SGH zakwalifikowana do V edycji programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”

SGH zakwalifikowana do V edycji programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”

21 wniosków Szkoły Doktorskiej SGH zostało zakwalifikowanych do programu w modułach „Doktorat wdrożeniowy I” oraz w module „Doktorat Wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”.

Doktorat wdrożeniowy to połączenie oryginalnego rozwiązania problemu naukowego z implementacją w sferze gospodarczej lub społecznej unikalnych rozwiązań – wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej, mających znaczenie zarówno dla rozwoju danej dziedziny naukowej, jak i dla pracodawcy. Ministerialny program „Doktorat Wdrożeniowy” polega na prowadzeniu w szkołach doktorskich kształcenia doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich podmiotami i w aspekcie wdrożeniowym ma na celu działania ukierunkowane na poprawę innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Szkoła Doktorska SGH uczestniczyła w 2021 r. w V edycji programu MEiN „Doktorat Wdrożeniowy” na lata 2021–2025.

Z ogłoszonej 10 sierpnia br. przez MEiN listy wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do V edycji programu, wynika, że 21 wniosków Szkoły Doktorskiej SGH w Warszawie zostało zakwalifikowanych do programu w modułach „Doktorat wdrożeniowy I” (19 wniosków) i „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” (dwa wnioski).

Oznacza to wzrost osiągnięć w tym zakresie w stosunku do edycji z 2020 roku, w której pozytywną kwalifikację przeszło łącznie 14 wniosków (w tym jeden wniosek w module „Sztuczna inteligencja”). W naborze wniosków do obecnej edycji zmienione zostały kryteria oceny projektu „Doktorat wdrożeniowy”, które ogniskując niezależnie od edycji programu uwagę na istocie wdrożenia, jego naukowym zdefiniowaniu i projektowaniu realizacji zadań w aspekcie naukowym i praktycznym, w większym stopniu niż dotychczas kładły nacisk na potencjał:

  1. pracownika naukowo-badawczego – kandydata na potencjalnego promotora, w tym jego doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej z uwzględnieniem rozpraw doktorskich o wdrożeniowym charakterze oraz publikacji z zakresu tematyki projektu,
  2. pracodawcy z perspektywy realizacji projektu (w tym jego współpracy z jednostkami naukowymi) oraz wsparcia oferowanego doktorantowi m.in. poprzez wskazanie opiekuna pomocniczego posiadającego osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze społeczno-gospodarczej oryginalnego rozwiązania projektowego.

W ubiegłorocznej edycji istotną część wysokiej oceny przyznanej SGH przez ministerialną komisję stanowił opis doświadczenia wnioskodawcy w ostatnich pięciu latach w zakresie: 1) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 2) rozpraw doktorskich o wdrożeniowym charakterze oraz 3) koncepcji Szkoły Doktorskiej obejmującej harmonogram realizacji planowanej działalności naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej.

Potencjał SGH, który wyraża się nie tylko w licznych badaniach empirycznych i bazujących na nich publikacjach naukowych, ale także w zinstytucjonalizowanej współpracy z podmiotami gospodarczymi, prowadzonej wspólnie na rzecz podmiotów gospodarczych, to istotne podłoże do prowadzenia doktoratów wdrożeniowych.

W bieżącej, V edycji udział do programu zgłosiło około 30 pracodawców reprezentujących różne sektory gospodarki (w tym administrację państwową) i skalę działania, z którymi SGH nawiązała współpracę. Należą do nich m.in.: PKN Orlen, British-American Tobacco Polska, GSK Commercial, Volkswagen Group, Orange Polska, Citibank Europe Oddział w Polsce, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, Polcode, Fund Team, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy, AstraZeneca Pharma Poland, Nasza Przychodnia, PhotoClaim, Pratt & Whitney Kalisz, PKOL, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Finansów, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Zakwalifikowanie 21 wniosków złożonych przez SGH do V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” to ważne osiągnięcie wpisujące się w strategię Uczelni, której istotną częścią jest nadanie szczególnie wysokiego priorytetu komercjalizacji badań, realizacji badań wdrożeniowych oraz wieloaspektowej współpracy z otoczeniem gospodarczym. Spośród zakwalifikowanych wniosków 12 stanowiły wnioski z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości (w tym dwa w ramach modułu „Sztuczna inteligencja”), siedem z dyscypliny ekonomii i finansów, a dwa wnioski reprezentowały dyscyplinę nauk o polityce i administracji. Kandydatów na doktorantów, których pracodawcy byli zaangażowani w tych zwycięskich projektach, czeka we wrześniu 2021 r. rekrutacja do Szkoły Doktorskiej. Pozytywne jej przejście oznacza możliwość podjęcia realizacji projektów zakwalifikowanych do programu „Doktorat wdrożeniowy”.