Unia Europejska i Partnerstwo Wschodnie

Seminarium projektu Enacted w SGH.

Unia Europejska i Partnerstwo Wschodnie: osiągnięcia i perspektywy rozwojowe - to seminarium, które odbyło się 27 września 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Spotkanie organizowane w SGH powstało w ramach projektu ENACTED – European Union and its neighbourhood. Network for enhancing EU’s actorness in the Eastern borderlands współfinansowanego z programu Erasmus+ Jean Monnet. W ENACTED bierze udział dwanaście instytucji naukowych z sześciu krajów UE i Partnerstwa Wschodniego (PW). Polskę reprezentuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z zespołem projektowym w składzie: prof. SGH dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz i dr Honorata Nyga-Łukaszewska.

W seminarium udział wzięli reprezentanci instytucji i ośrodków naukowych zaangażowanych w badania i implementację programu PW w Polsce: Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, Wydziału Nauk Politycznych KUL, Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego i SGH.

Prelegentem wprowadzającym uczestników w dyskusję nad osiągnięciami i perspektywami PW był dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, który skoncentrował się na geostrategicznym wymiarze PW w kontekście relacji tej grupy państw z krajami UE.

Kolejny prelegent – dr Krzysztof Falkowski reprezentujący Kolegium Gospodarki Światowej SGH – przedstawił transformację instytucjonalną krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ich międzynarodowej konkurencyjności.

Dydaktyczny wymiar PW przedstawił mgr Daniil Kononenko reprezentujący Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego. Prelegent omówił działalność centrum od momentu jego powstania w 2012 r. Niewątpliwym sukcesem instytucji jest znaczący wzrost liczby studentów z krajów PW.

Sesję wystąpień zamknęła prelekcja dr Marty Jaroszewicz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) w Warszawie na temat projektu EU-STRAT. Inside Out Analysis and Strategic Assessment of Eastern Partnership finansowanego w ramach projektu Horyzont 2020.

Dyskusję otworzyła dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz. Pytania dotyczyły perspektyw polityki wschodniej UE, jakości instytucji, współzależności i zależności państw PW z Rosją i problematyki powiązania sfer energetyki i handlu w relacjach krajów tego obszaru z Moskwą.

Zamykając dyskusję, dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz podziękowała uczestnikom za aktywny udział w seminarium, wyrażając jednocześnie nadzieję na kontynuację współpracy w kolejnych przedsięwzięciach badawczych i dydaktycznych w ramach projektu ENACTED w najbliższej przyszłości.

dr hab. GRAŻYNA WOJTKOWSKA-ŁODEJ, prof. SGH, kierownik Zakładu Unii Europejskiej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH;
dr EWELINA SZCZECH-PIETKIEWICZ, Zakład Unii Europejskiej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH;
dr HONORATA NYGA-ŁUKASZEWSKA
, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH