Freedom, solidarity, democracy

gazeta_351_freedom_solidarity

PESCA 2019: debata panelowa Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 29 maja 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Freedom, solidarity, democracy: the EU and its Member States in search for new integration code?”. Była to trzecia edycja debaty panelowej wpisującej się w projekt EUSHARE „Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Organizatorami wydarzenia były: Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedra Studiów Politycznych i Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wśród partnerów znaleźli się m.in.: Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (CEWSE), Instytut Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-cach, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, ECSA World, ECSA Moldova, ECSA Georgia, ECSA Latvia, Jean Monnet Module AFROEU, Jean Monnet Module B-in-EU, Jean Monnet Module EUIncSo, Jean Monnet Module EUMIGRO, Rīga Stradiņš University na Łotwie oraz University of Latvia. Debata została objęta honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem debaty było zwiększenie świadomości społecznej na temat kwestii, które mają bezpośredni wpływ na fundamenty UE i jej przyszłość, m.in.: obecny rozwój UE i jej państw członkowskich, w tym Polski, wartości i priorytety w procesie integracji UE, perspektywy integracji europejskiej, bezpieczeństwo i ochrona w UE, stosunki zewnętrzne UE oraz rola UE jako aktora globalnego.

Debata skierowana była do szerokiego grona odbiorców: pracowników akademickich, naukowców, studentów i doktorantów, nauczycieli i uczniów, pracowników organizacji międzynarodowych oraz instytucji unijnych w Polsce, organizacji pozarządowych, think-tanków, organizacji naukowych zajmujących się tematyką europejską, przedstawicieli biznesu, instytucji odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych oraz innych grup interesariuszy.

Zebranych gości przywitała prof. Ewa Latoszek (SGH/CEWSE/PECSA) oraz, w imieniu dr Angeliki Klein (dyrektor Fundacji Konrada Ade-nauera w Polsce), Piotr Womela.

Pierwszy panel pt. „The European Union of the 21st century – in search of a European identity” moderowany był przez dr Aleksandrę Szczerbę-Zawadę (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim/Jean Monnet Module EuIncSo/PECSA). Wystąpili w nim następujący prelegenci: prof. Tatjana Muravska (University of Latvia/Rīga Stradiņš University/ECSA–Latvia), która zaprezentowała referat Transformation of the EU as ever expanding »project«: Challenges and Agendas; prof. Claudia Wiesner (University of Applied Sciences in Fulda/Harvard Center for European Studies) z wystąpieniem European identity in troubled times: conception and practice; Andrea Circolo (doktorant University of Naples „Parthenope”), którego referat zatytułowany był Future solutions to preserve the founding values of the Euro-pean Union: the proposal of regulation protecting the EU budget against generalised rule of law deficiencies; oraz prof. Ewa Latoszek (SGH/CEWSE/PECSA), która poruszyła kwestię studiów europejskich w referacie European studies under the current instability and insecurity.

Moderatorem drugiego panelu pt. „External policy, internal purposes – the multi-layered dynamics of EU’ interdependence” była prof. Małgorzata Dziembała (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/PECSA). Pierwszy z referatów wygłoszonych w panelu zatytułowany The European Union in the global scenario zaprezentowała prof. Olga Bombardelli (University of Trento). Profesor Reza Hasmath (University of Alberta) przybliżył słuchaczom problematykę relacji UE z Chinami w swoim wystąpieniu What drives contemporary E.U. external strategic engagement? A case study of contemporary E.U.-China relations. Kwestia polityki zagranicznej UE była kontynuowana przez dr Olgę Barburską (Uniwersytet Warszawski/PECSA) w referacie Europeanization as an instrument of the EU’s foreign policy in the field of promotion of democracy. Dr Aleksandra Borowicz (Uniwersytet Gdański/PECSA) zamknęła panel wystąpieniem Asymmetry of external relations of the European Union in the political, social and economic dimensions.

Temat ostatniej sesji debaty brzmiał „Member States v. the EU - (sincere) cooperation or (unfair) competition?”. Moderowana była ona przez dr Aleksandrę Borowicz (UG/PECSA). Rozpoczęła ją prof. Agnieszka Domańska (SGH/PECSA) referatem pt. Impact of public and private spendings on the innovation performance and propensity for international collaboration of domestic companies in Poland and other EU countries. Cross-country comparative analysis using ADL model. Następnie głos zabrała Elodie Thevenin (doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego), która próbowała odpowiedzieć na pytanie Anti-migration populist discourse in the Polish Parliament: what future for Europe?. Ostatnim referatem debaty było wystąpienie Dominika Wacha (doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego) pt. Approaches to migrant integration policy in Poland. Differences between central and local administration.

Każdą z sesji panelowych kończyła seria pytań do panelistów i dyskusja z udziałem publiczności. Konferencję podsumowała dr Marta Pachocka (SGH/Jean Monnet Module EUMIGRO/PECSA), która podziękowała wszystkim zebranym za udział w debacie.

 

MICHAŁ BUDZIŃSKI, doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
dr MARTA PACHOCKA, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
dr ALEKSANDRA SZCZERBA-ZAWADA, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

FOT. ELWIRA SZCZĘSNA