III Międzynarodowy Kongres Naukowy i Debata CEWSE 2019

gazeta_351_iii_miedzynarodowy_kongres

W maju 2019 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był gospodarzem dwóch ważnych wydarzeń naukowych organizowanych przeze CEWSE – III Międzynarodowego Kongresu Naukowego CEWSE pt. „European Security and Stability in a Complex Global Order – How to En-hance the European Competitiveness” (20 maja 2019 r.) oraz Debaty Panelowej CEWSE pt. „EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crisis & Conflicts” (21 maja 2019 r.).

Kongres
 
Uczestnikami obu wydarzeń byli praktycy i teoretycy badań nad Unią Europejską z Polski i z zagranicy. Podczas dwóch dni spotkań zostało poruszonych wiele zagadnień związanych z bezpieczeństwem i stabilnością UE, omawiano również kluczowe wyzwania, jakie stoją obecnie przed tą organizacją. 
 
Program kongresu składał się z sesji wykładów otwierających oraz czterech sesji tematycznych. Gości kongresu oficjalnie powitali: prof. Celina M. Olszak, dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Ewa Latoszek, kierownik Katedry Unii Euro-pejskiej im. Jeana Monneta SGH, a zarazem dyrektor CEWSE i przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA oraz prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania SGH.
 
W sesji wykładów otwierających, moderowanej przez prof. Ewę Latoszek, głos zabrali: prof. Willem Molle (Erasmus University Rotterdam, Holandia), prof. Bogdan Góralczyk (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski).
 
Pierwszą sesję tematyczną pt. „From Community of Law to a Union of Values? The Future of the EU in Times of (Identity) Crisis” moderował dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski). Referaty wygłosili: prof. Rafał Riedel (Uniwersytet Opolski), prof. Roman Petrov (National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraina), prof. Vasile Cucerescu (ECSA-Moldova). Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. problemu eurosceptycyzmu, wartości Unii Europejskiej (w tym w kontekście kryzysu tożsamości UE) oraz uwarunkowań prawnych integracji europejskiej.
 
Moderatorem drugiej sesji pt. „Stronger and Integrated Union – How to Build a Stronger Single Market Boosting Jobs and Growth? How to Boost Innovation in the EU – Perspectives of the EU, Member States and Companies” była prof. Małgorzata Dziembała (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym UE poruszali: dr Hana Štverková (VSB-Technical University of Ostrava, Czechy), prof. Ioan Horga (University of Oradea, Rumunia), dr Mirela Mărcuţ (University of Oradea, Rumunia), Hubert Zydorek, MBA (The University of Texas at Dallas, USA) oraz dr Anna Masłoń-Oracz (SGH). Omawiano m.in. kwestie związane z jednolitym rynkiem europejskim, programami współpracy przygranicznej oraz założeniami jednolitego rynku cyfrowego. Prelegenci podkreślali również rolę współpracy nauki i biznesu w kontekście pobudzania innowacji i rozwoju talentów w UE, a także rolę akceleratorów w rozwoju startupów.
 
W trzeciej sesji pt. „EU as a Global Partner”, moderowanej przez dr Annę Masłoń-Oracz (SGH), wzięli udział: prof. Alina Stoica (Univer-sity of Oradea, Rumunia), prof. José Mella (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), prof. Jean-Marc Trouille (University of Bradford, Wielka Brytania), dr Olga Barburska (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Kateřina Kočí (University of Economics in Prague, Czechy). Wystąpienia ekspertów koncentrowały się na relacjach UE na arenie międzynarodowej, szczególną uwagę zwrócono na relacje UE – Afryka oraz stosunki UE z Rosją.
 
