Forum Gmin na 5! – siódma edycja

zrzut ekranu z konferencji online

Zachowania przedsiębiorcze gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców

Forum Gmin na 5! (FGn5!) zostało zorganizowane na platformie MS Teams w dniu 20 maja 2021 r. To już siódma edycja konferencji organizowanej przez pracowników Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa, kierowanego przez dr hab. Joannę Żukowską, prof. SGH. Celem spotkania było zaprezentowanie najlepszych gmin zidentyfikowanych na podstawie wyników badania „Gmina na 5!”, przeprowadzonego przez Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa (KNoP) i Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod opieką naukową dr. hab. Pawła Bartoszczuka, prof. SGH, przy współpracy dr. Tomasza Pilewicza.

Forum Gmin na 5! miało na celu zarówno docenienie pracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, jak i wyróżnienie najlepszych z nich pod względem obsługi inwestorów oraz ukazanie unikatowych rozwiązań dla interesariuszy. Kolejnym zadaniem było upowszechnienie dobrych praktyk samorządów terytorialnych w zakresie przygotowania informacji publicznej dla przedsiębiorców/inwestorów z użyciem nowoczesnych mediów, służącej wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w polskich gminach.

Forum Gmin na 5!, w formule zdalnej, uroczyście otworzył prorektor dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, który w swoim wystąpieniu wskazał na wagę i  unikatowość tego wydarzenia, organizowanego corocznie i łączącego naukę z praktyką gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego. Wyraził on nadzieję na zorganizowanie przyszłorocznej konferencji w tradycyjnej formie, stacjonarnej. Następnie głos zabrał dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH, który podkreślił ogromne znaczenie gmin dla funkcjonowania całej gospodarki. Uwypuklił rolę prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej w wieloletniej pracy nad organizacją tego cyklicznego wydarzenia. W dalszej kolejności dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Jan Klimek, wskazał na ogromne znaczenie JST w zwiększaniu aktywności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rodzinnych. Następnie prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, jako inicjatorka tej konferencji, zwróciła uwagę na konieczność współpracy uczelni z administracją publiczną i samorządową, a dr hab. Joanna Żukowska (prof. SGH, kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu, współorganizatorka spotkania) doceniła aktywność studentów w przeprowadzaniu badań i poprowadziła wirtualne wręczenie dyplomów Gmina na 5! i Złota Gmina na 5! Podczas kolejnej sesji mgr Paweł Kasprowicz i dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH – przy udziale przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji – zaprezentowali cele i założenia badawcze oraz wyniki badań. W tegorocznej edycji wydarzenia szczególną popularnością i uznaniem cieszyły się praktyki samorządów związane z przyspieszoną transformacją cyfrową i rozwiązania, które korzystnie wpłynęły na interakcje i jakość obsługi.

W kolejnej sesji wziął udział Mirosław Odziemczyk, pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która objęła patronatem Forum Gmin na 5! Poinformował on, że we współpracy z marszałkami województw oraz regionalnymi centrami obsługi inwestora PAIH rozpoczyna dziewiątą edycję (2021) Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”. Wybór lokalizacji pod inwestycję to jeden z kluczowych elementów procesu decyzyjnego. Promocja najlepszych terenów zwiększa szansę, że to właśnie w Polsce zostaną ulokowane kolejne strategiczne projekty. Praktycznie każdy teren pod inwestycję można zgłosić do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Przedstawiciel agencji dodał, że wszystkie gminy biorące udział w tym wydarzeniu będą promowane przez PAIH. W panelu głos zabrali także przedstawiciele dzielnic Targówek, Ochota, Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy oraz miast Człuchów, Kraków, Łomża, Poznań, Rydułtowy, Zduńska Wola, podkreślając liczne działania gmin (na rzecz zarówno mieszkańców, jak i inwestorów) związane z rozwojem. Następnie podczas sesji naukowej prowadzonej przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, zwrócił uwagę na tzw. „czarne łabędzie” – niespodziewane wydarzenia, których przykładem jest pandemia i jej wpływ na kondycję gmin. Z kolei dr hab. Michał Flieger, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mówił o strukturze procesowej. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr hab. Wiesława Lizińska, zwróciła uwagę na badania przeprowadzone przez jej zespół i ranking sprawności gmin – raport pt. „Sprawność instytucjonalna vs lokalny rozwój gospodarczy” w okresie 2017–2020. Następny panelista – dr hab. Tomasz Rachwał, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – mówił o wpływie pandemii na turystykę. Wspomniał o tzw. overtourism, zjawisku, które można zaobserwować już w Krakowie, i wynikającej z niego potrzebie prowadzenia polityki zrównoważonej turystyki. Mówca zwrócił uwagę na kryzys wywołany pandemią, przejmowanie biznesów oraz restrykcje powodujące wyższe koszty dla przedsiębiorców. Wskazał również na duże ryzyko dla organizatorów targów i kongresów, wywołane falami pandemii i brakiem imprez przez ponad rok. Podkreślił, że praktyka organizacji spotkań hybrydowych wpływa na spadek przychodów, np. z podatków za najem krótkoterminowy. Co więcej, wprowadzane certyfikaty zdrowotne i nowe zasady współpracy po pandemii powodują niepewność odnośnie do przyszłego statusu kongresów i targów.

Profesor Hanna Godlewska-Majkowska zwróciła uwagę na uwzględnienie w badaniu „Gmina na 5!” gmin o najwyższych wskaźnikach atrakcyjności inwestycyjnej, należących do klas A i B w rankingach Instytutu Przedsiębiorstwa SGH. Jeżeli pominięto daną gminę w badaniu, to oznaczało, że utraciła najwyższą klasę atrakcyjności. W dalszej kolejności dr Tomasz Pilewicz z Zakładu Otoczenia Biznesu wskazał na uwzględnienie we wskaźniku Instytutu Przedsiębiorstwa danych z GUS-u, tj. 60 wskaźników uszeregowanych. Na ich podstawie jest opracowywany wskaźnik PAI metodą wagowo-korelacyjną. Ponadto, mówca zwrócił uwagę na inteligentne organizacje, rozbudzanie potrzeb interesariuszy, a następnie przedstawił ciekawe praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza i wody w gminach oraz dostarczania energii elektrycznej. Profesor UWM, dr hab. Renata Marks-Bielska, podziękowała organizatorom forum i pogratulowała wyróżnionym samorządowcom. Na koniec dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH, złożyła podziękowania całemu zespołowi Zakładu Otoczenia Biznesu, w tym: prof. dr hab. Hannie Godlewskiej-Majkowskiej; dr. hab. Dariuszowi Turkowi, prof. SGH (przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego); dr. Tomaszowi Pilewiczowi; dr. hab. Pawłowi Bartoszczukowi, prof. SGH; mgr Annie Bieleckiej; mgr Agnieszce Kiersnowskiej, bez których zorganizowanie wydarzenia nie byłoby możliwe, a ponadto zespołowi SKN oraz mgr. Pawłowi Kasprowiczowi. Profesor Joanna Żukowska wyraziła nadzieję na zorganizowanie kolejnego wydarzenia w formule hybrydowej i wszystkim serdecznie podziękowała za udział w forum.


DR HAB. PAWEŁ BARTOSZCZUK, prof. SGH, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH