedzenie Senatu SGH jest dowodem, że także uczelnia pamięta o jednym z najbardziej zasłużonych swoich pracowników.