Międzynarodowa konferencja „Przestrzeń we współczesnej gospodarce”

zdjęcie z konferencji

9 czerwca br. w formie hybrydowej w SGH odbyła się konferencja międzynarodowa pt. „Przestrzeń we współczesnej gospodarce”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Geografii Ekonomicznej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). Wydarzenie było podzielona na trzy sesje tematyczne (pierwsza w jęz. angielskim, a druga i trzecia w jęz. polskim).

Konferencję zainaugurował prorektor ds. rozwoju - dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH. W swoim przemówieniu podkreślił, że konferencja jest ważnym wydarzeniem w dziejach Katedry Geografii Ekonomicznej, a podjęty temat kluczowy w zrozumieniu bieżących wydarzeń. Trudno sobie wyobrazić gospodarowanie bez przestrzeni. 

Słowo powitania do uczestników skierowała również prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH, która zwróciła uwagę na to, że zaczyna się doceniać geografię i aspekty przestrzenne oraz sposób, w jaki ta nauka wyjaśnia świat. Obecna sytuacja polityczna i postępująca cyfryzacja skłania nas do tego, aby na nowo odkrywać przestrzeń.

Kierownik naukowy konferencji – dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, wyraziła radość, że najstarsza katedra w SGH – Katedra Geografii Ekonomicznej – może gościć tak znamienitych gości. Dyskusje, publikacje i badania dotyczące warunków funkcjonowania w przestrzeni nabierają nowego znaczenia. Katedra dostrzega te zmiany i stara się odpowiedzieć na pytanie: jaką rolę przestrzeń odgrywała, odgrywa i będzie odgrywać. Mówienie o przestrzeni ma swoje odniesienie w aktualnych wydarzeniach. Na co dzień wydaje się, że przestrzeń stanowi „nieme tło wydarzeń”. Tymczasem ostatnie zdarzenia (okres pandemii i wywołane nią zamknięcie gospodarek, tocząca się wojna w Ukrainie) skłaniają nas do nowego spojrzenia na to, jaką rolę odgrywa przestrzeń, zarówno w tworzeniu warunków lokalizacji działalności gospodarczej, kosztów jej prowadzenia, jak i kształtowania bezpieczeństwa (poszczególnych branż, bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa państwa).

W sesji pierwszej, która dotyczyła procesów horyzontalnych w gospodarce, poruszono zagadnienia: zależności między determinizmem geograficznym a rozwojem państw o małym potencjale ekonomicznym (dr Aneta Teperek i dr Maciej Gurbała); przestrzennych determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dr Tomasza Wiśniewskiego); znaczenia przestrzeni w angażowanie się władz samorządowych w tworzenie sieci innowacji (dr Małgorzata Godlewska); agresji militarnej Rosji i jej wpływu na środowisko przyrodnicze i energetykę Ukrainy (dr Galyna Trypolska); oraz relacji gospodarczych i handlowych między Ukrainą a krajami Azji Wschodniej w kontekście trwającej wojny (dr Magdalena Suska).

Tematem przewodnim sesji drugiej była podaż energii. Wśród omawianych zagadnień znalazła się następująca problematyka: zasoby energetyczne w kontekście zrównoważonej konkurencyjności międzynarodowej i transformacji energetycznej (dr Honorata Nyga-Łukaszewska); bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej w świetle agresji Rosji na Ukrainę (dr Maciej Mróz); uwarunkowania przestrzenne a rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce (dr Krzysztof Księżopolski); oraz infrastruktura energetyczna, problemy elektroenergetyki w Polsce i lokalizacja przedsiębiorstw (mgr Krzysztof Skotarek).

Sesja trzecia dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu rolnictwa, przemysłu i wymiany międzynarodowej oraz implikacji przestrzennych tych zjawisk. Omawiano zagadnienia związane z: rolnictwem w mieście przyszłości (dr Anna Rutkowska-Gurak); politycznymi, ekonomicznymi i geograficznymi aspektami produkcji stali oraz handlem produktami stalowymi (dr hab. Roman Matykowski i dr hab. Anna Tobolska); aspektami monokulturowymi pomocowo-przekazowej choroby holenderskiej globalnego południa (dr Michał Jasiński);  sytuacją ekonomiczną krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ukrainy i Rosji w świetle wzrostu cen surowców i wojny w Ukrainie (dr hab. Dorota Niedziółka i dr hab. Mariusz Próchniak).

Podsumowując obrady, kierownik naukowy konferencji – dr hab. Dorota Niedziółka – powiedziała, że postawione pytania badawcze i problemy naukowe oraz sposób patrzenia na procesy ekonomiczne i społeczne znalazły w tej konferencji swoje odniesienie. Pojawiło się też wiele odpowiedzi na wszystko to, co nas frapuje naukowo, ale i niepokoi w ludzkich dywagacjach o tym, „jak powinno być”. Ta konferencja jest też dowodem, że to, co wydaje się być tak przezroczyste i niewidoczne dla aktywności, czyli przestrzeń, jest tak naprawdę niezwykle istotnym tłem. Wartość przestrzeni ma istotne znaczenie dla oceny warunków, aktywności, obecności i tego, co będzie w przyszłości się działo, czyli perspektywy działania państw i przedsiębiorstw. Zagadnienia dotyczące przestrzeni są więc nadal aktualne i mogą stanowić fantastyczne tło do dalszych dyskusji.

Szczegółowa zawartość poszczególnych wystąpień i fotorelacja znajdują się na stronie www Katedry Geografii Ekonomicznej pod adresem: 
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KGE/konferencje/Strony/default.aspx