Moderatorem ostatniej sesji pt. „Current Global Order under the Turbulence – Challenges and Opportunities” była dr Anna Masłoń-Oracz (SGH). W gronie prelegentów znaleźli się: prof. Bogdan Góralczyk (Uniwersytet Warszawski), prof. Marianna Gladysh (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina), dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Maciej Zalewski (Europejskie Regionalne Centrum Ekohy-drologii PAN) oraz dr Marta Pachocka (SGH) i Diego Caballero Vélez (Sant´Anna School of Advanced Studies of Pisa, Włochy). Prelegenci w swych wystąpieniach podkreślali konieczność dostosowania się UE do zmian gospodarczych, społecznych, politycznych i środowiskowych zachodzących obecnie w skali globalnej. Zwrócono również uwagę na problem polityki azylowej i migracyjnej UE.
 
W sesji podsumowującej kongres zwrócono uwagę, że UE zawsze rozwijała się jako jednostka o „wielu twarzach”. Przytoczono kluczowe wyzwania, przed jakimi stoi UE, wewnętrzne i zewnętrzne, a także podkreślono konieczność wypracowania rozwiązań odpowiadających na te wyzwania. Uczestnicy zgodnie przyznali, iż podjęta w ramach konferencji tematyka powinna być kontynuowana.
 
 
Debata
 
Debata Panelowa CEWSE pt. „EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crisis & Conflicts” stworzyła możliwość kontynuacji rozmów zapo-czątkowanych podczas kongresu. Obrady dotyczyły bezpieczeństwa energetycznego UE, wyzwań środowiskowych, przed jakimi stoi UE, oraz roli UE w ograniczaniu biedy i pobudzaniu rozwoju w skali globalnej. Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez prof. Ewę Latoszek w debacie moderowanej przez dr Martę Pachocką (SGH) wzięli udział: prof. Paweł Soroka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego), prof. Maciej Zalewski (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk), Anna Wójtowicz (SGH), prof. Vasile Cucerescu (ECSA-Moldova), prof. Jean-Marc Trouille (University of Bradford, Wielka Brytania) oraz Diego Caballero Vélez (Sant´Anna School of Advanced Studies of Pisa, Włochy). Debatę podsumowała prof. Małgorzata Dziembała (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
 
Tegoroczne kongres i debata CEWSE stały się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów z wielu krajów prowadzących badania nad procesami integracyjnymi w UE. Wnioski wypracowane podczas obu wydarzeń stanowią cenny i inspirujący materiał do dalszych badań.
 
 
PhD Workshop
 
Ponadto 28 maja 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowano CEWSE PhD Workshop 2019 „The current challenges, instabilities and opportunities for the EU in a more connected, contested and complex world”. Podczas warsztatu trzech doktorantów prezentowało koncepcje swoich prac doktorskich: Anna Wójtowicz (praca dotycząca polityki energetycznej), Dominik Wach (polityka integracji mi-grantów w Polsce) oraz Diego Caballero Vélez (działania na rzecz ochrony uchodźców w UE). Sesje towarzyszące wystąpieniom doktorantów moderowały: dr Agnieszka Kłos (SGH), dr Marta Pachocka (SGH) oraz prof. Tatiana Muravska (University of Latvia). 
 

OPRACOWANIE: Aleksandra Balkiewicz-Żerek oraz zespół CEWSE

Kongres i debata CEWSE oraz CEWSE PhD Workshop to elementy prestiżowego projektu „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement” (CEWSE) kierowanego przez prof. zw. dr hab. Ewę Latoszek z Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta. Projekt jest realizowany w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w latach 2016–2020 przy współfinansowaniu programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Wydarzenia zaplanowano jako coroczne międzynarodowe spotkania naukowe odbywające się kolejno w Warszawie (2017 r.), Gorzowie Wielkopolskim (2018 r.) oraz Katowicach (2019 r.). Kongres CEWSE 2019 został objęty honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partnerzy m.in.:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta i Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego i Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego; Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH; Katedra Zarządzania Strategicznego, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH; Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej; Uniwersytet w Oradei (Rumunia); European Community Studies Association (ECSA World); Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA); ECSA Moldova; ECSA Ukraine; ECSA Georgia.